Programi i Transparencës

Informacion për Publikun

Të nderuar qytetarë,

 

Kushdo ka të drejtën e një gjykimi të drejtë dhe publik brenda një afati të arsyeshëm nga një gjykatë e pavarur dhe e paanshme e caktuar me ligj.
Këto të drejta garantohen nga Konventa Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut, në nenin 6, pika 1 dhe nga Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë në nenin 42.

Për t'Ju ardhur në ndihmë për mënyrën dhe procedurën e paraqitjes së një ankese Tuaj ndaj një gjyqtari, u jemi përgjigjur disa pyetjeve më të shpeshta të bëra nga Ju...

Vendim Nr. 232, datë 07.07.2008

Në bazë të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, neni 147, të ligjit Nr. 8811, datë 17.05.2001, "Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë", i ndryshuar, të ligjit Nr. 9877, datë 18.02.2008, "Për organizimin e Pushtetit Gjyqësor në Republikën e Shqipërisë", të ligjit Nr. 9110, datë 24.07.2003 "Për organizimin dhe funksionimin e Gjykatave për Krime të Rënda", të ligjit Nr. 8136, datë 31.07.1996 "Për Shkollën e Magjistraturës në Republikën e Shqipërisë", i ndryshuar, në mbledhjen e tij, të datës 07.07.2008,

 

Këshilli i Lartë i Drejtësisë:

 

1. Pasi dëgjoi relatimin e Ministrit të Drejtësisë, mbi kërkesën e dërguar Presidentit të Republikës nëpërmjet shkresës nr. 4792 prot., datë 02.07.2008 nga Ministri i Drejtësisë, për verifikimin e ushtrimit të detyrës në përputhje me ligjin, nga ana e Zëvendëskryetarit të Këshillit të Lartë të Drejtësisë, si dhe pasi çështja u diskutua nga anëtarët e Këshillit (duke marrë në konsideratë edhe shkresën nr. 1457, datë 26.06.2008 të Këshillit të Lartë të Drejtësisë drejtuar Ministrisë së Drejtësisë), në përfundim vendosi mospranimin e kërkesës së Ministrit të Drejtësisë, si të pa bazuar në ligj.

2. Pasi filloi rishqyrtimin e çështjes mbi shkarkimin e gjyqtares së Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë, Mirela Mishgjoni, në zbatim të Vendimit të Gjykatës Kushtetuese Nr.17, datë 12.11.2004, si dhe pasi dëgjoi parashtrimin e Znj. Mishgjoni, vendosi të shtyjë shqyrtimin e mëtejshëm të kësaj çështjeje në mbledhjen e ardhshme të Këshillit.

3. Pasi filloi zhvillimin e procedurës për plotësimin e dy vendeve vakante për inspektorë në Inspektoratin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë, pas diskutimesh, në përfundim vendosi të rishpallë dy vende vakantë për inspektorë në Inspektoratin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë.

4. Pasi diskutoi lidhur me plotësimin e një vendi vakant për gjyqtar në Gjykatën e Apelit për Krime të Rënda, vendosi të shtyjë shqyrtimin e mëtejshëm të kësaj pike të rendit të ditës.

5. Pasi diskutoi rreth problemit të caktimit të numrit të vendeve vakantë për magjistratë, profili gjyqtar, në Shkollën e Magjistraturës, për vitin akademik 2008-2009, në vijim të shkresës së këtij institucioni, Nr. 362 Prot., datë 10.06.2008, drejtuar Këshillit të Lartë të Drejtësisë, në përfundim vendosi të caktojë 8 (tetë) vende vakantë për kandidatë në profilin "gjyqtar", në konkursin e pranimit në Shkollën e Magjistraturës për këtë vit akademik.

6. U njoh me raportimin e përfaqësueses ligjore të shtetit shqiptar pranë Organizmave Ndërkombëtare për të Drejtat e Njeriut, Znj. Suela Mëneri, ku u identifikuan probleme të praktikës së gjyqësorit, sipas praktikës së Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut, të cilat bëhen shkak për penalizmin e shtetit, duke theksuar rëndësinë e kësaj çështjeje.

7. Pasi diskutoi lidhur me domosdoshmërinë për caktimin e një grupi pune me anëtarë të Këshillit të Lartë të Drejtësisë për hartimin e çështjeve të strategjisë në sektorin e drejtësisë, lidhur me Këshillin e Lartë të Drejtësisë, si organ kushtetues, si dhe miratimin e strategjisë rajonale, të përgatitur nga Ministria e Drejtësisë, në përfundim vendosi të ngrejë një grup pune të përbërë nga anëtarët e Këshillit: Znj. Altina Xhoxhaj, Z. Armando Subashi, Znj. Dhurata Haveri, Z. Admir Thanza dhe Z. Edmond Islami, të cilët do të përgatisin qëndrimin e Këshillit mbi çështjet e mësipërme.

8. Pasi diskutoi lidhur me domosdoshmërinë për caktimin e një grupi pune me anëtarë të Këshillit të Lartë të Drejtësisë për:
a. Hartimin e akteve nënligjore në kompetencë të Këshillit të Lartë të Drejtësisë, në zbatim të ligjit Nr. 9877, datë 18.02.2008, "Për organizimin e Pushtetit Gjyqësor në Republikën e Shqipërisë", konkretisht hartimin e akteve nënligjore që kanë të bëjmë me sa më poshtë vijon:
- rregulla mbi caktimin e procedurave për ndarjen e çështjeve gjyqësore nëpërmjet shortit;
- rregulla të hollësishme për sistemin e pikëzimit të detyrueshëm për zbatim, në rastin e përzgjedhjes së kandidatëve për në gjykatën e krimeve të rënda dhe në gjykatat e apelit;
- rregulla për vendosjen e kritereve të vlerësimit të aftësive profesionale të gjyqtarit;
- rregulla për përcaktimin e kritereve mbi renditjen e gjyqtarëve në listën e përhershme për efekte të karrierës profesionale;
- rregulla për përcaktimin e kritereve dhe për mënyrën e delegimit të gjyqtarëve nga një gjykatë tek tjetra;
- rregulla në lidhje me solemnitetin e gjykimit dhe veshjen e posaçme të gjyqtarit;
b. Hartimin e akteve nënligjore në kompetencë të Këshillit të Lartë të Drejtësisë, në zbatim të ligjit Nr. 8811, datë 17.05.2001, "Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë", i ndryshuar, e konkretisht hartimi i akteve nënligjore që kanë të bëjnë me sa më poshtë vijon:
- rregullat mbi përbërjen, funksionimin e komisionit të shqyrtimit të kandidatëve konkurrues për plotësimin e vendeve vakante për gjyqtarë, si dhe mbi procedurat e verifikimit dhe të testimit të tyre,
- rregullore për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë, e cila përfshin edhe rregullimin e hollësishëm të shqyrtimit të procedimit disiplinor pranë Këshillit të Lartë të Drejtësisë,
në përfundim vendosi të ngrejë një grup pune të përbërë nga anëtarët e Këshillit: Znj. Altina Xhoxhaj, Z. Armando Subashi, Znj. Dhurata Haveri, Z. Admir Thanza dhe Z. Edmond Islami. Grupi i punës do të përgatisë një raport në lidhje me çështjet e sipërcituara, i cili më pas do t'i paraqitet Këshillit.

9. Pasi shqyrtoi kërkesat për delegime të gjyqtarëve, vendosi të bëjë delegimet përkatëse.

Këshilli i Lartë i Drejtësisë

16.07.2008