Programi i Transparencës

Informacion për Publikun

2019 klgj

2019 klgj

Sot më datë 09.07.2019, Këshilli i Lartë Gjyqësor shpalli hapjen e garës për vendet vakante për anëtarë në Gjykatën e Lartë të kandidatëve që vijnë nga radhët e juristëve të spikatur, me ekspertizë të veçantë në fushat administrative, civile dhe penale.

Miratimi i akteve nën-ligjore për procedurën e verifikimit të kushteve dhe kritereve për rekrutimin dhe promovimin e magjistratëve, dhe, për kriteret e vlerësimit për kandidatët jogjyqtarë në Gjykatën e Lartë, vendosën themelet për krijimin e standardeve të reja, të unifikuara dhe objektive për promovimin e gjyqtarëve në të gjitha nivelet, duke përfshirë edhe Gjykatën e Lartë. Me këto akte, Këshilli ka bërë të mundur ngritjen e infrastrukturës së nevojshme nën-ligjore për kryerjen e procesit të verifikimit të pasurisë, figurës dhe profesionalizmit për kandidatët për në Gjykatën e Lartë që vijnë nga jashtë sistemit gjyqësor, duke synuar përzgjedhjen e njerëzve profesionistë, me integritet dhe të denjë për sistemin e drejtësisë shqiptare.

Institucioni KLGJ-së është shpresëplotë se me hapjen e garës për në Gjykatën e Lartë, shënohet një hap progresi për fillimin e evadimit të një stoku prej mbi 30 000 çështjesh gjyqësore të krijuara ndër vite, si dhe adresimin e shqetësimeve të çdo qytetari shqiptar në lidhje me funksionalizimin e kësaj gjykate dhe marrjen e drejtësisë së merituar dhe pa vonesa.

Këshilli i Lartë Gjyqësor,mbështetur në nenin 35 në lidhje me nenin 32 të Ligjit nr.96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, si dhe në Kreun VI, shkronja “Ç”, pika 2 e vendimit të tij, nr.75, datë 23.05.2019 “Për procedurën e verifikimit të kushteve dhe kritereve ligjore për rekrutimin e kandidatëve për gjyqtarë, për zhvillimin e karrierës së gjyqtarëve dhe për emërimin e gjyqtarëve të Gjykatës së Lartë”, njofton se ditën e hënë, datë 15 korrik 2019, ora 15.00, do të zhvillohet mbledhja e Këshillit të Lartë Gjyqësor në të cilën do të shqyrtohen relacionet për verifikimin e kushteve dhe kritereve ligjorë për rekrutimin si gjyqtarë, të 10 kandidatëve të diplomuar në Shkollën e Magjistraturës në vitin 2018, si më poshtë:

  1. znj. Suela Dashi
  2. znj. Afërdita Caco
  3. znj. Merita Karaj
  4. z. Ardit Kuka
  5. znj. Amarilda Sulaj
  6. z. Ervin Sulaj
  7. z. Olti Skrame
  8. znj. Enkeleda Dalipi;
  9. znj. Lorena Çabej;
  10. znj. Suela Xhani.

Kryetarja e Këshillit të Lartë Gjyqësor, Znj. Naureda Llagami, priti sot në një takim ambasadorin e Bashkimit Evropian në Tiranë, SH.T.Z. Luigi Soreca, të cilin e njohu me punën voluminoze të Këshillit.

Në përfundim të takimit, në një postim në llogarinë e tij në rrjetet sociale, ambasadori i BE,

SH.T.Z. Luigi Soreca, u shpreh se: "Kryetarja e KLGJ Naureda Llagami më njohu sot me punën e Këshillit, në veçanti për hapjen e pozicioneve për Gjykatën e Lartë, për të cilën tashmë ka akte rregullatore. Me rëndësi që së shpejti të ketë një Gjykatë funksionale, por edhe të balancohet shpejtësia dhe cilësia e punës”.

Sot më datë 15.07.2019, Këshilli i Lartë Gjyqësor zhvilloi mbledhjen plenare të radhës në të cilën miratoi verifikimin e kushteve dhe kritereve ligjore për rekrutimin si gjyqtar, të 10 (dhjetë) kandidatëve diplomuar nga Shkolla e Magjistraturës, për profilin gjyqtar, në përfundim të vitit akademik 2017-2018.

Procedura e verifikimit të kushteve dhe kritereve ligjore u bë në përputhje me vendimin Nr. 75, datë 23.05.2019, të Këshillit të Lartë Gjyqësor, për rekrutimin si gjyqtar të kandidatëve përkatësisht: znj. Suela Dashi, znj. Afërdita Caco, znj. Merita Karaj, z. Ardit Kuka, znj. Amarilda Sulaj, z. Ervin Sulaj, z. Olti Skrame, znj. Enkeleda Dalipi, znj. Lorena Çabej dhe znj. Suela Xhani.

Vendim i sotëm i KLGJ-së merr një rëndësi të veçantë, nëse mbahen parasysh efektet dhe mungesat e krijuara nga procesi i rivlerësimit kalimtar, nevojat e sistemit për kontributin profesional të këtyre magjistratëve të rinj për t’u ofruar qytetarëve shqiptar një drejtësi siç e meritojnë dhe pa vonesa. Ai hap rrugën për emërimin në detyrë të këtyre magjistratëve të rinj dhe përpiqet të plotësojë nevojat e sistemit me profesionistë të kualifikuar dhe me integritet.

Sot më datë 19.07.2019, Këshilli i Lartë Gjyqësor zhvilloi mbledhjen e radhës e cila nisi me miratimin e “Planit Strategjik të Këshillit të Lartë Gjyqësor, për sistemin gjyqësor në Republikën e Shqipërisë  (2019-2020)”. 

Në cilësinë e Kryetares së Komisionit të Planifikimit Strategjik dhe Administrimit të Buxhetit, Kryetarja e KLGJ-së, Znj. Naureda Llagami, prezantoi përpara Këshillit dokumentin e parë  strategjik të  institucionit i cili do të  shërbejë  si  udhërrëfyes jo vetëm për veprimtarinë e KLGJ-së, por për të gjithë sistemin gjyqësor. Në  të  shpaloset vizioni dhe vlerat në të cilat KLGJ-ja mbështetet në realizimin e misionit të saj “për ndërtimin, udhëheqjen dhe qeverisjen e një gjyqësori me performancë të lartë, që synon ekselencën dhe meriton besimin e publikut”.  

Në këtë kontekst, hartimi i Planit Strategjik dhe atij të  veprimit shkon përtej detyrimit ligjor.  Këto instrumente planifikimi synojnë  të prioritizojnë objektivat dhe sistematizojnë veprimet në të cilat do të investohet Këshilli duke maksimizuar burimet financiare dhe njerëzore, si dhe duke adresuar strategjikisht problemet dhe nevojat me akute të gjykatave. Planit Strategjik dhe ai i veprimit i janë  nënshtruar konsultimit me të  gjithë  kryetarët e gjykatave, organizatat e shoqërisë  civile dhe bashkërenduar me Strategjinë  Ndërsektoriale të  Drejtësisë, në  bashkë punim të  ngushtë   me Ministrinë  e Drejtësisë. Në  përfundim të  relatimit nga ana e kryetares, Këshilli i Lartë Gjyqësor, miratoi unanimisht  Planin Strategjik të Këshillit të Lartë Gjyqësor, për sistemin gjyqësor në Republikën e Shqipërisë  (2019-2020)” 

Puna disa mujore e Këshillit për hartimin e Planin Strategjik të Këshillit të Lartë Gjyqësor u mbështet nga ekspertiza e vyer e projektit “Drejtësi për të  Gjithë”, të  USAID. 


Një  tjetër vendimarrje e rëndësishme e KLGJ-së,  në  mbledhjen e sotme, ishte ajo e emërimit si gjyqtarë e 10 magjistratëve, përkatësisht: znj. Suela Dashi, znj. Afërdita Caco, znj. Merita Karaj, z. Ardit Kuka, znj. Amarilda Sulaj, z. Ervin Sulaj, z. Olti Skrame, znj. Enkeleda Dalipi, znj. Lorena Çabej dhe znj. Suela Xhani. 

Ky emërim u krye duke mbajtur në konsideratë përfundimin procedurës së verifikimit të kushteve dhe kritereve ligjore për rekrutimin si gjyqtar, të  kandidatëve të  sipër përmendur e të diplomuar në Shkollën e Magjistraturës, për profilin gjyqtar, në përfundim të vitit akademik 2017-2018. 

Faqe 4 nga 4