Ankesa Online

Ankesa Online

 

Si të ankohem pranë KLD?

Si te ankohem prane kld?

Informacion për Publikun

Të nderuar qytetarë,

 

Kushdo ka të drejtën e një gjykimi të drejtë dhe publik brenda një afati të arsyeshëm nga një gjykatë e pavarur dhe e paanshme e caktuar me ligj.
Këto të drejta garantohen nga Konventa Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut, në nenin 6, pika 1 dhe nga Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë në nenin 42.

Për t'Ju ardhur në ndihmë për mënyrën dhe procedurën e paraqitjes së një ankese Tuaj ndaj një gjyqtari, u jemi përgjigjur disa pyetjeve më të shpeshta të bëra nga Ju...

Artan BROCI

Artan BrociANËTAR I KËSHILLIT TË LARTË TË DREJTËSISË

Data e zgjedhjes si anëtar: 14.12.2012

Datëlindja: 03.03.1973

Vendlindja: Shkoder
Vendbanimi: Tirane
Gjendja civile: I martuar me kater femije.

Arsimimi

1991 - 1995 Fakulteti i Drejtesise Tirane. Titulli Jurist.

2004 - 2006 Universiteti i Tiranes-Universiteti i Nebraskes U.S.A Master ne Administrimin Publik M.P.A

Zgjedhur si anëtar i KLD me Vendimin e Konferences Kombetare Gjyqesore datë 14.12.2012.

 

Gjuhët e huaja: 

Italisht

 

Punësimi/karriera:

1992-1994, Radio-Televizioni Shqipetar.
1994-1996, Kontrolli i Larte i Shtetit.
1996-2010, Gjykata e Rrethit Gjyqesor Tirane.
2010 e ne vazhdim Gjykata e Apelit Tirane.

 

Kualifikime:

Gjate viteve akademike 1995-1996 dhe 1996-1997 ka punuar si As.Pedagog prane Fakultetit te Drejtesise ne Lenden e te Drejtes Administrative.

Ka marre pjese ne disa Seminare Trajnuese te organizuara si brenda ashtu dhe jashte vendit nga organizma te ndrysheme si:

 

Seminar trajnues i organizuar nga Keshilli i Europes mbi te Drejtat e njeriut ne Vitin 1996 ne Pallatin e Kongrese.
Ne vitin 1999 zgjedhur si ekspert ne bashkepunim me z.Artan Zeneli, pergatiten temen Padia Civile ne Procesin Penal ku se bashku me eksperte te tjere te se drejtes penale si. P.sh z.Halim Islami, z.I1ir Panda, etj., pergatiten materiale te cilat nepermjet bashkepunit te Ministrise se Drejtesise Shqipetare dhe Departamentit te Drejtesise Amerikane si dhe ABA Ceelli, organizuan trajnimin e Prokuroreve dhe Gjyqtareve Shqipetare per afro nje vit ne Legionova te Polonise.

 

17-20 Qershor 2001 ne Viene te Austrise ka marre pjese ne takimin vjetor te organizuar nga IBA (International Bar Association me qender ne Londer) ne Sesionin me Teme : "A eshte e pergatitur Europa per te ardhmen e vitit 2004" .

Gjate viteve 2002 - 2003 e ne vazhdim ka ndjekur rregullisht Programin Trajnues te Shkolles se Magjistratures dhe konkretisht : Mars 2002 "E Drejta e Pronesise", Prill 2002 "Marredheniet Juridiksionale me Shtetet e Huaja ", Maj 2002 " Arsyetimi Ligjor dhe Hartimi i Vendimeve Gjyqesore " dhe Dhjetor 2002 "E Drejta Komunitare, Integrimi dhe Perqasja e te Drejtes Kombetare, Zbatimi i te Drejtes Nderkombetare"
Nga dt. 08-12 Korrik 2002, ka marre pjese ne Seminarin e Organizuar nga Departamenti i Tregetise i Shteteve te Bashkuara te Amerikes ne Washington D.C. me teme" E Drejta e Pronesise Intelektuale".

 

Anetar i Keshillit Ekzekutiv te Konferences Gjyqesore, zgjedhur nga Konferenca Gjyqesore e Dhjetorit 2003 - 2005.

Per vitin 2004 - 2005 ka ndjekur rregullisht programin trajnues te organizuar nga Shkolla e Magjistratures.

Gjate vitit 2005 - 2007 e ne vazhdim eshte angazhuar si ekspert i jashtem ne projektet e organizuara nga Ministria e Drejtesise ne bashkepunim me Ministrine e Puneve, Ceshtjeve Sociale dhe Shanseve te Barabarta dhe UNICEF dhe KE, per: Drejtesine Restauruese, Strategjine Kombetare te Kujdestarise, Ligjin per Dhunen ne Familje, etj

 

Ekspert ne Grupin Keshillimor te Sherbimit te Proves te ngritur nga OSBE dhe UNICEF. Ne kete kuader ne bashkepunim me eksperte te OSBE-se K.E ka marre pjese ne hartimin e Projekt-¬Ligjit "Per Sherbimin e Proves" dhe disa ndryshime ne K.Penal per masat alternative.

Me daljen e Dekretit Nr.5351 dt.l1.06.2007 te Presidentit te Republikes "Per krijimin e Seksioneve te Vecanta per Gjykimin e te Miturve prane Gjykatave te Rretheve Gjyqesore" eshte caktuar ne Seksionin e te Miturve ne Gjykaten e Tiranes.

 

Ekspert ne Grupin e Punes te Ministrise se Drejtesise mbi pergatitjen e Draftit Perfundimtar te Konventes se Sarajeves

Nga Maji 2010 eshte emeruar si Gjyqtar i Gjykates se Apelit Tirane prane Kolegjit Civil.