Ankesa Online

Ankesa Online

 

Si të ankohem pranë KLD?

Si te ankohem prane kld?

Programi i Transparencës

Raportet e Monitorimit

Raportet e monitorimit per Vitin 2016 Raportet progresive: 3-Mujor,6-Mujor,9-Mujor,12-Mujor   Raportet e monitorimit per Vitin 2017 Raportet progresive:3-Mujor,6-Mujor,9-Mujor,12-Mujor     Raportet e monitorimit per vitin 2018 Raportet e monitorimit: 3-Mujor     Klikoni mbi link per te pare dokumentin!  

Struktura e KLD

Struktura Organizative e Administratës së Këshillit të Lartë të Drejtësisë  

Informacion për Publikun

Të nderuar qytetarë,

 

Kushdo ka të drejtën e një gjykimi të drejtë dhe publik brenda një afati të arsyeshëm nga një gjykatë e pavarur dhe e paanshme e caktuar me ligj.
Këto të drejta garantohen nga Konventa Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut, në nenin 6, pika 1 dhe nga Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë në nenin 42.

Për t'Ju ardhur në ndihmë për mënyrën dhe procedurën e paraqitjes së një ankese Tuaj ndaj një gjyqtari, u jemi përgjigjur disa pyetjeve më të shpeshta të bëra nga Ju...

2015

2015

MBI DELEGIMIN E GJYQTARËVE

PËR MIRATIMIN E RAPORTIT "MBI KRYERJEN E INSPEKTIMIT NË GJYKATËN E RRETHIT GJYQËSOR ELBASAN, LIDHUR ME PRETENDIMET E GJYQTARËVE ILIR PASHAJ DHE BUJAR MUSTA, PËR MUNGESËN E AKSESIT NË DOKUMENTACIONIN PËR VLERËSIMIN PROFESIONAL DHE ETIK PËR PERIUDHËN 2007-2009"

PËR DEKLARIMI I MBARIMIT TË MANDATIT TË PLOTË TË KRYETARIT TË GJYKATËS SË RRETHIT GJYQËSOR PËRMET

PËR KRYERJEN E NJË INSPEKTIMI TEMATIK NË DISA GJYKATA MBI DORËZIMIN ME VONESË TË VENDIMEVE TË ARSYETUARA NGA GJYQTARËT

MBI KONSTATIMIN E MBARIMIT TË USHTRIMIT TË DETYRËS, PËR SHKAK TË MBUSHJES SË MOSHËS SË PENSIONIT, TË GJYQTARIT VASIL HANXHARI PRANË GJYKATËS SË APELIT VLORË.

MBI KONSTATIMIN E MBARIMIT TË USHTRIMIT TË DETYRËS, PËR SHKAK TË MBUSHJES SË MOSHËS SË PENSIONIT, TË GJYQTARIT EDMOND GOGO PRANË GJYKATËS SË APELIT TIRANË.

MBI DELEGIMIN E GJYQTARËVE

MBI VLERËSIMIN PËRFUNDIMTAR "SHUMË MIRË" TË GJYQTARES VALBONA DURRAJ PËR PERIUDHËN 01.01.2007 – 31.12.2009

MBI VLERËSIMIN PËRFUNDIMTAR "SHUMË MIRË" TË GJYQTARES VALBONA VATA PËR PERIUDHËN 01.01.2007 – 17.12.2007

MBI VLERËSIMIN PËRFUNDIMTAR "SHUMË MIRË" TË GJYQTARES LULJETA KOLONJA PËR PERIUDHËN 01.01.2007 – 31.12.2009

MBI VLERËSIMIN PËRFUNDIMTAR “SHUMË MIRË” TË GJYQTARIT SELIM KRYEZIU PËR PERIUDHËN 01.01.2005 – 31.12.2006

Faqe 1 nga 20