Programi i Transparencës

Informacion për Publikun

Të nderuar qytetarë,

 

Kushdo ka të drejtën e një gjykimi të drejtë dhe publik brenda një afati të arsyeshëm nga një gjykatë e pavarur dhe e paanshme e caktuar me ligj.
Këto të drejta garantohen nga Konventa Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut, në nenin 6, pika 1 dhe nga Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë në nenin 42.

Për t'Ju ardhur në ndihmë për mënyrën dhe procedurën e paraqitjes së një ankese Tuaj ndaj një gjyqtari, u jemi përgjigjur disa pyetjeve më të shpeshta të bëra nga Ju...

2013 kld

2013 kld

PËR TRANSFERIMIN E GJYQTARIT TË GJYKATËS ADMINISTRATIVE TË SHKALLËS SË PARË DURRËS, Z. ELIDON PAPAZISI, PRANË GJYKATËS ADMINISTRATIVE TË SHKALLËS SË PARË GJIROKASTËR.

PËR PEZULLIMIN NGA DETYRA E GJYQTARIT TË RRETHIT GJYQËSOR PUKË TË Z. SHTJEFËN LLESHI

PËR INSPEKTIMIN NGA INSPEKTORATI I KËSHILLIT DHE INSPEKTORATI I MINISTRISË SË DREJTËSISË, TË VEPRIMTARISË SË GJYQTARIT SHTJEFËN LLESHI, NË GJYKATËN E RRETHIT GJYQËSOR PUKË

Këshilli i Lartë i Drejtësisë i mbledhur më datë 03.12.2013, mbështetur në nenin 147 të Kushtetutës, në ligjin nr. 8811, datë 17.05.2001, "Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë", i ndryshuar, në ligjin nr. 9877, datë 18.02.2008,

PËR TRANSFERIMIN E NJË GJYQTARI NË GJYKATËN E RRETHIT GJYQËSOR PUKË DHE DELEGIMIN E TIJ KRYETAR TË KËSAJ GJYKATE. 

 

Këshilli i Lartë Drejtësisë i mbledhur më datë 03.12.2013, mbështetur në nenin 147 të Kushtetutës, në Ligjin Nr.8811, datë 17.05.2001 "Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë", i ndryshuar, në Ligjin Nr.9877, datë 18.02.2008,

PËR LIRIMIN NGA DETYRA TË KRYETARIT TË GJYKATËS SË RRETHIT GJYQËSOR PUKË Z.SHTJEFËN LLESHI.

 

Këshilli i Lartë i Drejtësisë i mbledhur më datë 03.12.2013, mbështetur në nenin 147 të Kushtetutës, në ligjin nr. 8811, datë 17.05.2001, "Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë", i ndryshuar, në ligjin nr. 9877, datë 18.02.2008,

MBI DHËNIEN E AUTORIZIMIT PËR MËSIMDHËNIE Z. ERJON BANI, GJYQTAR STAZHIER PRANË GJYKATËS SË RRETHIT GJYQËSOR TIRANË

MBI DHËNIEN E AUTORIZIMIT PËR MËSIMDHËNIE Z. SOKOL NGRESI, GJYQTAR PRANË GJYKATËS SË APELIT VLORË

MBI DHËNIEN E AUTORIZIMIT PËR MËSIMDHËNIE Z. LUAN HASNEZIRI, GJYQTAR PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË PËR KRIME TË RËNDA TIRANË

MBI DHËNIEN E AUTORIZIMIT PËR MËSIMDHËNIE Z. KLODIAN KURUSHI, GJYQTAR PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË PËR KRIME TË RËNDA TIRANË

MBI DHËNIEN E AUTORIZIMIT PËR MËSIMDHËNIE Z. HYSNI DEMIRAJ, GJYQTAR PRANË GJYKATËS SË APELIT TIRANË

PËR CAKTIMIN E ANËTARIT NË KOMISIONIN SHTETËROR PËR NDIHMËN JURIDIKE