Programi i Transparencës

Informacion për Publikun

Të nderuar qytetarë,

 

Kushdo ka të drejtën e një gjykimi të drejtë dhe publik brenda një afati të arsyeshëm nga një gjykatë e pavarur dhe e paanshme e caktuar me ligj.
Këto të drejta garantohen nga Konventa Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut, në nenin 6, pika 1 dhe nga Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë në nenin 42.

Për t'Ju ardhur në ndihmë për mënyrën dhe procedurën e paraqitjes së një ankese Tuaj ndaj një gjyqtari, u jemi përgjigjur disa pyetjeve më të shpeshta të bëra nga Ju...

Njoftim per thirrje publike per kandidim te gjyqtareve ne skemen e delegimit

Këshilli i Lartë Gjyqësor mbështetur në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, në ligjin nr.115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, në nenin 45 të ligjit nr.96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, ne nenet 6 e vijues të “Rregullores për kriteret dhe procedurën e funksionimit të skemës së delegimit të gjyqtarit” të miratuar me vendimit e tij nr.22, datë 07.02.2019, drejton këtë thirrje publike për kandidim të gjyqtarëve në skemën e delegimit:

 1. Gjyqtarët mund të shprehin interesin për t’u komanduar në skemën e delegimit duke kandiduar në çdo kohë.
 1. Gjyqtari që kandidon paraqet dokumentacionin pranë Komisionit të Zhvillimit të Karrierës në Këshill, me anë të postës, postës elektronike ose dorazi. Dokumentacioni regjistrohet dhe administrohet nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës.

Sa më sipër, për më tepër informacion, konsultohuni me ligjet e sipërcituara si dhe me “Rregulloren për kriteret dhe procedurën e funksionimit të skemës së delegimit të gjyqtarit” të miratuar me vendimin nr.22, datë 07.02.2019 të Këshillit të Lartë Gjyqësor, që gjendet në faqen zyrtare të Këshillit.

KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR

 

 

 

Njoftime të fundit
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

NJOFTIM PËR MEDIA- 24.04.2019

Në kuadër të mirëfunksionimit të sistemit gjyqësor, sot më datë 24.04.2019, Këshilli i Lartë Gjyqësor, zhvilloi mbledhjen e radhës në të cilën diskutoi dhe miratoi disa vendime me rëndësi. Në përputhje me rendin e ditës, Këshilli shqyrtoi kërkesën e gjyqtarit Arben Zefi, për dorëheqjen nga statusi i magjistratit. Këshilli pasi dëgjoi në seancë Z. Zefi, vendosi të mos marrë në shqyrtim kërkesën e tij, deri në vendimmarrjen përfundimtare të organeve të vetingut. Bazuar në kërkesën e Këshillit për Emërimet në Drejtësi, referuar volumit të punës që paraqet procesi i verifikimit e vlerësimit të kandidatëve për Gjykatën Kushtetuese dhe Inspektor të Lartë...

NJOFTIM PËR MEDIA- 19.04.2019

Këshilli i Lartë Gjyqësor, zhvilloi sot, më datë 19.04.2019, mbledhjen e radhës në të cilën shqyrtoi, diskutoi dhe miratoi disa vendime. Këshilli, me qëllim zbatimin e normave ligjore dhe procedurale të gjykimit brenda afateve të arsyeshme kohore, bazuar në kërkesat e gjykatave të ndryshme, vendosi caktimin e 106 gjyqtarëve për gjykimin e 75 çështjeve gjyqësore të veçanta, në gjykata të ndryshme nga ajo e origjinës. Këto vendime, u morën në kushtet e pamundësisë së Gjykatave ku janë regjistruar çështjet për ti shqyrtuar në afat ato, për shkak të heqjes dorë së gjyqtarëve apo konfliktit të interesit. Gjithashtu, Këshilli miratoi një shtesë...

NJOFTIM PËR MEDIA- 27.03.2019

Këshilli i Lartë Gjyqësor, zhvilloi sot më datë 27.03.2019, mbledhjen e radhës në të cilën miratoi disa vendime të rëndësishme, mes të cilëve, edhe rregulloren për organizimin dhe funksionimin e komisionit të përkohshëm për shqyrtimin e ankimeve kundër vendimeve të kryeinspektorit të ish-Këshillit të Lartë të Drejtësisë për arkivimin e ankesës ose pushimin e hetimit ndaj një gjyqtari. Me miratimin e kësaj rregulloreje i hapet rruga shqyrtimit objektiv, të paanshëm, profesional dhe në një kohë sa më të shpejtë të ankesave të akumuluara para themelimit të Këshillit të Lartë Gjyqësor. Pas miratimit të rregullores, Këshilli caktoi me short dy anëtarët...

NJOFTIM PËR SHTYP -12.03.2019

Këshilli i Lartë Gjyqësor, zhvilloi sot më datë 12.03.2019, mbledhjen e radhës në të cilën miratoi listën emërore të kandidatëve për Këshilltarë dhe Ndihmës Ligjorë, që plotësojnë kriteret për të marrë pjesë në provimin e pranimit në programin e formimit fillestar pranë Shkollës së Magjistraturës, për vitin akademik 2019-2020. Në respektim të procedurës së përcaktuar në ligj, Komisioni i Përkohshëm për Verifikimin e Plotësimit të Kritereve të Kandidatëve për Këshilltarë dhe Ndihmës Ligjorë ka kryer verifikimin e plotësimit të kritereve, bazuar në dokumentacionin e paraqitur nga çdo kandidat.Në përfundim të procesit u miratua lista me 16 (gjashtëmbëdhjetë) kandidatë që plotësojnë...

Vendime të fundit
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Vendim Nr.67 datë 24.04.2019

PËR DEKLARIMIN E MBARIMIT TË STATUSIT TË MAGJISTRATIT, TË ISH GJYQTARES SË GJYKATËS SË LARTË ARJANA FULLANI

Vendim Nr.66 datë 24.04.2019

PËR DEKLARIMIN E MBARIMIT TË STATUSIT TË MAGJISTRATIT, TË ISH GJYQTARES SË GJYKATËS SË LARTË EVELINA QIRJAKO

Vendim Nr.65 datë 24.04.2019

PËR DEKLARIMIN E MBARIMIT TË STATUSIT TË MAGJISTRATIT, TË ISH GJYQTARIT TË GJYKATËS SË LARTË GUXIM ZENELAJ

Vendim Nr.64 datë 24.04.2019

PËR DEKLARIMIN E MBARIMIT TË STATUSIT TË MAGJISTRATIT, TË ISH GJYQTARIT TË GJYKATËS SË LARTË ANDI ÇELIKU

Vënde Vakante
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Njoftime për vende vakante

  PËR SHPALLJEN E HAPJES SË PROCEDURËS PËR KOMANDIM TË NJË GJYQTARI NË POZICIONIN PEDAGOG I BRENDSHËM NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS

Njoftim për vende vakante Shkolla e Magjistraturës

Njoftohen të gjithë të interesuarit, që dëshirojnë të konkurrojnë në Shkollën e Magjistraturës, se: Në zbatim të ligjit 115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, ligjit 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe të prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, si dhe Rregullores së Brendshme të Shkollës së Magjistraturës, fillojnë regjistrimet për konkursin e pranimit për kandidat për magjistrat për vitin akademik 2019 – 2020, i cili do të zhvillohet gjatë muajit Prill 2019. Numri i vendeve vakant për pranimin në Programin e Formimit Fillestar për vitin akademik 2019 - 2020, do të jetë 50 kandidatë për magjistratë, nga të cilët...

Njoftim për vende vakante Shkolla e Magjistraturës

Njoftohen të gjithë të interesuarit, që dëshirojnë të konkurrojnë në Shkollën e Magjistraturës, se: Në zbatim të ligjit 115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, ligjit 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe të prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, ligjit nr. 98/2016 “Për organet e Pushtetit Gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”, si dhe Rregullores së Brendshme të Shkollës së Magjistraturës, fillojnë regjistrimet për konkursin e pranimit për vitin akademik 2019 – 2020 për këshilltarë dhe ndihmës ligjorë, i cili do të zhvillohet gjatë muajit Prill 2019. Numri i vendeve vakant për pranimin në Programin e Formimit Fillestar për vitin akademik...

Njoftime për vende vakante

Këshilli i Lartë i Drejtësisë, njofton publikisht se ka në mbledhjen e datës 9 nëntor 2016 ka vendosur: -          Shpalljen e 1 (një) vendi vakantpër inspektor pranë Inspektoratit të Këshillit të Lartë të Drejtësisë. Njoftohen të gjithë kandidatët që plotësojnë kriteret ligjore për vendet vakant, të parashikuar në ligjin nr. 9877, datë 18.02.2008 "Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë", në ligjin nr. 8811, datë 17.05.2001 "Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë", i ndryshuar. si dhe në vendimin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë nr. 195/2/a, datë 05.07.2006, “Rregullore për organizimin dhe funksionimin e Inspektoratit të...

Procesi i Vetdeklarimit
Plani i trajnimeve

KLD ka hartuar Planin Vjetor të Trajnimeve pranë KLD.

 

Klikoni këtu për përmbajtjen e Urdhërit dhe e Planit vjetor.

 

 

Vendime te KLD lidhur me mesimdhenien
 • 1
 • 2

Viti 2013

VENDIMET E KLD TË VITIT 2013 PËR LEJE MËSIMDHËNIE TË GJYQTARËVE

Viti 2014

VENDIMET E KLD TË VITIT 2014 PËR LEJE MËSIMDHËNIE TË GJYQTARËVE