Ankesa Online

Ankesa Online

 

Si të ankohem pranë KLD?

Si te ankohem prane kld?

Mesazh Sensibilizues

 

 

  

Programi i Transparencës

Struktura e KLD

Struktura Organizative e Administratës së Këshillit të Lartë të Drejtësisë  

Raportet e Monitorimit

Raportet e monitorimit per Vitin 2016 Raportet progresive: 3-Mujor,6-Mujor,9-Mujor   Klikoni mbi link per te pare dokumentin!  

Informacion për Publikun

Të nderuar qytetarë,

 

Kushdo ka të drejtën e një gjykimi të drejtë dhe publik brenda një afati të arsyeshëm nga një gjykatë e pavarur dhe e paanshme e caktuar me ligj.
Këto të drejta garantohen nga Konventa Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut, në nenin 6, pika 1 dhe nga Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë në nenin 42.

Për t'Ju ardhur në ndihmë për mënyrën dhe procedurën e paraqitjes së një ankese Tuaj ndaj një gjyqtari, u jemi përgjigjur disa pyetjeve më të shpeshta të bëra nga Ju...

Përshëndetja Presidentit të Republikës në Këshillin e Lartë të Drejtësisë

Përshëndetja Presidentit të Republikës në Këshillin e Lartë të Drejtësisë

Këshilli i Lartë i Drejtësisë ka një përgjegjësi, angazhim të drejtpërdrejtë në organizimin, në kontrollin e funksionimit të sistemit gjyqësor dhe atë të Shkallës së Parë dhe të Apelit, ku qytetarët tanë gjenden përditë për çështje të ndryshme në lidhje me drejtësinë. Si President i Republikës e kam shpallur dhe përcaktuar si prioritetin kryesor angazhimin dhe kontributin për reformat në fushën e drejtësisë. Si Kryetari i Këshillit të Lartë të Drejtësisë e shoh këtë...

Më shumë

 

 

 

Njoftime të fundit
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Njoftim 18.11.2016

Këshilli i Lartë i Drejtësisë, zhvilloi sot, më datë 18.11.2016 mbledhjen plenare, e cila nisi me  shqyrtimin dhe votimin e kandidaturave për gjyqtarë, për plotësimin e një vendi vakant, në Gjykatën e Apelit Durrës, e dy vendeve vakant, në Gjykatën e Apelit Vlorë, e një vendi vakant, në Gjykatën e Apelit për Krimet e Rënda. Anëtarët e KLD-së, pasi konsultuan procesverbalin e testimit, raportet mbi shqyrtimin e kandidatëve me tabelat përkatëse, vendosën t'i propozojnë Presidentit të Republikës, emërimin në Gjykatën e Apelit Durrës, të z. Tritan Hamitaj, aktualisht gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësorë Durrës; emërimin në Gjykatën e Apelit...

Njoftim 09.11.2016

Këshilli i Lartë i Drejtësisë, zhvilloi sot, datë 09.11.2016 mbledhjen plenare, e cila nisi me miratimin e kërkesës së Ministrit të Drejtësisë për shpalljen publike, të 5 (pesë) vendeve vakante për gjyqtarë në Gjykatën e Rrethit Gjyqësorë Tiranë, pas emërimit nga Presidenti i Republikës të disa gjyqtarëve në Gjykatën e Apelit Tiranë. Afati për të paraqitur kërkesë për në këto vende vakante është deri më datë 15.11.2016. Në vijim të mbledhjes, Këshilli delegoi gjyqtaren znj. Enkelejdi Hajro, për të ushtruar përkohësisht detyrën e Kryetarit të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, si dhe shpalli vendin vakant për funksionin drejtues pranë kësaj gjykate....

Njoftim 04.11.2016

Këshilli i Lartë i Drejtësisë, zhvilloi sot, më datë 04.11.2016 mbledhjen plenare, e cila nisi me shqyrtimin dhe miratimin e kërkesës së Kryetarit të Gjykatës së Lartë, për dhënie pëlqimi për ushtrimin e detyrës së ndihmësit ligjor pranë Gjykatës së Lartë të gjyqtarit të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë, Florjan Kalaja. Në vijim të mbledhjes, Këshilli shpalli vendin vakant për funksionin drejtues të kryetarit të gjykatës, në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë, për shkak të mbarimit të mandatit në këtë funksion, më datë 18.01.2017, të z. Fatri Islamaj.   Lidhur me shqyrtimin e kandidaturave për gjyqtarë në Gjykatën e Apelit Vlorë...

Njoftim 28.10.2016

  Këshilli i Lartë i Drejtësisë, zhvilloi sot me datë 28.10.2016, një mbledhje të jashtëzakonshme me rend dite shqyrtimin e kërkesës së Ministrit të Drejtësisë, për shkarkimin nga detyra si kryetarit i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Gjirokastër të z. G.B. Pas diskutimeve, anëtarët e  Këshillit, duke marrë në konsideratë situatën e krijuar nga faktet e bëra publike në media lidhur me veprimtarinë e gjyqtarit z. G.B, me votim unanim vendosën shkarkimin e tij nga funksioni drejtues i kryetarit të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Gjirokastër. Njëkohësisht, anëtarët e Këshillit vendosën edhe pezullimin e tij nga ushtrimi i detyrës së gjyqtarit deri në...

Vendime të fundit
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Vendim Nr. 130/3, datë 18.11.2016

MBI VLERËSIMIN PËRFUNDIMTAR “SHUMË MIRË” TË GJYQTARIT ENGERT PËLLUMBI PËR VITIN 2012

Vendim Nr. 130/2, datë 18.11.2016

MBI VLERËSIMIN PËRFUNDIMTAR “SHUMË MIRË” TË GJYQTARES BRIKENA UKPERAJ (LUBONJA) PËR PERIUDHËN 2010-2012

Vendim Nr. 130/1, datë 18.11.2016

MBI VLERËSIMIN PËRFUNDIMTAR “SHUMË MIRË” TË GJYQTARIT GURALI BRAHIMLLARI PËR PERIUDHËN 2007 – 2009

Vendim Nr. 110/14, datë 04.11.2016

MBI VLERËSIMIN PËRFUNDIMTAR “SHUMË MIRË” TË GJYQTARIT FRAN PRENDI PËR PERIUDHËN 2007 – 2009

Vënde Vakante
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Njoftime për vende vakante

Këshilli i Lartë i Drejtësisë, njofton publikisht se më datë 18.11.2016 vendosi:  -          Shpalljen e vendit vakant për gjyqtar pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Pogradec. -          Shpalljen e vendit vakant për gjyqtar pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Lushnje. -          Shpalljen e vendit vakant për gjyqtar pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Korçë. -          Shpalljen e vendit vakant për gjyqtar pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkodër. Njoftohen të gjithë kandidatët që plotësojnë kriteret ligjore për vendet vakant të mësipërme, të paraqesin brenda afatit 20 ditor nga dita e marrjes së vendimit, pranë Këshillit të Lartë të Drejtësisë, dokumentet përkatëse. Të gjithë të interesuarit, për më tepër...

Njoftime për vende vakante

Këshilli i Lartë i Drejtësisë, njofton publikisht se më datë 18.11.2016 vendosi: -          Shpalljen e vendit vakant për Funksionin Drejtues të Kryetarit në Gjykatën së Rrethit Gjyqësor Pogradec. Njoftohen të gjithë kandidatët që plotësojnë kriteret ligjore për vendin vakant, të parashikuar në në ligjin nr. 9877, datë 18.02.2008 “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”, në ligjin nr. 8811, datë 17.05.2001 “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë”, i ndryshuar, si dhe në Vendimin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë nr. 227/2, datë 28.03.2008, “Për funksionin drejtuese në gjykata”, të paraqesin brenda afatit 30 ditor nga dita e...

Njoftime për vende vakante

Këshilli i Lartë i Drejtësisë, njofton publikisht se ka në mbledhjen e datës 9 nëntor 2016 ka vendosur: -          Shpalljen e 1 (një) vendi vakantpër inspektor pranë Inspektoratit të Këshillit të Lartë të Drejtësisë. Njoftohen të gjithë kandidatët që plotësojnë kriteret ligjore për vendet vakant, të parashikuar në ligjin nr. 9877, datë 18.02.2008 "Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë", në ligjin nr. 8811, datë 17.05.2001 "Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë", i ndryshuar. si dhe në vendimin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë nr. 195/2/a, datë 05.07.2006, “Rregullore për organizimin dhe funksionimin e Inspektoratit të...

Njoftime për vende vakante

Këshilli i Lartë i Drejtësisë, njofton publikisht se ka vendosur: -          Shpalljen e vendit vakant për Funksionin Drejtues të Kryetarit në Gjykatën së Rrethit Gjyqësor Tiranë; -          Shpalljen e 5 (pesë) vendeve vakant për gjyqtarë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë. Njoftohen të gjithë kandidatët që plotësojnë kriteret ligjore për vendet vakant të mësipërme, plotësojnë kriteret ligjore për vendet vakant, të parashikuar në ligjin nr. 9877, datë 18.02.2008 "Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë", në ligjin nr. 8811, datë 17.05.2001 "Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë", i ndryshuar, të paraqesin brenda datës 15.11.2016, pranë Këshillit të Lartë...

Procesi i Vetdeklarimit
Plani i trajnimeve

KLD ka hartuar Planin Vjetor të Trajnimeve pranë KLD.

 

Klikoni këtu për përmbajtjen e Urdhërit dhe e Planit vjetor.

 

 

Vendime te KLD lidhur me mesimdhenien
 • 1
 • 2

Viti 2013

VENDIMET E KLD TË VITIT 2013 PËR LEJE MËSIMDHËNIE TË GJYQTARËVE

Viti 2014

VENDIMET E KLD TË VITIT 2014 PËR LEJE MËSIMDHËNIE TË GJYQTARËVE