Vendim Nr.51 datë 27.03.2019

PËR

DHËNIE LEJE PËR ARSYE SHËNDETËSORE GJYQTARES

{....}

Këshilli i Lartë Gjyqësor mbështetur në nenin 24 të ligjit nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, dhe në kërkesën e gjyqtares {....}, gjyqtare pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës, regjistruar me aktin nr. 1634 prot., datë 18.03.2019;

V E N D O S I :

  1. T’i japë leje të papaguar, gjyqtares {....}, pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës, për periudhën 5 prill 2019 deri më datë 18 maj 2019.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

PËR

KËSHILLIN E LARTË GJYQËSOR