Ankesa Online

Ankesa Online

 

Si të ankohem pranë KLD?

Si te ankohem prane kld?

Mesazh Sensibilizues

 

 

  

Informacion për Publikun

Të nderuar qytetarë,

 

Kushdo ka të drejtën e një gjykimi të drejtë dhe publik brenda një afati të arsyeshëm nga një gjykatë e pavarur dhe e paanshme e caktuar me ligj.
Këto të drejta garantohen nga Konventa Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut, në nenin 6, pika 1 dhe nga Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë në nenin 42.

Për t'Ju ardhur në ndihmë për mënyrën dhe procedurën e paraqitjes së një ankese Tuaj ndaj një gjyqtari, u jemi përgjigjur disa pyetjeve më të shpeshta të bëra nga Ju...

Albana SHTYLLA

albana-shtylla

ANËTAR I KËSHILLIT TË LARTË TË DREJTËSISË

Data e zgjedhjes si anëtar: 30.10.2014

Datelindja: 24.05.1970

Shtetesia: Shqiptare

Gjendja civile: E martuar

 

Kualifikimet dhe fushat kryesore te ekspertizes profesionale:

E drejta parlamentare

E drejta kushtetuese

Te drejtat dhe lirite themelore te njeriut

E drejta publike

Procedurat administrative

E drejta e punes, legjislacioni i mbrojtjes shoqerore, punesimit dhe formimit professional ne RSh dhe i BE

 

Arsimi dhe Certifikata, kualifikime dhe trajnime:

 

Arsimi:

 

2010-2014 - Universiteti i Tiranes, Fakulteti i Drejtesise, Kandidate per Doktore Shkencash në të 2011-2012 - Drejtë Publike, Keshilli i Europes,

2007 - Harvard University, John F. Kennedy School of Government, Executive Education, Diplome ne "Qeverisja e shekullit te 21-te: Aftesi kritike per drejtimin dhe mbeshtetjen e Organizatave Inovative".

2004-2006 - Universiteti i Tiranes, Master ne Studime Europiane

Universiteti i Tiranes, Fakulteti i Drejtesise 1988- 1992 Diplome si Juriste

Qendra e ILO (Organizata Nderkombetare e Punes) Torino,

Itali – 2000 Diplome ne "E drejta e punes dhe standardet nderkombetare te punes".

Kualifikime dhe trajnime:

"Teknikat e perafrimit te legjislacionit kombetar me acquiss communautaire te BE", TAIEX BE, Bruksel.

"E drejta parlamentare dhe roli i keshilltarit ligjor ne Komisionet Parlamentare", Parlamenti Europian , - Bruksel.

"Integrimi Evropian, praktika dhe institucionet e tij", Tirane;

"Proçedurat legjislative - Parlamenti Italian,- Rome;

E drejta parlamentare dhe proçedurat e legjislative"- Athine;

"Fondet profesionale te pensioneve dhe rregullimet ligjore te tyre ne Poloni", Poloni-;

"Sistemi shumekollonesh i sigurimeve shoqerore ne Hungari", Hungari;

"Zhvillimi i sistemeve shumekolloneshe te sigurimeve shoqerore ne vendet e Europes Qendrore dhe Lindore", ILO- Slloveni;

"Krijimi dhe zhvillimi i fondeve private te pensioneve suplementare ne vendet e Europes Lindore dhe Qendrore", Banka Boterore- Budapest.

"Njohuri te pergjithshme te legjislacionit te Komunitetit Europian per sigurimet shoqerore", Programi Consensus, - Amsterdam.

"Kodi Europian i Sigurimeve Shoqerore"- Keshilli i Europes, Strasbourg;

"Skema e sigurimeve suplementare" - Instituti i Sigurimeve Suplementare AG2R, Paris;

"Skemat e mbrojtjes shoqerore" -Instituti i Kultures Daneze, - Copenhagen;

"Skemat e mbrojtjes shoqerore" - Instituti "Professional", i Republikes Çeke, Prage;

"Te drejtat e njeriut ne fushen e sigurimeve shoqerore", Keshilli i Europes, Strasbourg;

Certifikata

Certifikatë Trajnimi nga Instituti Mesdhetar per Ombudsmanët dhe Mediatorët;

Certifikatë nga "International Centre for Parlamentary Studies", për "Menaxhim zgjedhor",

Certifikatë nga United Nations World Food Programme per "Emergency Food

Security assessment Learning Programme Workshop";

Certifikatë nga "Pro System International and Colorado Technical University", për

"Leadership for leaders";

Certifikatë nga ITAP – ILDKP "Parandalimi i konfliktit te Interesit";

Certifikatë nga ITAP "Cështje të Integrimit Europian dhe Procesi i Stabilizim

Asociimit";

Certifikatë nga ITAP "Prezantimi me Administratën Publike";

Certfikatë nga Fakulteti i Shkencave Sociale, Univeristeti i Tiranës "Dinamikat

integruese në Familjen Europiane, nëpërmjet përfshirjes sociale";

Certifikatë për testimin në gjuhën Angleze;

Certifikatë për testimin në gjuhën Italiane;

Gjuhet e huaja: Percaktimi i aftesise ne shkalle vleresimi nga 1 ne 5 (1 shkelqyeshem; 5 – bazat)

Gjuha                        Lexim E folur Shkrim

Anglisht (e mbrojtur)   1        1        1

Italisht (certifikate)     1        1        2

Frengjisht                  1        1        1

 

Pozicioni aktual:

Sekretare e Përgjithshme e Kuvendit të Shqipërisë

Përfaqësuese e autorizuar e Kuvendit të Shqipërisë në Gjykatë Kushtuetuese si dhe në të gjitha procesete gjyqësore, ku Kuvendi është palë

Pedagoge e Jashmte/Lektore e të Drejtës Publike/Lektore e të Drejtes së Punës

Universiteti LUARASI

Pedagoge e jashtme/Lektore e te drejtes së punës/ Universiteti Mesdhetar

Perfaqesuese e shtetit

Komiteti Nderqeveritar i Keshillit te Evropes "Per Karten Sociale Evropiane",

Keshilli i Europes, Strasburg, France, Janar 2005-Janar 2012.

Anetaresimi ne organizata, grupe pune, konsulenca dhe ekperienca te tjera profesionale:

Eksperte ligjore e "IKON Institute", per hartimin e ndryshimeve ne ligjin shqiptar "Per regjistrimin e popullsise dhe banesave, 2012

Anetare e grupit te negociatoreve per marreveshjen e Stabilizim-Asocimit BE-Shqiperi, perfaqesuese e Ministrise se Punes, Ceshtjeve Sociale dhe Shanseve te Barabarta. 2003-2006

Anetare e Grupit Nderministror te Perafrimit te Legjislacionit Shqiptar me legjislacionin e BE. 2004 – 2006

Anetare e Komitetit Nderqeveritar te Keshillit te Evropes "Per Karten Sociale

Evropiane", perfaqesuese e Qeverise shqiptare ne kete Komitet.Janar 2005-Janar 2012

Kryetare e grupit te eksperteve per negocimin e marreveshjeve dypaleshe ne fushen e sigurimeve shoqerore, ndermjet Republikes se Shqiperise dhe vendeve te tjera.

2004 - 2011

Anetare e grupit te eksperteve per negocimin e marreveshjeve nderkombetare dhe

protokolleve ne zbatim te tyre, ne fushen e veprimtarise se Ministrise se Punes,

Ceshtjeve Sociale dhe Shanseve te Barabarta.

2004 – 2011

Anetare e grupit te eksperteve per hartimin e ligjit "Per mbrojtjen e te drejtave te

femijeve". MPCSSHB dhe UNICEF 2008-2009

Anetare e grupit te punes per hartimin e ligjit "Per parandalimin e e virusit HIV/AIDS".

Program i PNUD, Mars - Shtator 2007

Anetare e grupit te punes ne hartimin e "Strategjia Kombetare e Kujdestarise".

Program i UNICEF, Dhjetor 2006 - Gusht 2007.

Anetare e grupit te punes: "Krijimi dhe pilotimi i Qendrave Rajonale te Arsimit dhe Formimit Profesional ne Shqiperi".

BE Programi CARDS, Tetor 2006 - Mars 2007.

Eksperte lokale e BE per projektin "Koordinimi i skemes se sigurimeve shoqerore te Shqiperise, Rumanise, Maqedonise, Bulgarise me skemat e sigurimeve te vendeve te K.E. dhe kreysisht me Rregulloren e BE nr.1408/71".

BE Programi CONSENSUS janar - qershor 1998.

Anetare e Komitetit Shqiptar te Biresimeve.

Shtator 2003-shkurt 2012

Bashkepunetore e jashtme e Qendres Shqiptare per Kerkime Ekonomike

1998-ne vazhdim

Anetare e Komisionit Qendror te Apelimit ISSH.

1994-1998

Pedagoge e jashtme/Lektore e te drejtes se punes Fakulteti i Drejtesise, Universiteti UFO.

2005-2008.

Pedagoge e jashtme/Lektore e te drejtes publike ne Universitetin "LUARASI".

Janar 2005-2007

Asistent pedagoge e jashtme e te drejtes se biznesit ne Fakultetin Ekonomik, Universiteti i Tiranes.

1993 - 1994.

Asistent pedagoge e jashtme e te drejtes romake ne Fakultetin Juridik, Universiteti i

Tiranes. 1994 - 1996.

 

Eksperienca profesionale

Nga data

Shteti

Organizata

Pozicioni

Pershkrimi

Nga 4 tetor 2013 e në vazhdim

Nga 18 tetori 2012 deri ne

3 tetor 2013

Nga Shkurti 2012  deri ne 16 Tetor 2012

Shtator 2011-Shkurt 2012

Nga Korriku 2009-Janar 2010

(mbyllur

mandati sipas kerkeses time, janar 2010)

Nga Gushti 2003-Shtator 2011

Shqipëri

Shqiperi

Shqiperi

Shqiperi

Strasburg-

France

Shqiperi

Kuvendi Shqiperisë

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve

Avokati i Popullit

Ministria e

Drejtesise

Keshili i Europes

Ministria e Punes, Ceshtjeve Sociale dhe Shanseve te Barabarta

Sekretare e Përgjithshm

Anetare e KQZ

Drejtore e Kabinetit

Drejtore e

Drejtorise se Hartimit, Perafrimit te Legjislacionit dhe Oponences Juridike

Anetare e Komitetit

Europian te se Drejtes Sociale

Drejtore e Drejtorise Juridike

1.Përgjigjet për mbikqyrjen dhe koordinimin e punës së shërbimeve të Kuvendit për të siguruar në kohë dhe në mënyrë profesionale mbështetjen:

a) e veprimtarisë së Kuvendit,

b) procesit ligjvënës dhe të kontrollit parlamentar të komisioneve,

c) grupeve parlamentare dhe deputetëve,

d) për rritjen e kapaciteteve profesionale të administratës së Kuvendit.

e) Vlerëson në mënyrë të vazhdueshme së bashku me Drejtorin e Përgjithshëm te Legjislaionit, cilësinë e materialeve ligjore të përgatitura nga shërbimi legjislativ (opinionet ligjore, raportet e Komisionit, memot ligjore etj), apo të analizave të përgatituar në këndvështrimin teknik për projektligjet, që janë paraqitur për shqyrtim dhe diskutim në Kuvend,

f) Vlerëson dhe harton në bashkëpunim me shërbimet e Kuvendit parashtirimet për cështjet në të cilat Kuvendi përfaqësohet në Gjykatën Kushtetuese, si dhe në të gjitha shkallëte gjykimit.

Pozicion me mandat 3 vjecar.

Organ kolegjial per:

-pergatijen e procesit zgjedhor.

-administrimin e procesit zgjedhor

-shqyrtimin e ankimeve ne nivel administrativ

- Pergatitja e rekomandimeve legjislative te Avokatit te Popullit;
- Përgatitja dhe koordinimi i punes per studime të ndryshme, apo raportet e vecanta per të drejtat e njeriut, te paraqitura nga Avokati i Popullit;

- Perfaqesimi ne marredheniet e institucionit te Avokatit te Popullit me Kuvendin e RSh dhe institucionet e tjera qendrore;

- Vleresim i materialeve qe paraqiten tek
Avokati i Popullit;
- Prezantim tek Avokati i Popullit, si dhe ndjekja e rasteve të vecanta te shkeljes se të drejtave të njeriut, në organet kompetente të administratës publike;
- Koordinimi i marrëdhënieve ndërkombëtare, per Avokatin e Popullit dhe Institucionin;

- Koordinimi i aktiviteteve te Avokatit të Popullit;

-Hartimi i projektligjeve, projektakteve në fushën e aktiviteteve të Ministrisë së Drejtësisë, të cilat kane pergatitur ndrydhime dhe akte nenligjore, ne zbatim te ligjeve te tilla si:
-Kodi Civil,
-Kodi i Procedurave Civile
-Kodi Penal
-Kodi i Procedures Penale
-Kodi i Familjes
-Ligji per ndihmën juridike
-Vleresim ex-ante për hartimin e legjislacionit te sistemit te drejtësise.
-Vleresim për përafrimin e legjislacionit të sistemit te drejtësisë, me aktet ndërkombëtare dhe acquiss communautaire te BE.
- Pergatitja e oponences juridike, per aktet normative, ligjet, aktet nënligjore, të hartuara dhe të paraqitura në Ministrinë e Drejtësisë, nga ministritë e linjes.
- Prezantimi i projektligjeve të iniciuara nga Ministria e Drejtësisë, në Komisionet e Perhershme te Kuvendit, si dhe perfaqesimi i Ministrise ne keto mbledhje te Komisioneve  si dhe ne seancat plenare te Kuvendit

Komiteti Europian i te Drejtes Sociale eshte i perbere nga 15 anetare, qe zgjidhen me votim te fshehte nga Komiteti i Ministrave te Keshillit te Europes

Anetaret e ketij Komiteti jane persona te cilet kane nje eksperience juridike te shquar , ne vecanti ne fushen e te drejtave te njeriut dhe ne vecanti ne

fushen e te drejtave social-ekonomike.

Komiteti i eksperteve ka per detyre te beje:

- vleresimin e vazhdueshem nga kendveshtrimi ligjor, i perputhshmerise se legjislacioneve dhe praktikave kombetare te shteteve anetare te Keshillit te Europes, me detyrimet qe burojne nga aktet nderkombetare dhe ne vecanti nga Karta Sociale Europiane;

- vleresim vjetor te ankesave kolektive te paraqitura nga partneret sociale dhe OJQ nderkombetare, lidhur me zbatimin e te drejtave sociale ne shtetet anetare te Keshillit te Europes;

- konkluzione vjetore per zbatimin e te drejtave

Sociale ne shtetet anetare te Keshillit te Europes.

Studion, vlereson dhe me tej pergatit projektligje, projektvendime dhe projektudhezime duke u mbeshtetur ne Kushtetuten e Shqiperise, dispozitat

        ligjore ekzistuese

Drejton proçesin e perafrimit te legjislacionit shqiptar ne fushen e punes, punesimit dhe çeshtjeve sociale (studim, vleresim dhe draftim te projektakteve), me acquis  communitaire te BE.

Drejton procesin e hartimit dhe negocimit te marreveshjeve nderkombetare ndermjet RSh dhe vendeve te tjera ne fushen e sigurimeve shoqerore, punesimit etj.

Studime dhe vleresim paraprak ligjor te konventave dhe akteve nderkombetare (nese ato jane ne perputhje me legjislacionin shqiptar), ne fushen e veprimtarise se MPCSSHB, te cilat do te fillojne proceduren e ratifikimit.

Bashkepunon me drejtorite perkatese per çeshtjet teknike te problemeve, dhe pasqyrimin e tyre ne

       projektligjet dhe aktet nenligjore te cilat hartohen.

Koordinon punen per pergatitjen e materialeve, raportimeve etj, ne kuader te raundeve politike dhe teknike te bisedimeve BE-Shqiperi, per çeshtjet te cilat jane ne fushen e veprimtarise se MPÇSSHB.

Ndihmon, sqaron dhe u ofron mendimin juridik dhe mbeshtetje ligjore drejtorive dhe sektoreve per problemet qe dalin gjate veprimtarise se tyre.

Shqyrton dhe jep mendime per projektet qe vijne nga Ministrite dhe institucionet e tjera ne fushat e ndryshme te legjislacionit.

Per projektet e akteve ligjore dhe nenligjore kerkon mendime nga Ministrite dhe institucionet e tjera dhe mbi bazen e ketyre harton draftet perfundimtare.

Organizon seminare ne kuadrin e zberthimit te legjislacionit ekzistues dhe terheq mendimin e drejtorive dhe sektoreve te tjere per ndryshime dhe rregullime te normave ne fushen e marredhenieve te punes dhe ceshtjeve sociale.

perfaqeson Ministrine e Punes, Ceshtjeve Sociale dhe Shanseve te Barabarta, gjate procedurave te shqyrtimit dhe miratimit te ligjeve ne Kuvendin e RSH

perfaqeson Ministrine e Punes, Ceshtjeve Sociale dhe Shanseve te Barabarta, gjate procedurave gjyqësore

Prill 1996-Gusht 2003        

                                                           

Shqiperi

Instituti i Sigurimeve Shoqerore

Drejtore e Drejtorise se Sigurimit

Suplementar

Pergatitja e akteve ligjore e nenligjore per skemat suplementare te detyrueshme;

Organizimi dhe drejtimi i skemave te

       Sigurimit suplementar dhe trajtimeve te veçanta;    

                                                        

-      Administrimi dhe caktimi i perfitimeve te skemave te  sigurimit suplementar:

       a.Sigurimit shteteror suplementar;

        b.Sigurimit suplementar ushtarak.

Krijimi dhe zhvillimi i skemave te sigurimit

        suplementar privat, si dhe pergatitja e akteve ligjore e     nenligjore per to;

Ne bashkepunim me Drejtorine e Finances

       administrimin e fondeve te perfitimeve suplementare

Tetor 1993- Prill 1996

Shqiperi

Instituti i Sigurimeve Shoqerore

Juriste

-      Pergatitja e  legjislacionit te sigurimeve shoqerore:

        a.perpunimi i ligjit baze te sigurimeve shoqerore;

        b.pergatitja e projektvendimeve te Keshillit te

        Ministrave dhe projektrregulloreve te I.S.Sh per      zbatimin e ligjit baze te sigurimeve Shoqerore;

       c.pergatitja e akteve te skemes se sigurimit vullnetar;

       d.pergatitja e akteve te skemave te sigurimit

        suplementar.

-     Asistence juridike ne grupe pune per pergatitjen dhe       perpunimin e legjislacionit te mbrojtjes shoqerore,

                                                                                                       -  Perfaqesuese ligjore per çeshtjet gjyqesore te I.S.Sh. ne te gjitha nivelet e gjykatave.

korrike  1992-tetor 1993

 

Kuvendi i Republikes se Shqiperise

Keshilltare Juridike ne Komisionin e Perhershem Parlamentar te Ceshtjeve Sociale, Shendetesise, Arsimit dhe Shkences

-Asistence ligjore gjate proçedures legjislative, te shqyrtimit ne Komsione dhe miratimit ne Kuvend, te ligjeve te fushes se punes, sociale, shendetesise dhe arsimit.

-Shqyrtimin e konformitetit te ligjeve te reja qe miratoheshin, me Dispozitat kryesore Kushtetuese dhe Konventat nderkombetare etj.

-Ndjekjen e proçedurave ligjore per aprovimin e ligjeve ne te gjitha nivelet (komisionet e Kuvendit, seancat plenare te Kuvendit, deri ne dergimin e ligjit per shpallje nga Presidenti i Republikes).

-Pergatitjen e komisionit per zhvillimin dhe ndjekjen e proçedurave te kontrollit, per zbatimin e ligjeve nga organet e ekzekutivit etj.