Ankesa Online

Ankesa Online

 

Si të ankohem pranë KLD?

Si te ankohem prane kld?

Informacion për Publikun

Të nderuar qytetarë,

 

Kushdo ka të drejtën e një gjykimi të drejtë dhe publik brenda një afati të arsyeshëm nga një gjykatë e pavarur dhe e paanshme e caktuar me ligj.
Këto të drejta garantohen nga Konventa Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut, në nenin 6, pika 1 dhe nga Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë në nenin 42.

Për t'Ju ardhur në ndihmë për mënyrën dhe procedurën e paraqitjes së një ankese Tuaj ndaj një gjyqtari, u jemi përgjigjur disa pyetjeve më të shpeshta të bëra nga Ju...

Petrit ÇOMO

ANËTAR I KËSHILLIT TË LARTË TË DREJTËSISË

Data e zgjedhjes si anëtar: 14.12.2015

E-mail Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.

Vendi i lindjes: Tiranë

  • Vendi i banimit: Tirane

EDUKIMI

  • Universiteti i Tiranës                                                              

Fakulteti Juridik,

1991- 1995       

  • Mesatare 8.2
  • Diplomuar   «Jurist»    13.07.1995

PUNëSIMI

  • Dhjetor 1995 – Janar 1996         Jurist në ALBA-FILM Studio

Ndihmës Gjyqtar

Gjyqtar.

  • 2006 - 2008, Zv/Kryetar i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë

KUALIFIKIME

Udhëtime studimore dhe trajnime të ndryshme në disa Gjykata dhe Institucione të tjera të lidhura me drejtësinë në Francë, Gjermani, Greqi, Itali, Serbi, trajnime të vazhdueshme, të organizuara nga Këshilli i Evropës, BE, Centre for Europian Contitucional Law, Themistokles and Dimitris Tsatsos Fondation, UNICEF, Fondacioni THF, WORLD Bank Group, IFC TAAS, Defence Institute of ILS USA, Departament of Justice USA, Fondacioni HANS SEIDEL, DANIDA, Fondacioni SOROS, IDLI, FMI, EWMI, ABBA CEELI, CASSALS, PAMEKA, OPDAT, OSCE, EURALIUS, Fondacioni IRZ, Shoqata Shqiptare e Bankave, si dhe Shkolla e Magjistraturës, Tiranë, në fusha te ndryshme, si: E Drejta Penale, Drejta Proceduriale Penale, E Drejta Civile, E Drejta Proceduriale Civile, E Drejta e Detyrimeve, Legjislacioni i BE dhe përafrimi i tij me legjislacionin shqiptar, KEDNJ dhe GJEDNJ, E Drejta Tregtare, E Drejta e Punes,  E Drejta e Autorit, E Drejta Komunitare, Krimi Kompiuterik, marredheniet e gjykatave me median, si me poshtë:

Njohuri mbi kompiuterin.

Disa çështje të procedurës civile.

Banking Law.

Creditors –Debitors Relationship.

Advances Company Law.

Nenet 8 dhe 10 të KEDNJ.

Arsyetimi ligjor dhe hartimi i vendimeve gjyqësore.

E drejta e pronësisë.

Construction Law.

Gjykimet e posaçme.   Pjesëtimi i sendeve në bashkëpronësi. Vërtetimi gjyqësor i faktit.

E drejta komunitare; Integrimi dhe përqasja e të drejtës kombëtare, zbatimi i të drejtës ndërkombëtare.

Çmuarja e provave në procesin civil.

Parime të përgjithshme të kontratave dhe të interpretimit të tyre. Renta jetësore, Emfiteoza, Franchising.

Ndihma e ndërsjelltë juridike si formë e bashkëpunimit ndërkombetar në çështjet penale.

Interpretimi i Legjislacionit të Bashkimit Europian për gjykatat e Shqipërisë.

The legal aspects of Compating Terrorism.

E drejta tregtare.

Gjykimet e posaçme.

Konkurenca e pandershme në kuadrin e pronësise intelektuale.

Drejtësia për të miturit. Masat alternative të dënimit.

Drejtësia penale dhe zbatimi i masave të sigurimit ndaj të miturit.

Combating Organised Crime.

Manaxhimi i çështjeve dhe kalimi i tyre për ndërmjetësim.

Education of Judges in Albania-Phase II.

Paanësia dhe efikasiteti i gjykimeve penale në kuadrin ligjor shqiptar.

Pronësia intelektuale.

Kontrata e sipërmarrjes, kushtet, forma dhe detyrimet e palëve.

Njohuri mbi legjislacionin e BE-së.

Mosmarrëveshjet lidhur me tatim - taksat. Vlerësimet tatimore dhe kundërshtimet e tyre.

Shpërblimi i dëmit jashtë kontraktor. Dëmi jopasuror. Përgjegjësia për shkaktimin e dëmit. KEDNJ dhe GJEDNJ lidhur me këto çështje (nenet 6 dhe 13 të KEDNJ).

Alternativat e dënimit me burgim pas reformës së sistemit të dënimeve dhe ekzekutimi i tyre. Problemet e praktikës gjyqësore dhe përqasja me përvojën evropiane.

Njohja me MSA (dhe /ose marrëveshjet e tjera BE-Shqipëri). Aplikimi i tyre në zgjidhjen e çështjeve konkrete në Shqipëri, me prioritet, kur bie ndesh me të drejtën e vendit. Roli i gjyqësorit në procesin e integrimit. Raporti ndërmjet të drejtës së brendshme dhe të drejtës ndërkombëtare. Marrëveshjet ndërkombëtare si instrumente të vetzbatueshme.  

Trajnim i organizuar nga Techinical Asisstance for Strenghthening. Training to State authorities, the Judiciary and Judicial profession.

E drejta e autorit. Procedurat administrative për mbrojtjen dhe administrimin e të drejtave të autorëve dhe procedurat gjyqësore.

Praktika gjyqësore që lidhet me konfliktet që burojnë nga shkelja e të drejtave që burojnë nga ligji për të drejtën e autorit.

Të Drejtat e Njeriut dhe KEDNJ. Përditësim me vendimet e GJEDNJ me palë shtetin shqiptar në lëndë penale. Zbatimi i normave te së drejtës ndërkombëtare nga gjykatat kombëtare në fushën e të Drejtave të Njeriut.

Vepra penale kundër veprimtarisë shtetërore të kryera nga punonjësit shtetërorë, ose në shërbim publik. Korrupsioni aktiv dhe pasiv në këndvështrimin e  Konventave ndërkombetare dhe të praktikes sonë gjyqësore. Veprat penale kunder korrupsionit.

Mbrojtja penale e sipërmarrjes. Vepra penale të lidhura me shoqëritë tregtare dhe praktika gjyqësore lidhur me përgjegjësinë penale të personave juridikë.

Njohja dhe ekzekutimi i vendimeve penale të huaja. Ndikimi i konventave ndërkombëtare dhe marrëveshjejeve dypalëshe. Jurisprudenca e Gjykates së Lartë. Nocioni i urdhërit të arrestit ndërkombëtar dhe perspektiva e zbatimit të tij në të drejtën tonë të brendshme. Marrëdhëniet juridiksionale me autoritetet e huaja në fushën  penale.

Kontrata e sipërmarrjes ne fushën e ndërtimeve. Dallimi i saj nga kontrata e porosisë.  Risku i sipërmarjes dhe format e tij. Kalimi i pronësise për sipërmarrjet në ndërtimin e sendeve të paluajtshme. Praktika gjyqësore lidhur me përmbushjen e detyrimeve nga kontrata e sipërmarrjes.

Kontrata e qerasë financiare. Ligji i veçantë dhe Kodi Civil.

Ligji penal, procedurial dhe zbatimi i masave të përkohshme. Sekuestrimi dhe konfiskimi i aseteve kriminale. Konfiskimi civil.

Fighting Judical and Political Corrupsion.

Demi jashtëkontraktor dhe përgjegjësitë që rrjedhin prej tij. Mënyrat dhe kriteret e shpërblimit të këtyre dëmeve. Dëmi jo pasuror dhe kuptimet e reja të tij. Praktika gjyqësore shqiptare dhe jurisprudenca e GJEDNJ mbi përgjegjësitë jashtëkontratore.

Zgjidhja e kontratës së punës. Procedura e zgjidhjes së kontratës së punës. Zgjidhja e kontratës së punës pa shkaqe të arsyeshme. Zgjidhja e menjëhershme e kontratës së punës. Praktika gjyqësore dhe jurisprudenca e GJK-së dhe GJL-së.

Masat e sigurimit civil të padisë.

Akuzat e reja.

Dhënia e  masave mjekësore për mjekim të detyruar.

Gjykimi në mungesë në procesin penal.

Rishikimi në procesin penal.

Trashëgimia me testament.

DREJTIM TRANIMESH

Lektor në trajnimet e gjyqtarëve me tema:

 “Trajtimi i të dënuarve me burgim dhe paraburgim. Koha e vuajtjes së denimit. Ulja e dënimit. Ndryshimi i llojit të sigurisë së burgut”.

“Trajtimi i personave të paraburgosur dhe të dënuarve me burgim në IEVP dhe e drejta e tyre për t’u ankuar në rrugë gjyqësore dhe administrative. Trajtimi i të dënuarve me probleme të shëndetit mendor.”

VLERESIME

  • Dekoruar me Medaljen e Mirënjohjes nga Presidenti i Republikës së Shqipërisë me Dekretin Nr. 4875, dt. 10.05.2006.

ANETARESIME

  • Anëtar i Konferencës Gjyqësore Kombëtare
  • Anëtar i Bordit Drejtues të Unionit të Gjyqtarëve të Shqipërisë
  • Anëtar i Këshillit të Lartë të Drejtësisë