Programi i Transparencës

Informacion për Publikun

Të nderuar qytetarë,

 

Kushdo ka të drejtën e një gjykimi të drejtë dhe publik brenda një afati të arsyeshëm nga një gjykatë e pavarur dhe e paanshme e caktuar me ligj.
Këto të drejta garantohen nga Konventa Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut, në nenin 6, pika 1 dhe nga Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë në nenin 42.

Për t'Ju ardhur në ndihmë për mënyrën dhe procedurën e paraqitjes së një ankese Tuaj ndaj një gjyqtari, u jemi përgjigjur disa pyetjeve më të shpeshta të bëra nga Ju...

Njoftim per thirrje publike per kandidim te gjyqtareve ne skemen e delegimit

Këshilli i Lartë Gjyqësor mbështetur në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, në ligjin nr.115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, në nenin 45 të ligjit nr.96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, ne nenet 6 e vijues të “Rregullores për kriteret dhe procedurën e funksionimit të skemës së delegimit të gjyqtarit” të miratuar me vendimit e tij nr.22, datë 07.02.2019, drejton këtë thirrje publike për kandidim të gjyqtarëve në skemën e delegimit:

 1. Gjyqtarët mund të shprehin interesin për t’u komanduar në skemën e delegimit duke kandiduar në çdo kohë.
 1. Gjyqtari që kandidon paraqet dokumentacionin pranë Komisionit të Zhvillimit të Karrierës në Këshill, me anë të postës, postës elektronike ose dorazi. Dokumentacioni regjistrohet dhe administrohet nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës.

Sa më sipër, për më tepër informacion, konsultohuni me ligjet e sipërcituara si dhe me “Rregulloren për kriteret dhe procedurën e funksionimit të skemës së delegimit të gjyqtarit” të miratuar me vendimin nr.22, datë 07.02.2019 të Këshillit të Lartë Gjyqësor, që gjendet në faqen zyrtare të Këshillit.

KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR

 

 

 

Njoftime të fundit
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

NJOFTIM PËR MEDIA- 20.05.2019

Në kuadër të mirëfunksionimit të sistemit gjyqësor, sot më datë 20.05.2019, Këshilli i Lartë Gjyqësor, zhvilloi mbledhjen e radhës në të cilën diskutoi dhe miratoi disa vendime me rëndësi. Këshilli miratoi rregullat që rregullojnë në mënyrë më të detajuar sesi do të funksionojë mbledhja e Këshillit të Gjykatës, organ i cili që do të ngrihet pranë çdo gjykate në Republikën e Shqipërisë. Pas miratimit të këtyre rregullave i hapet rruga funksionimit të Këshillit të Gjykatës që përbën një mënyrë të re të administrimi të gjykatave. Në vijim të mbledhjes plenare, anëtarët e KLGJ shqyrtuan dhe miratuan rregulla të hollësishme lidhur...

NJOFTIM PËR MEDIA- 16.05.2019

NJOFTIM PËR MEDIA- 16.05.2019

Kryetarja e Këshillit të Lartë Gjyqësor, Znj. Naureda Llagami, së bashku me kryetarin e KLP-së, Z. Gent Ibrahimi, ndodhet në Bukuresht, Rumani, në kuadër të disa takimeve pune në datat 16-17 Maj. Gjatë kësaj vizite dy ditore tepër të rëndësishme për shkëmbimin e eksperiencave të përbashkëta dhe sfidave në administrimin e sistemit gjyqësor, Kryetarja e KLGJ-së, Znj Llagami zhvilloi takime me Znj. Tarcea Iulia, Kryetare e Gjykatës së Lartë të Kasacionit, Z. Nistor Calin, Drejtues i Drejtorisë Kombëtare Antikorrupsion, Z. Nicolae Solomon Zëvendës/President i Këshillit Superior të Magjistraturës etj. Në takimet e zhvilluara, bashkëbiseduesit e vendosën theksin veçanërisht në masat konkrete për përmirësimin e...

NJOFTIM PËR MEDIA- 14.05.2019

NJOFTIM PËR MEDIA- 14.05.2019

Kryetarja e KLGJ-së, Znj. Naureda Llagami, morri pjesë në Konferencën përmbyllëse “Shteti i së Drejtës në Europë, Perspektiva, Kërkesat dhe Sfidat për Gjyqësorin Evropian”, e cila zhvillohet në Gjykatën e Drejtësisë të Bashkimit Evropian në Luksemburg, në datat 13-14 Maj 2019. Ky aktivitet organizohet nga Rrjeti Europian për Trajnimet Gjyqësore. Gjatë konferencës dy ditore u mbajtën prezantime, analiza dhe përmbledhje raportimesh në lidhje me seminaret e zhvilluara me këtë tematike si dhe u diskutuan në grupe pune, idetë e reja për forcimin e shtetit të së drejtës nëpërmjet punës së Këshillave Gjyqësorë, Institucioneve të Trajnimeve Gjyqësore dhe Shoqatave të Gjyqtarëve...

NJOFTIM PËR MEDIA- 8.05.2019

NJOFTIM PËR MEDIA- 8.05.2019

Kryetarja e Këshillit të Lartë Gjyqësor, Znj. Naureda Llagami, mori pjesë në aktivitetin e përbashkët me titull: “90 vjetori i Kodit të parë Civil Shqiptar (1929) Përqasje historike dhe aktuale”, organizuar në kuadër të 106 vjetorit të Ditës Kombëtare të Drejtësisë. Në aktivitetin e organizuar nga Gjykata e Lartë, Këshilli i Lartë Gjyqësor dhe Misioni EURALUIS V, ishin të pranishëm anëtarë të Gjykatës së Lartë, të gjykatave të Apeleve dhe gjykatave të Rretheve Gjyqësore, magjistratë, pedagogë të Shkollës së Magjistraturës, prokurorë, etj. Në fjalën e saj përshëndetëse me këtë rast, Kryetarja e KLGJ-së, Znj. Llagami, u shpreh se përvjetor shënon disa nga...

Vendime të fundit
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Vendim Nr.70 datë 3.05.2019

PËR DETAJIMIN DHE SHPËRNDARJEN E PUNONJËSVE SHTESËNË DISA GJYKATA  

Vendim Nr.67 datë 24.04.2019

PËR DEKLARIMIN E MBARIMIT TË STATUSIT TË MAGJISTRATIT, TË ISH GJYQTARES SË GJYKATËS SË LARTË ARJANA FULLANI

Vendim Nr.66 datë 24.04.2019

PËR DEKLARIMIN E MBARIMIT TË STATUSIT TË MAGJISTRATIT, TË ISH GJYQTARES SË GJYKATËS SË LARTË EVELINA QIRJAKO

Vendim Nr.65 datë 24.04.2019

PËR DEKLARIMIN E MBARIMIT TË STATUSIT TË MAGJISTRATIT, TË ISH GJYQTARIT TË GJYKATËS SË LARTË GUXIM ZENELAJ

Vënde Vakante
Procesi i Vetdeklarimit
Plani i trajnimeve

KLD ka hartuar Planin Vjetor të Trajnimeve pranë KLD.

 

Klikoni këtu për përmbajtjen e Urdhërit dhe e Planit vjetor.

 

 

Vendime te KLD lidhur me mesimdhenien
 • 1
 • 2

Viti 2013

VENDIMET E KLD TË VITIT 2013 PËR LEJE MËSIMDHËNIE TË GJYQTARËVE

Viti 2014

VENDIMET E KLD TË VITIT 2014 PËR LEJE MËSIMDHËNIE TË GJYQTARËVE