Informacion për Publikun

Të nderuar qytetarë,

 

Kushdo ka të drejtën e një gjykimi të drejtë dhe publik brenda një afati të arsyeshëm nga një gjykatë e pavarur dhe e paanshme e caktuar me ligj.
Këto të drejta garantohen nga Konventa Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut, në nenin 6, pika 1 dhe nga Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë në nenin 42.

Për t'Ju ardhur në ndihmë për mënyrën dhe procedurën e paraqitjes së një ankese Tuaj ndaj një gjyqtari, u jemi përgjigjur disa pyetjeve më të shpeshta të bëra nga Ju...

Vendim Nr.19 datë 29.01.2019

MBI PËRBËRJEN E KOMISIONIT TË PËRKOHSHËM PËR VERIFIKIMIN E PLOTËSIMIT TË KRITEREVE TË KANDIDATËVE PËR KËSHILLTARË DHE NDIHMËS LIGJORË

Këshilli i Lartë Gjyqësor, i mbledhur sot më datë 29.01.2019, bazuar në nenin 62, pika 14 të ligjit nr.115/2016, “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, si dhe në vendimin nr. 18, datë 29.01.2019, “Për ngritjen e Komisionit të Përkohshëm për Verifikimin e Plotësimit të Kritereve të Kandidatëve për Këshilltarë dhe Ndihmës Ligjorë, që do të pranohen për të ndjekur për një periudhë prej nëntë muajsh programin e formimit fillestar pranë Shkollës së Magjistraturës, për vitin akademik 2019-2020”,

V E N D O S I :

  1. Komisioni i Përkohshëm për Verifikimin e Plotësimit të Kritereve të Kandidatëve për Këshilltarë dhe Ndihmës Ligjorë, që do të pranohen për të ndjekur për një periudhë prej nëntë muajsh programin e formimit fillestar pranë Shkollës së Magjistraturës, për vitin akademik 2019-2020 përbëhet nga:

-          Z. Erjon Muharremaj – Kryetar,

-          Znj. Brunilda Kadi – anëtare,

-          Znj. Brikena Ukperaj (Lubonja) – anëtare.

  1. Komisioni i Përkohshëm të përmbushë detyrat dhe të respektojë afatet e përcaktuara në vendimin nr. 18, datë 29.01.2019, të Këshillit të Lartë Gjyqësor.
  1. Ky vendim hyn në fuqi në datën e botimit në faqen zyrtare të Këshillit të Lartë Gjyqësor.

PËR KËSHILLIN E LARTË GJYQËSOR