Ankesa Online

Ankesa Online

 

Programi i Transparencës

Informacion për Publikun

2013 kld

2013 kld

PËR KRITERET DHE MËNYRËN E DELEGIMIT TË GJYQTARËVE PËR SHQYRTIMIN E NJË ÇËSHTJEJE GJYQËSORE

Në zbatim të neneve 1 dhe 2 shkronja f) të ligjit r.8811 datë 17.05.2001 "Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë", i ndryshuar dhe të nenit 21 pika 2 të ligjit nr. 9877, datë 18.02.2008 "Për organizimin e Pushtetit Gjyqësor në Republikën e Shqipërisë", i ndryshuar, Këshilli i Lartë i Drejtësisë,

Deklarimin e mbarimit para afatit të mandatit të anëtarit të Këshillit të Lartë të Drejtësisë z. Besnik Imeraj.

MBI EMËRIMIN E DY INSPEKTORËVE PRANË INSPEKTORATIT TË KËSHILLIT TË LARTË TË DREJTËSISË

MBI CAKTIMIN E DATAVE PËR ZHVILIMIN E TESTIMIT SELEKSIONUES PËR GJYQTARË NË GJYKATËN ADMINISTRATIVE TË SHKALLËS SË PARË DHE PËR NË GJYKATËN ADMINISTRATIVE TË APELIT

Këshilli i Lartë i Drejtësisë i mbledhur më datë 08.03.2013, mbështetur në nenin 147 të Kushtetutës, në ligjin nr. 8811, datë 17.05.2001,

Në bazë të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, neni 147, të ligjit Nr. 8811, datë 17.05.2001, "Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë", i ndryshuar, të ligjit Nr. 9877, datë 18.02.2008, "Për organizimin e Pushtetit Gjyqësor në Republikën e Shqipërisë", në mbledhjen e tij, të datës 14.02.2013,

Në bazë të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, neni 147, të ligjit Nr. 8811, datë 17.05.2001, "Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë", i ndryshuar, të ligjit Nr. 9877, datë 18.02.2008, "Për organizimin e Pushtetit Gjyqësor në Republikën e Shqipërisë", të ligjit Nr. 8136, datë 31.07.1996 "Për Shkollën e Magjistraturës në Republikën e Shqipërisë", i ndryshuar, të ligjit Nr. 9110, datë 24.07.2003 "Për organizimin dhe funksionimin e Gjykatave për Krime të Rënda", të ligjit Nr.9109, datë 17.07.2003 "Për Profesionin e Avokatit në Republikën e Shqipërisë", i ndryshuar, të Ligjit Nr. 49/2012 "Për organizimin dhe funksionimin e Gjykatave Administrative dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve administrative", në mbledhjen e tij, të datës 18.01.2013,

Këshilli i Lartë i Drejtësisë:

Faqe 7 nga 7