Programi i Transparencës

Informacion për Publikun

Vendim Nr. 381, datë 28.10.2013

PËR EMËRIMIN E KRYETARIT TË GJYKATËS SË RRETHIT GJYQËSOR GJIROKASTËR

Këshilli i Lartë Drejtësisë i mbledhur më datë 28.10.2013, mbështetur në nenin 147 të Kushtetutës, në Ligjin nr.8811, datë 17.05.2001 "Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë", në ligjin nr. 9877, datë 18.02.2008, "Për organizimin e Pushtetit Gjyqësor në Republikën e Shqipërisë", si dhe në Vendimin nr.227/2, datë 28.03.2008, "Për funksionin drejtues ne gjykata", të Këshillit të Lartë të Drejtësisë, me shumicë votash,

 

V E N D O S I :

 

1. Të emërojë gjyqtarin Guximtar Boçi, Kryetar të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Gjirokastër.

 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

 

ZËVENDËSKRYETARI

ELVIS ÇEFA