INSPEKTORATI I KLD

Rreth ankesave

Rreth ankesave
1. Kush mund t’i drejtohet KLD-së me ankesë?
 • Çdo shtetas;
 • Çdo person juridik;
 • Çdo institucion publik;
 • Çdo institucion privat.5. Në ç’formë drejtohet ankesa?
 • Ankesa përpilohet me shkrim dhe mund të dërgohet nëpërmjet shërbimit postar më të afërt në adresën: Inspektorati i KLD Këshilli i Lartë i Drejtësisë Bulevardi “ Zogu I”, Tiranë
 • Ankesa mund të paraqitet nga ankuesi fizikisht në ambientet e Inspektoratit të KLD-së, ku plotësohet me shkrim formulari standard i ankesës pranë Zyrës së Protokollit të KLD-së.
 • Ankesa mund të paraqitet edhe në rrugë elektronike në adresën http://www.kld.al/ankesa-online
 • Ankesat anonime nuk verifikohen nga Inspektorati
6. Me çfarë aktesh shoqërohet ankesa?
Ankesa duhet të përmbajë
 • të dhëna të plota rreth identitetit të ankuesit : emër, mbiemër, adresa e saktë e vendbanimit, numrin e telefonit dhe adresë elektronike, sipas rastit;
 • shkeljen apo rrethanat konkrete të pretenduara;
 • koha e ndodhjes së veprimit;
 • gjykata apo gjyqtarin konkret;
 • dokumentat apo burimet provuese të fakteve apo rrethanave të pretenduara.