Programi i Transparencës

Informacion për Publikun

2014 kld

2014 kld

PËR NGRITJEN E GRUPIT TË PUNËS PËR KRYERJEN E STUDIMIT VLERËSUES MBI NGARKESËN E PUNËS NË GJYKATËN ADMINISTRATIVE TË APELIT

MBI DELEGIMIN E GJYQTARËVE

Bazuar në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, neni 147, në Ligjin Nr.8811, datë 17.05.2001 "Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë", i ndryshuar, neni 2, gërma "f", në Ligjin Nr.9877, datë 18.02.2008, "Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë", neni 21, pika 2, në ligjin Nr. 9110, datë 24.07.2003 "Për organizimin dhe funksionimin e Gjykatave për Krime të Rënda", në Vendimin Nr.319, datë 03.05.2013 të Këshillit të Lartë të Drejtësisë "Për kriteret dhe mënyrën e delegimit të gjyqtarëve për shqyrtimin e një çështjeje gjyqësore",

MBI VLERËSIMIN PËRFUNDIMTAR "MIRË" TË GJYQTARIT VALBON ÇEKREZI PËR PERIUDHËN 2007-2009

MBI VLERËSIMIN PËRFUNDIMTAR "SHUMË MIRË" TË GJYQTARIT NIKO RAPI PËR PERIUDHËN 2007 – 2009

MBI VLERËSIMIN PËRFUNDIMTAR "SHUMË MIRË" TË GJYQTARES SONJELA VOSKOPI PËR PERIUDHËN 25.03.2009-31.12.2009

MBI VLERËSIMIN PËRFUNDIMTAR "SHUMË MIRË" TË GJYQTARIT SOKOL IBI PËR PERIUDHËN 2007 – 2009

PËR KRYERJEN E NJË STUDIMI VLERËSUES MBI NGARKESËN E PUNËS NË GJYKATËN ADMINISTRATIVE TË APELIT.

PËR NJË NDRYSHIM NË PËRBËRJEN E GRUPIT TË PUNËS PËR SISTEMIN E PIKËZIMIT

MBI DHËNIEN E LEJES PËR ARSYE STUDIMI GJYQTARES AFËRDITA MAHO, GJYQTARE PRANË GJYKATËS ADMINISTRATIVE TË SHKALLËS SË PARË TIRANË

MBI DHËNIEN E AUTORIZIMIT PËR MËSIMDHËNIE GJYQTARIT ILIR MUSTAFAJ, GJYQTAR PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË TIRANË

MBI DHËNIEN E AUTORIZIMIT PËR MËSIMDHËNIE GJYQTARIT ERVIN METALLA, GJYQTAR PRANË GJYKATËS SË APELIT TIRANË

Faqe 1 nga 16