Ankesa Online

Ankesa Online

 

Si të ankohem pranë KLD?

Si te ankohem prane kld?

Programi i Transparencës

Informacion për Publikun

Të nderuar qytetarë,

 

Kushdo ka të drejtën e një gjykimi të drejtë dhe publik brenda një afati të arsyeshëm nga një gjykatë e pavarur dhe e paanshme e caktuar me ligj.
Këto të drejta garantohen nga Konventa Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut, në nenin 6, pika 1 dhe nga Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë në nenin 42.

Për t'Ju ardhur në ndihmë për mënyrën dhe procedurën e paraqitjes së një ankese Tuaj ndaj një gjyqtari, u jemi përgjigjur disa pyetjeve më të shpeshta të bëra nga Ju...

Njoftime për vende vakante

Këshilli i Lartë i Drejtësisë, njofton publikisht se më datë 18.11.2016 vendosi: 

-          Shpalljen e vendit vakant për gjyqtar pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Pogradec.

-          Shpalljen e vendit vakant për gjyqtar pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Lushnje.

-          Shpalljen e vendit vakant për gjyqtar pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Korçë.

-          Shpalljen e vendit vakant për gjyqtar pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkodër.

Njoftohen të gjithë kandidatët që plotësojnë kriteret ligjore për vendet vakant të mësipërme, të paraqesin brenda afatit 20 ditor nga dita e marrjes së vendimit, pranë Këshillit të Lartë të Drejtësisë, dokumentet përkatëse.

Të gjithë të interesuarit, për më tepër informacion lidhur me procedurat, dokumentacionin dhe kriteret e pranimit, mund të vizitojnë faqen zyrtare të Këshillit të Lartë të Drejtësisë, në adresën www.kld.al ,  në rubrikën “Korniza ligjore”, si dhe rubrikën