Ankesa Online

Ankesa Online

 

Si të ankohem pranë KLD?

Si te ankohem prane kld?

Informacion për Publikun

Të nderuar qytetarë,

 

Kushdo ka të drejtën e një gjykimi të drejtë dhe publik brenda një afati të arsyeshëm nga një gjykatë e pavarur dhe e paanshme e caktuar me ligj.
Këto të drejta garantohen nga Konventa Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut, në nenin 6, pika 1 dhe nga Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë në nenin 42.

Për t'Ju ardhur në ndihmë për mënyrën dhe procedurën e paraqitjes së një ankese Tuaj ndaj një gjyqtari, u jemi përgjigjur disa pyetjeve më të shpeshta të bëra nga Ju...

Gerd HOXHA

gerd-hoxhaANËTAR I KËSHILLIT TË LARTË TË DREJTËSISË

Data e zgjedhjes si anëtar: 14.12.2015

Datëlindja: 28.12.1976

 

Vendlindja: Gjirokaster

Vendbanimi: Tiranë

Gjendja familjare : I martuar, me dy femije.

e-mail: Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.

Arsimimi:

1996- 2000 Universiteti i Tiranes Tirane, Shqiperi
Fakultetit Juridik
- diplomuar me rezultate shume te mira
2000-2003 Shkolla e Magjistratures Tirane, Shqiperi
Kandidat per magjistrat (Gjyqtar)
• 2000-2001 Nje vit formim i thelluar teorik
• 2001-2002 Nje vit praktike paraprofesionale
• Qershor 2002 Tema e vitit te dyte " Parashkrimi i padise dhe problemet qe kane dale ne zbatimin e tij ne praktiken gjyqesore", udheheqes Z. Dashamir Kore.
• 2002-2003 Nje vit stazh profesional, si gjyqtar ne Gjykaten e Rrethit Gjyqesor Tirane
• Qershor 2003 Diplomuar me rezultate shume te mira.


Eksperience Pune:
Nentor/2002-e ne vijim Gjykata e Rrethit Gjyqesor, Tirane
Gjyqtar
• Nentor 2003, emerimi perfundimtar si gjyqtar i Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane;
• Nentor 2005 – Janar 2008 Pedagog i te Drejtese se Detyrimeve, Fakultetit Jopublik "Luarasi", Tirane.
• Janar 2007 e ne vijim lektor i jashtem i se drejtes penale dhe proceduriale penale Shkolla e Magjistratures, Tirane


Gjuhe te Huaja:
• Anglisht
• Italisht
• Frengjisht.

 

Anetaresimi ne Organizma:

• Konferenca Gjyqesore Kombetare (KGJK) Nentor 2002.
• Shkurt 2008 – anetar themelues dhe i Bordit Drejtues te shoqates "Unioni i Gjyqtareve te Shqiperise".
• Shtator 2014 – Kryetar i Bordit Drejtues te shoqates "Unioni Gjyqtareve te Shqiperise".
• 2012 – 2015 Anetar i Keshillit Ekzekutiv te KGJK.
• Dhjetor 2015 Anetar i Keshillit te Larte te Drejtesise.
AKTIVITETE NE FUSHEN E SE DREJTES
• Vizite studimore ne shkollen e Magjistratures Selanik, Greqi, shtator 2002.
• Vizite studimore ne institucione te ndryshme te drejtesise, legjislativit, etj , Danimarke, maj 2002.
• 2002 e vijim - Seminare te ndryshme trainuese ne Shkollen e Magjistratures Tirane, ne cilesine e lehtesuesit ne te drejten dhe qe prej viti 2007 ne cilesine e ekspertit ne te drejten proceduriale penale
• 2005 – 2006 seminare trainuese ne Oher dhe Shkup, Maqqedoni, organizuar nga pragrami CARDS, me teme perafrim legjislacioni ne te drejten civile dhe tregetare me BE.
• 2006 seminar trainues ne Beograd, Serbi, me teme perarfim legjislacioni ne te drejten civile me BE.
• Seminaret "kaskade" te organizuara nga KE dhe diplomimi si "Trainer of Trainers" per KEDNJ, 2007 – prill 2008.
• Janar 2009 pjesetar i grupit te punes per hartimin e ligjit per "Konferencen Gjyqesore Kombetare".
• Prill 2009 e vijim, Pedagog i jashtem i se Drejtes Penale, ne Shkollen e Magjistratures, Tirane.
• 2008 e vijim ekspert i Shkolles se Magjistratures ne te Drejten Penale dhe ate Proceduriale Penale.
• Shtator 2009, ekspert i OSBE dhe Shkolles se Magjistratures ne ciklin e seminareve te organizuar mbi instutin e "Denimeve alternative sipas KP shqiptar" dhe rolin e Sherbimit te Proves gjate aplikimit te ketij instituti.
• Shtator 2010, pjestar i grupit te punes per hartimin e Rregullores se Konferences Gjyqsore Kombetare, miratuar me dt.24.12.2010.
• 2012 pjesemares ne seminaret rajonale te zhvilluar nga BE ne bashkepunim me Universitetin e Salentos, Lece, Itali, me teme "Legjislacioni i BE dhe praktika e gjykates se Luksemburgut per parandalimin e ndotjes detare".
• 2013 pjesemarres ne seminarin rajonal "Krimi kibernetik dhe pornogfrafia e te miturve" organizuar ne Zagreb, Kroaci.
• 2015 pjesemarres ne grupin e punes se ngritur nga EURALIUS IV per pregatitjen e ligjit "Per vleresimin e gjyqtareve".
• 2015 pjesemarres ne grupet Think Tank per Reformen ne Drejtesi, te ndermarre nga Kuvendi i Shqiperise.

 

Interesa ne fushen e se Drejtes:
• E drejte penale;
• E drejte proceduriale penale;
• E drejte civile;
• Deontologji.

 

Botime ne fushen e se Drejtes:

• Bashkeautor i "Manuali per aplikimin e denimeve alternative sipas KP shqiptar", botim i prezences se OSBE ne Shqiperi, 2010.
• Artikuj te ndryshem shkencore ne fushen e se drejtes civile dhe asaj penale te botuara ne revistat juridike "Tribuna Juridike" dhe "Jeta Juridike", Tirane
• Bashkautor ne punimin "Per marredheniet juridiksionale nderkombetare ne fushen penale", programi TEMIS, Lisbone Portugali.