Ankesa Online

Ankesa Online

 

Si të ankohem pranë KLD?

Si te ankohem prane kld?

Programi i Transparencës

Raportet e Monitorimit

Raportet e monitorimit per Vitin 2016 Raportet progresive: 3-Mujor,6-Mujor,9-Mujor,12-Mujor   Raportet e monitorimit per Vitin 2017 Raportet progresive:3-Mujor,6-Mujor,9-Mujor,12-Mujor     Raportet e monitorimit per vitin 2018 Raportet e monitorimit: 3-Mujor     Klikoni mbi link per te pare dokumentin!  

Struktura e KLD

Struktura Organizative e Administratës së Këshillit të Lartë të Drejtësisë  

Informacion për Publikun

Të nderuar qytetarë,

 

Kushdo ka të drejtën e një gjykimi të drejtë dhe publik brenda një afati të arsyeshëm nga një gjykatë e pavarur dhe e paanshme e caktuar me ligj.
Këto të drejta garantohen nga Konventa Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut, në nenin 6, pika 1 dhe nga Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë në nenin 42.

Për t'Ju ardhur në ndihmë për mënyrën dhe procedurën e paraqitjes së një ankese Tuaj ndaj një gjyqtari, u jemi përgjigjur disa pyetjeve më të shpeshta të bëra nga Ju...

2013

2013

MBI DHËNIEN E AUTORIZIMIT PËR MËSIMDHËNIE Z.FATRI ISLAMAJ, GJYQTAR PRANË GJYKATËS SË RRETHIT GJYQËSOR TIRANË

MBI DHËNIEN E AUTORIZIMIT PËR MËSIMDHËNIE Z.AMARILDO LAÇI, GJYQTAR PRANË GJYKATËS SË APELIT PËR KRIME TË RËNDA, TIRANË

MBI DHËNIEN E AUTORIZIMIT PËR MËSIMDHËNIE ZJ.FIQIRETE MULLAJ, GJYQTARE PRANË GJYKATËS SË APELIT TIRANË

MBI DHËNIEN E AUTORIZIMIT PËR MËSIMDHËNIE ZJ.NURJETA TAFA, GJYQTARE STAZHIERE PRANË GJYKATËS SË RRETHIT GJYQËSOR TIRANË

MBI DHËNIEN E AUTORIZIMIT PËR MËSIMDHËNIE ZJ.REZARTA MATAJ, GJYQTARE PRANË GJYKATËS SË RRETHIT GJYQËSOR TIRANË

MBI DHËNIEN E AUTORIZIMIT PËR MËSIMDHËNIE Z.GENTI DOKOLLARI, GJYQTAR STAZHIER PRANË GJYKATËS SË RRETHIT GJYQËSOR TIRANË

PËR CAKTIMIN E PËRFAQËSUESIT NË KOMISIONIN E ADMINISTRIMIT TË TESTIMIT DHE TË DATËS SË ZHVILLIMIT TË TIJ.

PËR PËRCAKTIMIN E VËNDEVE NË DISPOZICION TË MAGJISTRATËVE QË KANË PËRFUNDUAR STUDIMET NË VITET AKADEMIKE 2011-2012 DHE 2012-2013.

PËR DELEGIMIN E GJYQTARES ALMA HOXHA (KOLGJOKA) KRYETAR TË GJYKATËS SË RRETHIT GJYQËSOR KRUJË

PËR TRANSFERIM GJYQTARËSH NË GJYKATËN E SHKALLËS SË PARË TIRANË

PËR DHËNIEN E PËLQIMIT, ZJ. ALMA HICKA, PËR TË SHËRBYER SI AVOKATE E PËRGJITHSHME E SHTETIT

Faqe 1 nga 7