Ankesa Online

Ankesa Online

 

Programi i Transparencës

Informacion për Publikun

2013 kld

2013 kld

PËR RISHPALLJEN E VENDIT VAKANT PËR FUNKSIONIN DREJTUES TË KRYETARIT TË GJYKATËS SË RRETHIT GJYQËSOR LUSHNJË.

PËR EMËRIMIN E KRYETARIT TË GJYKATËS SË RRETHIT GJYQËSOR GJIROKASTËR

PËR VERIFIKIMIN E LIGJSHMËRISË SË MANDATIT TË ANËTARIT TË KËSHILLIT TË LARTË TË DREJTËSISË ZOTIT SOKOL ÇOMO

PËR PËRZGJEDHJEN DHE PROPOZIMET PËR EMËRIMIN E GJYQTARËVE NË GJYKATËN E APELIT DURRËS, PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS

PËR DISA PROPOZIME PËR EMËRIMIN E GJYQTARËVE NË GJYKATËN E APELIT VLORË, PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS

PËR REVOKIMIN E VENDIMIT NR.310/3, DATË 11.03.2013, "MBI VLERËSIMIN PËRFUNDIMTAR "SHUMË MIRË" TË GJYQTARIT ARBEN ZEFI, PËR PERIUDHËN 2005-2006"

PËR DHËNIEN E AUTORIZIMIT PËR MËSIMDHËNIE Z. ILIR MUSTAFAJ, GJYQTAR PRANË GJYKATËS SË RRETHIT GJYQËSOR TIRANË

 

Këshilli i Lartë i Drejtësisë i mbledhur më datë 18.09.2013, mbështetur, në nenin 147 të Kushtetutës, mbështetur në nenin 147 të Kushtetutës së Shqipërisë, në ligjin nr.8811, datë 17.05.2001, "Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë", i ndryshuar, në Vendimin nr. 278/2, datë 19.07.2011 "Për veprimtarinë akademike të gjyqtarëve", të Këshillit të Lartë të Drejtësisë si dhe në kërkesën e z. Ilir Mustafaj, Gjyqtar pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, me shumicën e votave,

PËR DHËNIEN E AUTORIZIMIT PËR MËSIMDHËNIE Z. ASTRIT KALAJA, GJYQTAR PRANË GJYKATËS SË APELIT SHKODËR

 

Këshilli i Lartë i Drejtësisë i mbledhur më datë 18.09.2013, mbështetur, në nenin 147 të Kushtetutës, mbështetur në nenin 147 të Kushtetutës së Shqipërisë, në ligjin nr.8811, datë 17.05.2001, "Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë", i ndryshuar, në Vendimin nr. 278/2, datë 19.07.2011 "Për veprimtarinë akademike të gjyqtarëve", të Këshillit të Lartë të Drejtësisë si dhe në kërkesën e z. Astrit Kalaja, Gjyqtar pranë Gjykatës së Apelit Shkodër, me shumicën e votave,

PËR DHËNIEN E AUTORIZIMIT PËR MËSIMDHËNIE Z. FUAT VJERDHA, GJYQTAR PRANË GJYKATËS SË APELIT SHKODËR

 

Këshilli i Lartë i Drejtësisë i mbledhur më datë 18.09.2013, mbështetur, në nenin 147 të Kushtetutës, mbështetur në nenin 147 të Kushtetutës së Shqipërisë, në ligjin nr.8811, datë 17.05.2001, "Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë", i ndryshuar, në Vendimin nr. 278/2, datë 19.07.2011 "Për veprimtarinë akademike të gjyqtarëve", të Këshillit të Lartë të Drejtësisë si dhe në kërkesën e z. Fuat Vjerdha, Gjyqtar pranë Gjykatës së Apelit Shkodër, me shumicën e votave,

MBI INSPEKTIMIN E USHTRIMIT TË VEPRIMTARISË SË MËSIMDHËNIES NGA GJYQTARËT.

Këshilli i Lartë i Drejtësisë i mbledhur më datë 18.09.2013, mbështetur, në nenin 147 të Kushtetutës, mbështetur në nenin 147 të Kushtetutës së Shqipërisë, në ligjin nr.8811, datë 17.05.2001, "Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë", i ndryshuar, në Vendimin nr. 278/2, datë 19.07.2011 "Për veprimtarinë akademike të gjyqtarëve", të Këshillit të Lartë të Drejtësisë, si dhe në Raportin "Veprimtaria akademike e gjyqtarëve", me propozim të Zëvendëskryetarit, në unanimitet,

 

PËR MËNYRËN E PLOTËSIMIT TË VENDEVE NË GJYKATAT ADMINISTRATIVE TË SHKALLËS SË PARË

Këshilli i Lartë Drejtësisë i mbledhur më datë 18.09.2013, mbështetur në nenin 147 të Kushtetutës, në Ligjin Nr.8811, datë 17.05.2001 "Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë", i ndryshuar, në ligjin Nr. 49/2012 "Për organizimin dhe funksionimin e Gjykatave Administrative dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve administrative", në ligjin nr.9877, datë 18.02.2008, "Për organizimin e Pushtetit Gjyqësor në Republikën e Shqipërisë", pasi diskutoi mbi nevojën e plotësimit sa më shpejt të vendeve në Gjykatat Administrative të Shkallës së Parë, Gjirokastër (4 vende), Vlorë (4 vende), Shkodër (2 vende) dhe Korçë (2 vende) dhe mënyrën e plotësimit të tyre, me shumicën e votave,