Programi i Transparencës

Informacion për Publikun

Të nderuar qytetarë,

 

Kushdo ka të drejtën e një gjykimi të drejtë dhe publik brenda një afati të arsyeshëm nga një gjykatë e pavarur dhe e paanshme e caktuar me ligj.
Këto të drejta garantohen nga Konventa Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut, në nenin 6, pika 1 dhe nga Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë në nenin 42.

Për t'Ju ardhur në ndihmë për mënyrën dhe procedurën e paraqitjes së një ankese Tuaj ndaj një gjyqtari, u jemi përgjigjur disa pyetjeve më të shpeshta të bëra nga Ju...

Vende Vakant

Vende Vakant

Në këtë hapësirë do të gjeni shpalljet për vënde vakante në Gjykatat e Shqipërisë.

Këshilli i Lartë i Drejtësisë, njofton publikisht, si më poshtë vijon:

- Shpalljen e 1 (një) vendi vakant për gjyqtar pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë;

- Shpalljen e 1 (një) vendi vakant për gjyqtar pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Pogradec.

Këshilli i Lartë i Drejtësisë, me Vendimin nr. 82, datë 16.07.2015, njofton publikisht, si më poshtë vijon:

logo-kldNjoftim i Këshillit të Lartë të Drejtësisë
Këshilli i Lartë i Drejtësisë, njofton publikisht, si më poshtë vijon:

logo-kldKëshilli i Lartë i Drejtësisë, njofton publikisht, si më poshtë vijon:
- Shpalljen e 3 (tre) vendeve vakant për gjyqtarë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda;

logo-kldKëshilli i Lartë i Drejtësisë, me Vendim Nr. 134, datë 17.10.2014, vendosi të rishpallë publikisht tre (tre) vende vakant për INSPEKTOR pranë Inspektoratit të këtij institucioni.

logo-kld

Këshilli i Lartë i Drejtësisë, me Vendimin nr. 119, datë 12.09.2014, njofton publikisht, si më poshtë vijon:

logo-kld

Këshilli i Lartë i Drejtësisë, me Vendimin nr. 13, datë 24.02.2014, njofton publikisht, si më poshtë vijon:

Faqe 3 nga 3