Programi i Transparencës

Informacion për Publikun

Të nderuar qytetarë,

 

Kushdo ka të drejtën e një gjykimi të drejtë dhe publik brenda një afati të arsyeshëm nga një gjykatë e pavarur dhe e paanshme e caktuar me ligj.
Këto të drejta garantohen nga Konventa Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut, në nenin 6, pika 1 dhe nga Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë në nenin 42.

Për t'Ju ardhur në ndihmë për mënyrën dhe procedurën e paraqitjes së një ankese Tuaj ndaj një gjyqtari, u jemi përgjigjur disa pyetjeve më të shpeshta të bëra nga Ju...

Naureda Llagami

KRYETARE E KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR    

Maksim Qoku

  N/KRYETAR I KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR  

Fatmira Luli

ANËTARE E KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR      

Medi Bici

ANËTAR I KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR  

Brunilda Kadi

   ANËTARE E KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR

Brikena Ukperaj

ANËTARE E KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR

Erjon Muharremaj

ANËTAR I KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

Marçela Shehu

   ANËTARE E KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR  

Alban Toro

ANËTAR I KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR

Ilir Toska

ANËTAR I KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR

Dritan Hallunaj

ANËTAR I KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR