Programi i Transparencës

Informacion për Publikun

Të nderuar qytetarë,

 

Kushdo ka të drejtën e një gjykimi të drejtë dhe publik brenda një afati të arsyeshëm nga një gjykatë e pavarur dhe e paanshme e caktuar me ligj.
Këto të drejta garantohen nga Konventa Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut, në nenin 6, pika 1 dhe nga Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë në nenin 42.

Për t'Ju ardhur në ndihmë për mënyrën dhe procedurën e paraqitjes së një ankese Tuaj ndaj një gjyqtari, u jemi përgjigjur disa pyetjeve më të shpeshta të bëra nga Ju...

Vendim Nr. 225, datë 20.02.2008

Në bazë të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, neni 147, të Ligjit Nr. 8811, datë 17.05.2001, "Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë", i ndryshuar, të Ligjit Nr. 8436, datë 28.12.1998, "Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë", i ndryshuar, të Rregullores së datës 21.02.2003 Për Procedimin Disiplinor të Gjyqtarëve, në mbledhjen e tij, të datës 20.02.2008,

 

Këshilli i Lartë i Drejtësisë:

 

1. Pasi diskutoi lidhur me rishikimin e kritereve për emërimin e kryetarëve të gjykatave të rretheve gjyqësore dhe të apeleve, duke theksuar domosdoshmërinë e ndjekjes së një metodike përzgjedhjeje sa më shkencore dhe objektive për emërimin e kryetarëve të gjykatave, në përfundim, vendosi ngritjen e një grupi pune të përbërë nga anëtarët e Këshillit, Shkëlqim Miri, Edmond Islamaj dhe Admir Thanza. Ky grup do të hartojë një draft ku të përcaktohen procedura specifike për emërimin e kryetarëve, duke marrë parasysh propozimin për prezencën gjatë procesit të përzgjedhjes të grupeve të interesit si: avokatë, gjyqtarë, prokurorë, intelektualë, ekspertë të së drejtës, pedagogë dhe shumë përfaqësues të tjerë të komunitetit. Materiali do të shqyrtohet në mbledhjen e ardhshme të Këshillit.

2. Pasi diskutoi rreth Projektvendimit "Për miratimin e tematikës së kontrollit të kryetarëve të gjykatave të rretheve gjyqësore dhe të apelit ", vendosi ta miratojë atë, duke theksuar që, për zbatimin e tij Inspektorati i Këshillit të Lartë të Drejtësisë duhet të ngrejë një grup pune të përbërë nga inspektorë të këtij Inspektorati të cilët duhet të mbështeten në Vendimin Nr.214/2, datë 12.03.2007 dhe Nr.219/7, datë 17.12.2007 të Këshillit të Lartë të Drejtësisë.

3. Shqyrtoi propozimet e Ministrit të Drejtësisë për delegime të gjyqtarëve dhe vendosi të bëjë delegimet sipas propozimeve përkatëse.

4. Shqyrtoi kërkesën e Ministrit të Drejtësisë për procedim disiplinor ndaj gjyqtarit të Gjykatës së Apelit Vlorë Sokol Ngresi, për kryerjen e akteve dhe sjelljeve që diskreditojnë rëndë pozitën dhe figurën e gjyqtarit, dhe vendosi që, sipas kërkesës së propozuar, ky gjyqtar të shkarkohet nga detyra.

KËSHILLI I LARTË I DREJTËSISË

20.02.2008