Ankesa Online

Ankesa Online

 

Si të ankohem pranë KLD?

Si te ankohem prane kld?

Mesazh Sensibilizues

 

 

  

Programi i Transparencës

Raportet e Monitorimit

Raportet e monitorimit per Vitin 2016 Raportet progresive: 3-Mujor,6-Mujor,9-Mujor,12-Mujor   Raportet e monitorimit per Vitin 2017 Raportet progresive:3-Mujor,6-Mujor   Klikoni mbi link per te pare dokumentin!  

Struktura e KLD

Struktura Organizative e Administratës së Këshillit të Lartë të Drejtësisë  

Informacion për Publikun

Të nderuar qytetarë,

 

Kushdo ka të drejtën e një gjykimi të drejtë dhe publik brenda një afati të arsyeshëm nga një gjykatë e pavarur dhe e paanshme e caktuar me ligj.
Këto të drejta garantohen nga Konventa Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut, në nenin 6, pika 1 dhe nga Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë në nenin 42.

Për t'Ju ardhur në ndihmë për mënyrën dhe procedurën e paraqitjes së një ankese Tuaj ndaj një gjyqtari, u jemi përgjigjur disa pyetjeve më të shpeshta të bëra nga Ju...

Error: No articles to display

 

 

 

Njoftime të fundit
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Njoftim 17.11.2017

Nën drejtimin e Presidentit të Republikës, SH.T.Z. Ilir Meta, Këshilli i Lartë i Drejtësisë, zhvilloi sot, datë 17.11.2017, mbledhjen plenare, e cila nisi pezullimin nga ushtrimi i detyrës të gjyqtarit Sh.M. pranë Gjykatës së Apelit Tiranë, për shkak të dhënies së masës së sigurimit personal ndaj tij “Arrest në burg”, me vendimin nr. 417 datë 12.11.2017 të Gjykatës së Shkallës së Parë për Krimet e Rënda. Bazuar në përcaktimet e rendit të ditës, Këshilli vendosi me shkarkimin nga detyra të gjyqtarit të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor, Elbasan, Q.H, për shkak të dënimit me vendim të formës së prerë për kryerjen e...

Njoftim 16.10.2017

Nën drejtimin e Presidentit të Republikës, SH.T.Z. Ilir Meta, Këshilli i Lartë i Drejtësisë, zhvilloi sot, datë 16.10.2017, mbledhjen plenare, e cila nisi me njohjen e anëtarëve, mbi informacionin e përditësuar të përgatitur nga Grupi i Punës ngritur me vendim të KLD-së, në mbështetje të procesit të rivlerësimit kalimtar të gjyqtarëve. Pasi u njohën me veprimtarinë e kryer nga Grupi i Punës prej datës 02.10.2017, që përkon me mbledhjen e fundit të KLD-së, anëtarët e Këshillit miratuan në parim disa akte të rëndësishme. Më konkretisht nga Këshilli u miratua:   Forma standarde e Raportit “Për analizimin e vlerësimit profesional të subjektit...

Njoftim për media 12.10.2017

Këshilli i Lartë i Drejtësisë ka ndjekur me vëmendje informacionet e transmetuara në median e shkruar dhe vizive mbi lirimin nga paraburgimi të shtetasit R.A të hetuar, në masë sigurie arrest me burg, për mbi 5 tonë lëndë narkotike në fshatin Llakatund, Vlorë, duke theksuar se vendimi gjyqësor për lirimin e tij, dhënë nga gjyqtari A.B. i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë, ka probleme serioze me ligjin. Ne këto kushte, pasi u shqyrtuan paraprakisht të dhënat e transmetuara në media, si dhe kuadri ligjor në fuqi, konkretisht dispozitat e Ligjit nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe të prokurorëve në...

Njoftim 13.10.2017

Këshilli i Lartë i Drejtësisë Bulevardi “Zog I”, Tiranë,              Tel: +355 4 2259817,    Fax: +355 4 2259822                                     www.kld.al Njoftim  për shpalljen e listës fituese. Këshilli i Lartë i Drejtësisë, bazuar në ligjin nr. 152/2013 ”Për nëpunësin civil” dhe VKM nr. 243, datë 18.3.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, kreu IV, pika 14 dhe pika 22,shpall listën e  fituesve, në përfundim të konkurimit nëpërmjetkonkursit të hapur sipas procedurës së pranimit në shërbimin civil, si më poshtë; Valbona Bako, për 1 (një) vënd të lirë, në pozicionin Specialist Jurist në Sektorin Juridik dhe Dokumentacionit,në Drejtorinë Juridike, Dokumentacionit dhe Organizimit,  pranë...

Vendime të fundit
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Vendim Nr. 51/6, datë 2.10.2017

MBI VLERËSIMIN PËRFUNDIMTAR “SHUMË MIRË” TË GJYQTARIT KOSTIKA ÇOBANAQI PERIUDHËN 2010 – 2012

Vendim Nr. 51/5, datë 16.10.2017

MBI VLERËSIMIN PËRFUNDIMTAR “SHUMË MIRË” TË GJYQTARES ZETA TËRPOLLARI PËR PERIUDHËN 2010 – 2012

Vendim Nr. 51/4, datë 16.10.2017

MBI VLERËSIMIN PËRFUNDIMTAR “SHUMË MIRË” TË GJYQTARES TEREZA LANI PËR PERIUDHËN 2010 – 2012

Vendim Nr. 51/3, datë 16.10.2017

MBI VLERËSIMIN PËRFUNDIMTAR “SHUMË MIRË” TË GJYQTARES MANJOLA XHAXHO PËR PERIUDHËN 2007 – 2009

Vënde Vakante
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Njoftime për vende vakante

Këshilli i Lartë i Drejtësisë, njofton publikisht se më datë 18.11.2016 vendosi:  -          Shpalljen e vendit vakant për gjyqtar pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Pogradec. -          Shpalljen e vendit vakant për gjyqtar pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Lushnje. -          Shpalljen e vendit vakant për gjyqtar pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Korçë. -          Shpalljen e vendit vakant për gjyqtar pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkodër. Njoftohen të gjithë kandidatët që plotësojnë kriteret ligjore për vendet vakant të mësipërme, të paraqesin brenda afatit 20 ditor nga dita e marrjes së vendimit, pranë Këshillit të Lartë të Drejtësisë, dokumentet përkatëse. Të gjithë të interesuarit, për më tepër...

Njoftime për vende vakante

Këshilli i Lartë i Drejtësisë, njofton publikisht se më datë 18.11.2016 vendosi: -          Shpalljen e vendit vakant për Funksionin Drejtues të Kryetarit në Gjykatën së Rrethit Gjyqësor Pogradec. Njoftohen të gjithë kandidatët që plotësojnë kriteret ligjore për vendin vakant, të parashikuar në në ligjin nr. 9877, datë 18.02.2008 “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”, në ligjin nr. 8811, datë 17.05.2001 “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë”, i ndryshuar, si dhe në Vendimin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë nr. 227/2, datë 28.03.2008, “Për funksionin drejtuese në gjykata”, të paraqesin brenda afatit 30 ditor nga dita e...

Njoftime për vende vakante

Këshilli i Lartë i Drejtësisë, njofton publikisht se ka në mbledhjen e datës 9 nëntor 2016 ka vendosur: -          Shpalljen e 1 (një) vendi vakantpër inspektor pranë Inspektoratit të Këshillit të Lartë të Drejtësisë. Njoftohen të gjithë kandidatët që plotësojnë kriteret ligjore për vendet vakant, të parashikuar në ligjin nr. 9877, datë 18.02.2008 "Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë", në ligjin nr. 8811, datë 17.05.2001 "Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë", i ndryshuar. si dhe në vendimin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë nr. 195/2/a, datë 05.07.2006, “Rregullore për organizimin dhe funksionimin e Inspektoratit të...

Njoftime për vende vakante

Këshilli i Lartë i Drejtësisë, njofton publikisht se ka vendosur: -          Shpalljen e vendit vakant për Funksionin Drejtues të Kryetarit në Gjykatën së Rrethit Gjyqësor Tiranë; -          Shpalljen e 5 (pesë) vendeve vakant për gjyqtarë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë. Njoftohen të gjithë kandidatët që plotësojnë kriteret ligjore për vendet vakant të mësipërme, plotësojnë kriteret ligjore për vendet vakant, të parashikuar në ligjin nr. 9877, datë 18.02.2008 "Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë", në ligjin nr. 8811, datë 17.05.2001 "Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë", i ndryshuar, të paraqesin brenda datës 15.11.2016, pranë Këshillit të Lartë...

Procesi i Vetdeklarimit
Plani i trajnimeve

KLD ka hartuar Planin Vjetor të Trajnimeve pranë KLD.

 

Klikoni këtu për përmbajtjen e Urdhërit dhe e Planit vjetor.

 

 

Vendime te KLD lidhur me mesimdhenien
 • 1
 • 2

Viti 2013

VENDIMET E KLD TË VITIT 2013 PËR LEJE MËSIMDHËNIE TË GJYQTARËVE

Viti 2014

VENDIMET E KLD TË VITIT 2014 PËR LEJE MËSIMDHËNIE TË GJYQTARËVE