Ankesa Online

Ankesa Online

 

Programi i Transparencës

Informacion për Publikun

2013 kld

2013 kld

PËR DHËNIE MENDIMI PËR DATËN E FILLIMIT TË FUNKSIONIMIT TË GJYKATAVE ADMINISTRATIVE

 

Këshilli i Lartë Drejtësisë i mbledhur më datë 18.09.2013, mbështetur në nenin 147 të Kushtetutës, në Ligjin Nr.8811, datë 17.05.2001 "Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë", i ndryshuar, në ligjin Nr. 49/2012"Për organizimin dhe funksionimin e Gjykatave Administrative dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve administrative", pasi diskutoi mbi kërkesën e Ministrit të Drejtësisë paraqitur në shkresën nr.3937 prot., datë 06.08.2013 "Kërkohet mendimin për datën e fillimit të funksionimit të gjykatave administrative", në unanimitet,

MBI EMËRIMIN E ZOTIT NESHAT FANA NË POSTIN E DREJTORIT TË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS

Këshilli i Lartë i Drejtësisë i mbledhur më datë 19.07.2013, mbështetur, në nenin 147 të Kushtetutës, në ligjin nr.8811, datë 17.05.2001, "Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë", i ndryshuar,

PËR DELEGIMIN E GJYQTARIT JOANA QELESHI KRYETAR I GJYKATËS SË RRETHIT GJYQSOR DURRËS.

Këshilli i Lartë i Drejtësisë i mbledhur më datë 19.07.2013, mbështetur në nenin 147 të Kushtetutës, në ligjin nr. 8811, datë 17.05.2001, "Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë", i ndryshuar,

MBI SHPALLJEN E VENDEVE VAKANT NË GJYKATA

Këshilli i Lartë i Drejtësisë i mbledhur më datë 19.07.2013, mbështetur, në nenin 147 të Kushtetutës, në ligjin nr.8811, datë 17.05.2001, "Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë", i ndryshuar,

PËR DISA PROPOZIME PËR EMËRIMIN E GJYQTARËVE NË GJYKATAT ADMINISTRATIVE TË SHKALLËS SË PARË PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS

Këshilli i Lartë Drejtësisë i mbledhur më datë 19.07.2013, mbështetur në nenin 147 të Kushtetutës, në Ligjin Nr.8811, datë 17.05.2001 "Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë", i ndryshuar,

PËR VAZHDIMIN E PEZULLIMIT TË KËRKESËS SË MINISTRIT TË DREJTËSISË PËR PROÇEDIM DISIPLINOR NDAJ GJYQTARËVE MARKELIAN KOÇA DHE REXHEP KARAJ

Këshilli i Lartë i Drejtësisë i mbledhur më datë 19.07.2013, mbështetur në nenin 147 të Kushtetutës, në ligjin nr. 8811, datë 17.05.2001, "Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë", i ndryshuar,

PËR VERIFKIMIN E TË DHËNAVE TË PËRDORURA NË VLERËSIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË GJYQTARIT ARBEN ZEFI PËR PERIUDHËN 2005-2006

Këshilli i Lartë i Drejtësisë i mbledhur më datë 05.07.2013, mbështetur në nenin 147 të Kushtetutës, në ligjin nr. 8811, datë 17.05.2001, "Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë", i ndryshuar,

PËR DELEGIMIN E GJYQTARIT DRITAN BANUSHI KRYETAR I GJYKATËS SË APELIT GJIROKASTËR.

Këshilli i Lartë i Drejtësisë i mbledhur më datë 05.07.2013, mbështetur në nenin 147 të Kushtetutës, në ligjin nr. 8811, datë 17.05.2001, "Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë",

PËR PËRZGJEDHJEN DHE PROPOZIMET PËR EMËRIMIN E GJYQTARËVE NË GJYKATËN E APELIT TIRANË, PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS

Këshilli i Lartë Drejtësisë i mbledhur më datë 05.07.2013, mbështetur në nenin 147 të Kushtetutës, në Ligjin Nr.8811, datë 17.05.2001 "Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë",

PËR DISA PROPOZIME PËR EMËRIMIN E GJYQTARËVE NË GJYKATAT ADMINISTRATIVE TË SHKALLËS SË PARË PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS DHE MËNYRËN E PLOTËSIMIT TË VENDEVE NË KËTO GJYKATA

Këshilli i Lartë Drejtësisë i mbledhur më datë 05.07.2013, mbështetur në nenin 147 të Kushtetutës, në Ligjin Nr.8811, datë 17.05.2001 "Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë",

PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN E NJË ANËTARI TË KËSHILLIT DREJTUES TË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS CAKTUAR NGA KËSHILLI I LARTË I DREJTËSISË

Këshilli i Lartë i Drejtësisë i mbledhur më datë 05.07.2013, mbështetur, në nenin 147 të Kushtetutës, në ligjin nr.8811, datë 17.05.2001, "Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë",