Ankesa Online

Ankesa Online

 

Si të ankohem pranë KLD?

Si te ankohem prane kld?

Mesazh Sensibilizues

 

 

  

Programi i Transparencës

Struktura e KLD

Struktura Organizative e Administratës së Këshillit të Lartë të Drejtësisë  

Raportet e Monitorimit

Raportet e monitorimit per Vitin 2016 Raportet progresive: 3-Mujor,6-Mujor,9-Mujor   Klikoni mbi link per te pare dokumentin!  

Informacion për Publikun

Të nderuar qytetarë,

 

Kushdo ka të drejtën e një gjykimi të drejtë dhe publik brenda një afati të arsyeshëm nga një gjykatë e pavarur dhe e paanshme e caktuar me ligj.
Këto të drejta garantohen nga Konventa Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut, në nenin 6, pika 1 dhe nga Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë në nenin 42.

Për t'Ju ardhur në ndihmë për mënyrën dhe procedurën e paraqitjes së një ankese Tuaj ndaj një gjyqtari, u jemi përgjigjur disa pyetjeve më të shpeshta të bëra nga Ju...

Përshëndetja Presidentit të Republikës në Këshillin e Lartë të Drejtësisë

Përshëndetja Presidentit të Republikës në Këshillin e Lartë të Drejtësisë

Këshilli i Lartë i Drejtësisë ka një përgjegjësi, angazhim të drejtpërdrejtë në organizimin, në kontrollin e funksionimit të sistemit gjyqësor dhe atë të Shkallës së Parë dhe të Apelit, ku qytetarët tanë gjenden përditë për çështje të ndryshme në lidhje me drejtësinë. Si President i Republikës e kam shpallur dhe përcaktuar si prioritetin kryesor angazhimin dhe kontributin për reformat në fushën e drejtësisë. Si Kryetari i Këshillit të Lartë të Drejtësisë e shoh këtë...

Më shumë

 

 

 

Njoftime të fundit
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Njoftim 16.09.2016

  Këshilli i Lartë i Drejtësisë, zhvilloi sot, datë 16.09.2016, mbledhjen plenare, e cila nisi me miratimin e kërkesës së gjyqtares Diamela Goxha për revokimin e lejes për të shërbyer si ndihmëse ligjore pranë Gjykatës së Lartë, dhe kthimin e saj në gjykatën ku është emëruar nga KLD. Në vijim të mbledhjes, Këshilli miratoi kërkesën për autorizimin për mësimdhënie të gjyqtarit të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, Ilir Mustafaj. Në përputhje me rendin e ditës,  mbledhja vijoi me shqyrtimin dhe votimin e kandidaturave për gjyqtarë, për plotësimin e e 1 (një) vendi vakant, në Gjykatën e Apelit Vlorë. Pas përfundimit të procesit...

Njoftim-08.07.2016

Këshilli i Lartë i Drejtësisë, zhvilloi sot, datë 08.07.2016, mbledhjen plenare, e cila nisi me ceremoninë e betimit të 9 (nëntë) magjistratëve që përfunduan Shkollën e Magjistraturës në vitin akademik 2014-2015, të dekretuar nga Presidenti i Republikës, SH.T.Z. Bujar Nishani, në detyrën e gjyqtarit, bazuar në propozimin e bërë nga KLD. Pas leximit të formulës së betimit: "Betohem solemnisht se gjatë kryerjes së detyrës do të respektoj Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, ligjet në fuqi dhe do të respektoj rregullat e etikës profesionale. Betohem", në praninë e anëtarëve të KLD-së, gjyqtarët më të rinj të sistemit u betuan sipas procedurës ligjore....

Njoftim 16.08.2016

  N j o f t i m për konkurimin për vend të lirë pune, sipas procedurës së pranimit në shërbimin civil, në kategorinë ekzekutive. Bazuar në ligjin nr. 152/2013, ”Për nëpunësin civil” i ndryshuar dhe VKM nr. 243, datë 18.3.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Këshilli i Lartë i Drejtësisë, njofton se,  duke qënë se pozicioni i lirë i shpallur,Specialist i Integrimit dhe Marrëdhënieve me Jashtë (kategorisë ekzekutive IV-a), në Sektorin e Integrimit dhe Mardhënieve me Jashtë,  në Drejtorinë Juridike, Dokumentacionit dhe Organizimit, në përfundim të procedurës së lëvizjes paralele, nuk është plotësuar, pra rezulton...

Njoftim-19.07.2016

  Për shpallje konkurimi  për vend të lirë pune, sipas procedurës së lëvizjes paralele dhe pranimit në shërbimin civil, në kategorinë ekzekutive.   Bazuar në ligjin nr. 152/2013, ”Për nëpunësin civil” i ndryshuar dhe VKM nr. 243, datë 18.3.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Këshilli i Lartë i Drejtësisë, shpall konkurimin për vend të lirë pune, nëpërmjet procedurës së lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil, në kategorinë ekzekutive (të dyja procedurat zhvillohen në të njëjtën kohë),  si mëposhtë:   Për 1 (një) vend, në pozicionin Specialist i Integrimit dhe Marrëdhënieve me Jashtë (kategoria ekzekutive IV-a), në...

Vendime të fundit
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Vendim Nr. 97, datë 16.09.2016

MBI DELEGIMIN E GJYQTARËVE

Vendim Nr. 96, datë 16.09.2016

MBI EMËRIMIN E KRYETARIT TË GJYKATËS SË RRETHIT GJYQËSOR ELBASAN

Vendim Nr. 94, datë 16.09.2016

PËR DELEGIMIN E GJYQTARES ORNELA NAQELLARI PËR TË KRYER PËRKOHËSISHT DETYRËN E KRYETARES SË GJYKATËS SË RRETHIT GJYQËSOR LEZHË

Vendim Nr. 93, datë 16.09.2016

MBI KONSTATIMIN E MBARIMIT TË USHTRIMIT TË DETYRËS, PËR SHKAK TË MBUSHJES SË MOSHËS SË PENSIONIT, TË Z. DED DEDA, GJYQTAR PRANË GJYKATËS SË RRETHIT GJYQËSOR LEZHË DHE SHPALLJEN E NJË VENDI VAKANT PËR GJYQTAR PRANË KËSAJ GJYKATE

Vënde Vakante
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Njoftime për vende vakante

Këshilli i Lartë i Drejtësisë, njofton publikisht se me vendimin nr.94 datë 16.09.2016 vendosi:   -          Shpalljen e vendit vakant për Funksionin Drejtues të Kryetarit në Gjykatën së Rrethit Gjyqësor Lezhë Njoftohen të gjithë kandidatët që plotësojnë kriteret ligjore për vendin vakant, të parashikuar në në ligjin nr. 9877, datë 18.02.2008 “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”, në ligjin nr. 8811, datë 17.05.2001 “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë”, i ndryshuar, si dhe në Vendimin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë nr. 227/2, datë 28.03.2008, “Për funksionin drejtuese në gjykata”, të paraqesin brenda afatit 30 ditor...

Njoftime për vende vakante

Këshilli i Lartë i Drejtësisë, njofton publikisht se me vendimin nr. 93, datë 16.09.2016 vendosi të shpallë publikisht vendin vakant: 1 (një) vend vakant në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Lezhë; Njoftohen të gjithë kandidatët që plotësojnë kriteret ligjore për vendet vakant, të parashikuar në ligjin nr. 9877, datë 18.02.2008 “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”, në ligjin nr. 8811, datë 17.05.2001 “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë”, i ndryshuar, që të paraqesin brenda afatit 30 ditor nga dita e hyrjes në fuqi e vendimit, pranë Këshillit të Lartë të Drejtësisë, dokumentet përkatëse. Të gjithë të...

Njoftime për vende vakante

Këshilli i Lartë i Drejtësisë, njofton publikisht se me vendimin nr. 76, datë 20.06.2016 vendosi të shpallë publikisht vendin vakant: 1 (një) vend vakant në Gjykatën e Apelit Durrës; Njoftohen të gjithë kandidatët që plotësojnë kriteret ligjore për vendet vakant, të parashikuar në ligjin nr. 9877, datë 18.02.2008 “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”, në ligjin nr. 8811, datë 17.05.2001 “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë”, i ndryshuar, që të paraqesin brenda afatit 30 ditor nga dita e hyrjes në fuqi e vendimit, pranë Këshillit të Lartë të Drejtësisë, dokumentet përkatëse. Të gjithë të interesuarit,...

Njoftime për vende vakante

Këshilli i Lartë i Drejtësisë, njofton publikisht se me vendimin nr. 76, datë 20.06.2016 vendosi të shpallë publikisht vendin vakant: 1 (një) vend vakant në Gjykatën e Apelit Durrës; Njoftohen të gjithë kandidatët që plotësojnë kriteret ligjore për vendet vakant, të parashikuar në ligjin nr. 9877, datë 18.02.2008 “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”, në ligjin nr. 8811, datë 17.05.2001 “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë”, i ndryshuar, që të paraqesin brenda afatit 30 ditor nga dita e hyrjes në fuqi e vendimit, pranë Këshillit të Lartë të Drejtësisë, dokumentet përkatëse. Të gjithë të interesuarit,...

Procesi i Vetdeklarimit
Plani i trajnimeve

KLD ka hartuar Planin Vjetor të Trajnimeve pranë KLD.

 

Klikoni këtu për përmbajtjen e Urdhërit dhe e Planit vjetor.

 

 

Vendime te KLD lidhur me mesimdhenien
 • 1
 • 2

Viti 2013

VENDIMET E KLD TË VITIT 2013 PËR LEJE MËSIMDHËNIE TË GJYQTARËVE

Viti 2014

VENDIMET E KLD TË VITIT 2014 PËR LEJE MËSIMDHËNIE TË GJYQTARËVE