Vendim Nr.264 datë 21.11.2019

PËR MIRATIMIN E “METODOLOGJIA E PIKËZIMIT ME QËLLIM PËRCAKTIMIN E NIVELIT TË VLERËSIMIT TË GJYQTARIT”

 

Këshilli i Lartë Gjyqësor bazuar në nenin 147 pika 1 shkronja “a” të Kushtetutës, si dhe në nenet 2, 68-72, 74-78, 84-95, 97 dhe 171 të ligjit nr.96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe të prokurorëve në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, nenin 25 të ligjit 48/2019 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin 96/2016”, me propozimin e Komisionit të Vlerësimit të Etikës dhe Veprimtarisë Profesionale,

VENDOSI:

 

  1. Miratimin e metodologjisë së pikëzimit me qëllim përcaktimin e nivelit të vlerësimit të gjyqtarit, sipas tekstit që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë e “Skemës së vlerësimit të gjyqtarëve”.

 

Ky vendim hyn në fuqi në datën e botimit në Fletoren Zyrtare.

 

 

 PËR KËSHILLIN E LARTË GJYQËSOR