Programi i Transparencës

Informacion për Publikun

Error: No articles to display

 

 

 

Njoftime të fundit
  • 1
  • 2
  • 3

Njoftim per Media 16.01.2020

Njoftim per Media 16.01.2020

Sot më datë 16.01.2020, Këshilli i Lartë Gjyqësor, zhvilloi mbledhjen e radhës në të cilën diskutoi në lidhje me situatën e krijuar në Gjykatën e Apelit Korçë, e cila për shkak të mungesës së numrit minimal të gjyqtarëve në detyrë konsiderohet jashtë funksionit. Pas diskutimeve, në përmbushje të funksionit te tij për të siguruar përgjegjshmëri dhe mbarëvajtje te pushtetit gjyqësor, Këshilli, vendosi që nevojat e Gjykatës së Apelit Korçë, të trajtohen në përputhje me vendimin nr. 30 datë 14.02.2019, duke caktuar nëpërmjet shortit gjyqtarë nga gjykata të tjera të apelit për gjykuar në periudhë 10 ditore pranë kësaj gjykate. Përmes...

Njoftim per Media 14.01.2020

Njoftim per Media 14.01.2020

Sot më datë 14.01.2020, Këshilli i Lartë Gjyqësor, zhvilloi mbledhjen e radhës në të cilën vendosi për komandimin e gjyqtareve znj. Esmerilda Habili dhe znj. Gilda Hoxha, në pozicionin e nëpunësit përgjegjës për vlerësimin në njësinë e vlerësimit profesional dhe etik të gjyqtarëve në Këshillin e Lartë Gjyqësor. Kjo është një strukturë tëper e rendësishme që do jetësoj një nga funksionet kryesore të KLGJ-së lidhur me vlerësimin etik- profesional të gjyqtarëve dhe garantimin e këtyre standardeve. Një  tjetër vendimmarrje e rëndësishme e Këshillit të Lartë Gjyqësor, në mbledhjen e sotme, ishte dhe shpallja e vendeve të lira për gjyqtarët e emëruar më...

Njoftim per Media 9.01.2020

Njoftim per Media 9.01.2020

    Në kuadër të mirëfunksionimit të sistemit gjyqësor, sot më datë 09.01.2020, Këshilli i Lartë Gjyqësor, përmes një vendimmarrje të rëndësishme, emëroi si gjyqtarë 15 magjistratë. Ky emërim u krye duke mbajtur në konsideratë përfundimin procedurës së verifikimit të kushteve dhe kritereve ligjore për rekrutimin si gjyqtar, të kandidatëve të diplomuar në Shkollën e Magjistraturës, për profilin gjyqtar, në përfundim të vitit akademik 2018-2019.  Gjyqtarët e emëruar nga Këshilli i Lartë Gjyqësorë, janë si më poshtë vijon: 1.     Znj. Erlanda Agaj; 2.     Z. Marko Boshku; 3.     Znj. Elisabeta Gjoni; 4.     Z. Klejda Çapja; 5.     Z. Artur Prenga; 6....

Vendime të fundit
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Vendim Nr.28 datë 16.01.2020

PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHME

Vendim Nr. 27, datë 16.01.2020

PËR MIRATIMIN E LISTËS SË GJYQTARËVE TË GJYKATAVE TË APELIT, QË CAKTOHEN PËR TË GJYKUAR, NË GJYKATËN E APELIT KORÇË

Vendim Nr.26, datë 16.01.2020

PËR ZBATIMIN E VENDIMIT TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR NR.30, DATË 14.02.2019, “PËR RREGULLAT DHE PROCEDURËN E CAKTIMIT TË GJYQTARIT PËR GJYKIMIN E NJË ÇËSHTJE GJYQËSORE TË VEÇANTË, NË NJË GJYKATË TJETËR, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTRON FUNKSIONIN NË MËNYRË TË PËRHERSHME”, NË LIDHJE ME NEVOJAT E GJYKATËS SË APELIT KORÇË

Vendim Nr.21 datë 9.01.2020

PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATIT Z. {…},PËR NË FORMIMIN FILLESTAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS, PËR MAGJISTRAT, PROFILI GJYQTAR

Error: No articles to display

Procesi i Vetdeklarimit
Vendime te KLD lidhur me mesimdhenien
  • 1
  • 2

Viti 2013

VENDIMET E KLD TË VITIT 2013 PËR LEJE MËSIMDHËNIE TË GJYQTARËVE

Viti 2014

VENDIMET E KLD TË VITIT 2014 PËR LEJE MËSIMDHËNIE TË GJYQTARËVE

Sistemi i Vlerësimit

Kontakt

Këshilli i Lartë Gjyqësor
  

Adressa: Bulevardi "Zogu I"
Email: kontakt @ klgj.al
Tel: +355 4 228 0856
Fax: +355 4 225 9822

Kërko në faqe

KLGJ

Webmail