Ankesa Online

Ankesa Online

 

Programi i Transparencës

Informacion për Publikun

2013 kld

2013 kld

PËR NGRITJEN E GRUPIT TË PUNËS PËR STUDIMIN DHE HARTIMIN E PROJEKT-AKTIT PËR FUNKSIONIMIN E KOMISIONEVE TË PËRHERSHME PRANË KËSHILLIT TË LARTË TË DREJTËSISË

Këshilli i Lartë i Drejtësisë i mbledhur më datë 05.07.2013, mbështetur, në nenin 147 të Kushtetutës, në ligjin nr.8811, datë 17.05.2001, "Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë",

PËR EMËRIMIN E NJË INSPEKTORI PRANË INSPEKTORATIT TË KËSHILLIT TË LARTË TË DREJTËSISË

Këshilli i Lartë i Drejtësisë i mbledhur më datë 05.07.2013, mbështetur, në nenin 147 të Kushtetutës, në ligjin nr. 8811, datë 17.05.2001, "Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë",

PËR PROPOZIMET PËR EMËRIMIN E 7 (SHTATË) GJYQTARËVE
NË GJYKATËN ADMINISTRATIVE TË APELIT, PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS

Këshilli i Lartë i Drejtësisë i mbledhur më datë 21.06.2013, mbështetur, në nenin 147 të Kushtetutës, në ligjin nr.8811, datë 17.05.2001, "Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë",

MBI DHËNIE LEJE, GJYQTARIT DURIM KADIU, PËR TË SHËRBYER SI NDIHMËS LIGJOR PRANË GJYKATËS SË LARTË.

Këshilli i Lartë i Drejtësisë i mbledhur më datë 04.06.2013, mbështetur, në nenin 147 të Kushtetutës, mbështetur në nenin 147 të Kushtetutës së Shqipërisë, në ligjin nr.8811, datë 17.05.2001, "Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë",

MBI VERIFIKIMIN E LIGJSHMËRISË SË MANDATIT TË ANËTARIT TË TË KËSHILLIT TË LARTË TË DREJTËSISË ZOTIT GJIN GJONI

Këshilli i Lartë i Drejtësisë i mbledhur më datë 04.06.2013, mbështetur, në nenin 147 të Kushtetutës, në ligjin nr.8811, datë 17.05.2001, "Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë",

MBI DELEGIMIN E GJYQTARIT ILIR PËRDEDA KRYETAR TË GJYKATËS SË RRETHIT GJYQËSOR LEZHË.

Këshilli i Lartë i Drejtësisë i mbledhur më datë 20.05.2013, mbështetur në nenin 147 të Kushtetutës, në ligjin nr. 8811, datë 17.05.2001, "Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë",

MBI SHPALLJEN E NJË VENDI VAKANT NË INSPEKTORATIT TË KËSHILLIT TË LARTË TË DREJTËSISË

Këshilli i Lartë i Drejtësisë i mbledhur më datë 20.05.2013, mbështetur, në nenin 147 të Kushtetutës, në ligjin nr. 8811, datë 17.05.2001, "Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë",

MBI PËRCAKTIMIN E PROCEDURËS PËR PËRZGJEDHJEN E KANDIDATËVE PËR GJYQTAR NË GJYKATËN ADMINISTRATIVE TË APELIT

Këshilli i Lartë i Drejtësisë i mbledhur më datë 20.05.2013, mbështetur në nenin 147 të Kushtetutës, në ligjin nr. 8811, datë 17.05.2001, "Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë",

MBI PËRCAKTIMIN E NUMRIT TË VENDEVE VAKANTË PËR KANDIDATËT PËR MAGJISTRATË, PROFILI GJYQTAR, PËR VITIN AKADEMIK 2013-2014.

Këshilli i Lartë i Drejtësisë i mbledhur më datë 20.05.2013, mbështetur në nenin 147 të Kushtetutës, në ligjin nr. 8811, datë 17.05.2001, "Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë",

MBI DHËNIE LEJE, GJYQTARES ALMA KODRALIU, PËR TË SHËRBYER SI NDIHMËSE LIGJORE PRANË GJYKATËS SË LARTË.

Këshilli i Lartë i Drejtësisë i mbledhur më datë 03.05.2013, mbështetur, në nenin 147 të Kushtetutës, mbështetur në nenin 147 të Kushtetutës së Shqipërisë, në ligjin nr.8811, datë 17.05.2001, "Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë", i ndryshuar, në ligjin nr.9877, datë 18.02.2008

MBI PROPOZIMET PËR EMËRIMIN E 3 (tre) GJYQTARËVE NË GJYKATËN E APELIT SHKODËR, PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS