Programi i Transparencës

Informacion për Publikun

Të nderuar qytetarë,

 

Kushdo ka të drejtën e një gjykimi të drejtë dhe publik brenda një afati të arsyeshëm nga një gjykatë e pavarur dhe e paanshme e caktuar me ligj.
Këto të drejta garantohen nga Konventa Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut, në nenin 6, pika 1 dhe nga Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë në nenin 42.

Për t'Ju ardhur në ndihmë për mënyrën dhe procedurën e paraqitjes së një ankese Tuaj ndaj një gjyqtari, u jemi përgjigjur disa pyetjeve më të shpeshta të bëra nga Ju...

Plani vjetor mbi Trajnimet e KLD për Vitin 2014

 

Nr.

Tema

Qëllimi

Pjesëmarrësit

Organizatorët

Afatet

 

Menaxhimi i Burimeve

Njerëzore

Zbatimin e drejtë në praktikë të ligjislacionit për nëpunësin civil. Organizimi i stafit/ Përcaktimi i objektivave/Përshkrimi i vendit të punës/Analizë e rezultateve/Vlerësimi i përformancës/Kodit të Etikës, etj..

Administrata KLD

DAP

TAIEX

(alternativ)

Në vazhdim 2014

 

Marrëdhëniet me publikun

-Transparenca

-Informimi i publikut

-Raportet me qytetarët

Administrata KLD

DAP

TAIEX

(alternativ)

3 mujori i dytë e në vazhdim

 

Menaxhimi financiar, efiçent i fondeve publike

-Prokurimi i fondeve publike

-Hartimin e projekt-buxhetit, sipas fazave

-Mbi menaxhimin financiar dhe kontrollin

-Mbi hartimin e projekt-buxhetit sipas fazave

dhe zbatimi i tij.

Administrata KLD

Ministria e Financave

Agjenciae Prokurimit Publik

3 mujori i dytë e në vazhdim

 

Marrëdhëniet me mediat dhe publikimi i vendime dhe akteve të Këshillit të Lartë të Drejtësisë.

- Për të rritur kapacitetet në fushën e marrënieve me median/Transparenca mediatike dhe  publikimin e vendimeve dhe akteve  

Anëtarët e KLD-së

Inpektorati i KLD-së

Administrata KLD

TAIEX

(alternativ)

3 mujori i dytë e në vazhdim

 

Analizimi, monitorimi dhe

arkivimi i të dhënave

Për përcaktimin e mënyrave për pranimin, evidentimin (protokollimin), shpërndarjen,  korrespondencëszyrtare;

-Përdorimi i sistemit elektronik për ruajtjen e të dhënave

Administrata KLD

 Inpektorati i KLD-së

DAP

Dr.P.Arkivave

AKSHI

(alternativ)

3 mujori i dytë e në vazhdim

 

Etika, transparenca dhe

përgjegjësia në kryerjen e

detyrave

-Rregullat e etikës

-Përgjegjësia institucionale

Administrata KLD

DAP

TAIEX

(alternativ)

3 mujori i dytë e në vazhdim

 

Vizitë studimore për njohje me veprimtarinë e këshillave gjyqësor të vendeve të BE

-Njohja me praktikat që lidhen me emërimin, transferimin, masat disiplinore, vlerësimin profesional, karrierën, kontrollin e veprimtarisë së gjyqtarëve të shkallëve të ndryshme të sistemit gjyqësor, të vëndeve anëtare të BE-së

-Njohja me praktikat më të mira që lidhen me menaxhimin e aktivitetit administrativ dhe buxhetor nga institucionet homologe, të BE-së.

Anëtarët e KLD-së

Administrata KLD

TAIEX

BE

 (alternativ)

3 mujori i dytë e në vazhdim

8.

Trajnim mbi etikën gjyqësore për gjyqtarët e Gjykatës së Apelit

-njohja e standardeve ndërkombëtare mbi sjelljen gjyqësore

-njohja e kodit të etikës gjyqësore

-zbatimi i detyrueshëm i tyre

Anëtarët e KLD-së

Inpektorati i KLD-së

Gjyqtarët

OPDAT

Prill 2014

9.

Trajnim mbi etikën gjyqësore për gjyqtarët e Gjykatës së Shkallës së Parë

-njohja e standardeve ndërkombëtare mbi sjelljen gjyqësore

-njohja e kodit te etikes gjyqësore

-zbatimi i detyrueshem i tyre

Anëtarët e KLD-së

Inpektorati i KLD-së

Gjyqtarët

OPDAT

Prill 2014

10.

Trajnim për rritjen e efikasitetit të sistemit shqiptar të drejtësisë, në përputhje me standardet evropiane

-Për të përmirësuar efikasitetin dhe cilësinë e shërbimit publik të drejtësisë që i shpërndahet qytetarëve shqiptarë nga sistemi gjyqësor në përputhje me standardet evropiane.

Anëtarët e KLD-së

Inpektorati i KLD-së

CEPEJ

Ekspertë PACA

Shkolla Magjistraturës

3 mujori i dytë e në vazhdim

11.

Trajnim mbi vendimarrjen objektive

- Përmirësimi i procesit të emërimit të gjyqtarëve, për ta bërë atë sa më transparent, bazuar në merita dhe qartësia e  lidhur me arsyet e vendimarrjes së KLD-së

Anëtarët e KLD-së

CEPEJ

BE

 (alternativ)

3 mujori i dytë e në vazhdim

12.

Zhvillimi dhe studimi i teknikave të veçanta për të hetuar dhe dokumentuar rastet e shkeljes së etikës profesionale nga ana e gjyqtarëve

- Përmirësimi i praktikave formale dhe teknikave për hetimin e rasteve te shkeljeve te etikës

-Sanksionimi i ndjekjes në vijimësi të rezultateve të verifikimeve mbi shkeljen e etikës (përfshirë dhe rastet e korrupsionit), të mënyrës se si këto verifikime procedojnë dhe përfundojnë në institucionet përkatëse si prokuroria.

-Përmirësimi i njohjes dhe zbatimit të rregullave të etikës profesionale nga ana e vetë inspektorëve te Inspektoratit të KLD-së

Inspektorati i KLD-së

OPDAT

BE

Ekspertë PACA

(alternativ)

3 mujori i dytë e në vazhdim

13.

Trajnime mbi mbedhjen e të dhënave për vlerësimin profesional të veprimtarisë së gjyqtarëve

-Përaktimin e një procedure transparente dhe

objektive, në kuadër të përmirësimit të raporteve të këtij sistemi me Kodin e Etikës së gjyqtarëve

Inspektorati i KLD-së

Shkolla Magjistraturës

BE

KE

(alternativ)

3 mujori i dytë e në vazhdim

14.

Trajnime mbi njohjen dhe marrjen e praktikave më të mira të vendeve të tjera me qëllim rritjen e cilësisë së punës së Inspektoratit  të KLD-së dhe të inspektorëve

-Marrja e praktikave më të mira Europiane, implementimi i tyre në funksion të mbarvajtjes së punës së Këshillit të Lartë të Drejtësisë dhe  Inspektoratit  të tij

Inspektorati i KLD-së

TAIEX

BE

(alternativ)

3 mujori i dytë e në vazhdim

15.

Trajnim mbi mënyrën e verifikimit të rasteve të konflikteve të interesit dhe parandalimin e korrupsionit brenda rradhëve të gjyqtarëve

-Udhëzim, këshillim në lidhje me mënyrat e evidentimit, dokumentimit, parandalimit dhe ndëshkueshmërinë në rastet e konfliktit të interesit dhe korrupsionit

Anëtarët e KLD-së

Inpektorati i KLD-së

BE

Ekspertë PACA

 (alternativ)

3 mujori i dytë e në vazhdim