Informacion për Publikun

Të nderuar qytetarë,

 

Kushdo ka të drejtën e një gjykimi të drejtë dhe publik brenda një afati të arsyeshëm nga një gjykatë e pavarur dhe e paanshme e caktuar me ligj.
Këto të drejta garantohen nga Konventa Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut, në nenin 6, pika 1 dhe nga Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë në nenin 42.

Për t'Ju ardhur në ndihmë për mënyrën dhe procedurën e paraqitjes së një ankese Tuaj ndaj një gjyqtari, u jemi përgjigjur disa pyetjeve më të shpeshta të bëra nga Ju...

Viti 2014

VENDIMET E KLD TË VITIT 2014 PËR LEJE MËSIMDHËNIE TË GJYQTARËVE

 

Nr

Gjyqtari

Vendimarrja

Universiteti

Kohëzgjatja

 

FLORJAN KALAJA

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Vlorë

Vendimi Nr.21, datë 24.02.2014

Universiteti  Jo publik “Pavarësia” Vlorë

… nga moment i miratimit të këtij vendimi deri në përfundim të vitit akademik 2013-2014

 

GENTIAN MEDJA

Gjykata Administrative Shkallës së Parë Tiranë

Vendimi Nr.22, datë 24.02.2014

Universiteti  Jo publik 

“Gjon Buzuku” Shkodër

…nga moment i miratimit të këtij vendimi deri në përfundim të semestrit të II, të vitit akademik 2013-2014

 

FLOJERA DAVIDHI

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë

(Stazh profesional)

Vendimi Nr.23, datë 24.02.2014

Universiteti  Jo publik 

“Albanian University” Tiranë

…nga moment i miratimit të këtij vendimi deri në përfundim të semestrit të II, të vitit akademik 2013-2014

 

MARSELA DERVISHI

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Fier

Vendim Nr.24, datë 24.02.2014

Universiteti  Jo publik 

“Akademia e Biznesit” Tiranë

…nga moment i miratimit të këtij vendimi deri në përfundim të semestrit të II, të vitit akademik 2013-2014

 

DIAMELA GOXHA

Gjykata e Rrethit GjyqBerat

Vendimi Nr.25, datë 24.02.2014

Fakultetit të Drejtësisë, Universiteti i Tiranës.

…nga moment i miratimit të këtij vendimi deri në përfundim të semestrit të II, të vitit akademik 2013-2014

 

VALBONA DURRAJ

Gjykata Administrative  Shkallës së Parë Shkodër

Vendimi Nr.26, datë 24.02.2014

Universiteti Publik

 “Luigji Gurakuqi” Shkodër

…nga moment i miratimit të këtij vendimi deri në përfundim të semestrit të II, të vitit akademik 2013-2014

 

GRANIT QYPI

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Kukës

Vendimi Nr.27, datë 24.02.2014

Fakulteti Ekonomik,Universiteti i Tiranës, Filiali Kukës

…nga moment i miratimit të këtij vendimi deri në përfundim të semestrit të II, të vitit akademik 2013-2014

 

ERVIN METALLA

Gjykata e Apelit Tiranë

Vendimi Nr.145, datë 05.12.2014

Fakulteti i Drejtësisë, Universiteti i Tiranës

…nga moment i miratimit të këtij vendimi deri në përfundim të vitit akademik 2014-2015

 

ILIR MUSTAFAJ

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë

Vendimi Nr.146, datë 05.12.2014

Fakulteti Ekonomik, Universiteti i Tiranës dhe Fakulteti i Drejtësisë, Universitetin Europian i Tiranës

…nga moment i miratimit të këtij vendimi deri në përfundim të vitit akademik 2014-2015