Programi i Transparencës

Informacion për Publikun

Të nderuar qytetarë,

 

Kushdo ka të drejtën e një gjykimi të drejtë dhe publik brenda një afati të arsyeshëm nga një gjykatë e pavarur dhe e paanshme e caktuar me ligj.
Këto të drejta garantohen nga Konventa Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut, në nenin 6, pika 1 dhe nga Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë në nenin 42.

Për t'Ju ardhur në ndihmë për mënyrën dhe procedurën e paraqitjes së një ankese Tuaj ndaj një gjyqtari, u jemi përgjigjur disa pyetjeve më të shpeshta të bëra nga Ju...

2013 kld

2013 kld

PËR CAKTIMIN E NJË ANËTARI TË KËSHILLIT NË GRUPIN E PUNËS PËR VLERËSIMIN PARAPRAK TË KANDIDATËVE PËR FUNKSIONET DREJTUESE NË GJYKATA

PËR DELEGIMIN E GJYQTARIT HALIL VANI KRYETAR TË GJYKATËS SË RRETHIT GJYQËSOR DIBËR

PËR DELEGIMIN E GJYQTARIT SKËNDER HALUCI KRYETAR TË GJYKATËS SË RRETHIT GJYQËSOR VLORË

PËR DELEGIMIN E GJYQTARIT ARBËR ÇELA KRYETAR TË GJYKATËS SË RRETHIT GJYQËSOR SHKODËR

PËR DELEGIMIN E GJYQTARIT RAMIZ LALA KRYETAR TË GJYKATËS ADMINISTRATIVE TË SHKALLËS SË PARË GJIROKASTËR

PËR DELEGIMIN E GJYQTARIT ASTRIT SHEME KRYETAR TË GJYKATËS ADMINISTRATIVE TË SHKALLËS SË PARË VLORË

PËR DELEGIMIN E GJYQTARIT SOKOL IBI KRYETAR TË GJYKATËS ADMINISTRATIVE TË SHKALLËS SË PARË KORÇË

PËR DELEGIMIN E GJYQTARIT VALBONA DURRAJ KRYETAR TË GJYKATËS ADMINISTRATIVE TË SHKALLËS SË PARË SHKODËR

PËR DELEGIMIN E GJYQTARIT GENCI SINJARI KRYETAR TË GJYKATËS ADMINISTRATIVE TË SHKALLËS SË PARË DURRËS

PËR DELEGIMIN E GJYQTARIT ERIOL ROSHI KRYETAR TË GJYKATËS ADMINISTRATIVE TË SHKALLËS SË PARË TIRANË

PËR DELEGIMIN E GJYQTARIT KASTRIOT SELITA KRYETAR TË GJYKATËS ADMINISTRATIVE TË APELIT