Vendim Nr.33, datë 07.05.2018

PËR DHËNIE LEJE PËR ARSYE SHËNDETËSORE FAMILJARE GJYQTARES EMA GASHI

Këshilli i Lartë i Drejtësisë i mbledhur më datë 07.05.2018, mbështetur në nenet 24 dhe 160 të ligjit nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, si dhe në kërkesën e gjyqtares Ema Gashi, gjyqtare pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës, regjistruar me aktin nr. 1546 prot., datë 26.04.2018, në të cilën kërkon shkëputje të përkohshme nga ushtrimi i detyrës së gjyqtares, për shkaqe shëndetësore familjare, për një periudhë jo më pak se 12 muaj dhe konkretisht për periudhën: prill 2018 – prill 2019, me të drejtë zgjatje të afatit të lejes së papaguar deri në 2 vjet.

V E N D O S I :

  1. 1.T’i akordojë, gjyqtares Ema Gashi, pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës, përfitimin e lejes së papaguar, për një periudhë 12-mujore, deri në prill 2019, me të drejtë zgjatje të afatit të lejes deri në 2 vjet.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

                                   PËR KËSHILLIN E LARTË TË DREJTËSISË