Programi i Transparencës

Informacion për Publikun

Vendim Nr. 122, datë 22.12.2015

MBI DELEGIMIN E GJYQTARËVE

Bazuar në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, neni 147, në ligjin nr.8811, datë 17.05.2001 "Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë", i ndryshuar, neni 2, gërma "f", në ligjin nr.9877, datë 18.02.2008, "Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë", neni 21, pika 2, në ligjin nr. 9110, datë 24.07.2003 "Për organizimin dhe funksionimin e Gjykatave për Krime të Rënda", në vendimin nr.319, datë 03.05.2013 të Këshillit të Lartë të Drejtësisë "Për kriteret dhe mënyrën e delegimit të gjyqtarëve për shqyrtimin e një çështjeje gjyqësore",

V E N D O S I :

1. Gjyqtarët e Gjykatës së Apelit Korçë, Sotiraq Lubonja, Olsi Xhavella dhe Brunilda Orhani, caktohen në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Apelit Durrës, çështjen gjyqësore me kërkues: Bardhyl Ibro; me objekt: Kundërshtim i vendimit të mosfillimit të procedimit penal.

2. Gjyqtarët e Gjykatës së Apelit Korçë, Stavri Kallço, Brunilda Orhani dhe Entela Prifti, caktohen në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Apelit Durrës, çështjen penale në ngarkim të të pandehurit Jonuz Laçi; i akuzuar për: Shpifje.

3. Gjyqtarët e Gjykatës së Apelit Korçë, Etleva Temo, Olsi Xhavella dhe Brunilda Orhani, caktohen në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Apelit Durrës, çështjen gjyqësore me kërkues: Bardhyl Ibro, Firma "Elgakoti"; me objekt: Kundërshtim i vendimit të mosfillimit të procedimit penal.

4. Gjyqtarët e Gjykatës së Apelit Korçë, Sotiraq Lubonja, Olsi Xhavella dhe Stavri Kallço, caktohen në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Apelit Durrës, çështjen gjyqësore me kërkues: Shoqëria "Plastika Dyrrah 2011" sh.a; me objekt: Kundërshtim i vendimit të mosfillimit të procedimit penal.

5. Gjyqtarja e Gjykatës së Apelit Tiranë, Zegjine Sollaku, caktohet në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Apelit Durrës, çështjen gjyqësore me kërkues: Ylvi Beqja; person të tretë: Zanmir Hasa; me objekt: Ankim ndaj vendimit të prokurorit për mosfillimin e çështjes penale.

6. Gjyqtarët e Gjykatës së Apelit Korçë, Etleva Temo, Sotiraq Lubonja dhe Brunilda Orhani, caktohen në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Apelit Durrës, çështjen civile me palë paditëse: Marjeta Hutra; të paditur: Mehdi Maho, Ferit Gjoci, ALUIZNI - Durrës; me objekt: Lirim dhe dorëzim trualli.

7. Gjyqtari i Gjykatës së Apelit Korçë, Stavri Kallço, caktohet në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Apelit Gjirokastër, çështjen penale në ngarkim të të pandehurit Xhevair Derxhia; i akuzuar për: Kultivim i bimëve narkotike.

8. Gjyqtari i Gjykatës së Apelit Korçë, Sotiraq Lubonja, caktohet në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Apelit Gjirokastër, çështjen penale në ngarkim të të pandehurit Alfons Buzheri; i akuzuar për: Prodhim dhe shitje narkotikësh etj.

9. Gjyqtarët e Gjykatës së Apelit Korçë, Entela Prifti, Etleva Temo dhe Olsi Xhavella, caktohen në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Apelit Gjirokastër, çështjen penale në ngarkim të të pandehurit Altin Bejko; i akuzuar për: Shkatërrim prone, etj.

10. Gjyqtarja e Gjykatës së Apelit Korçë, Etleva Temo, caktohet në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Apelit Gjirokastër, çështjen penale në ngarkim të të pandehurit Rustem Mahmutaj; i akuzuar për: Moskallzim krimi.

11. Gjyqtari i Gjykatës së Apelit Korçë, Olsi Xhavella, caktohet në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Apelit Gjirokastër, çështjen civile me palë paditëse: Shkëlqim Ballia; të paditur: Minush Bizhga; me objekt: Zgjidhje kontrate porosie.

12. Gjyqtari i Gjykatës së Apelit Korçë, Sotiraq Lubonja, caktohet në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Apelit Gjirokastër, çështjen penale në ngarkim të të pandehurit Alfred Aliko; i akuzuar për: Prodhim dhe shitje narkotikësh.

13. Gjyqtari i Gjykatës së Apelit Korçë, Stavri Kallço, caktohet në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Apelit Gjirokastër, çështjen gjyqësore me kërkues: Misto Bami; me objekt: Shtyrje e ekzekutimit të vendimit.

14. Gjyqtarja e Gjykatës së Apelit Korçë, Brunilda Orhani, caktohet në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Apelit Gjirokastër, çështjen civile me palë paditëse: Rezarta Toko; të paditur: Idajet Hamzai; me objekt: Pagim dëmi.

15. Gjyqtarja e Gjykatës së Apelit Korçë, Elvela Temo, caktohet në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Apelit Gjirokastër, çështjen civile me palë paditëse: Spiro Bolika, etj; të paditur: Koço Jano, etj; person të tretë: Drejtoria Rajonale e Bujqësisë Vlorë; me objekt: Pavlefshmëri kontrate qeraje, pushim cënimi.

16. Gjyqtari i Gjykatës së Apelit Korçë, Olsi Xhavella, caktohet në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Apelit Gjirokastër, çështjen penale në ngarkim të të pandehurit Adem Oruçi; i akuzuar për: Plagosje e lehtë me dashje.

17. Gjyqtari i Gjykatës së Apelit Korçë, Sotiraq Lubonja, caktohet në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Apelit Gjirokastër, çështjen civile me palë paditëse: Reshat Gega; të paditur: Bashkia Gjirokastër, etj; me objekt: Cënim në pronësi (kërkesë për përjashtim të trupit gjykues).

18. Gjyqtarët e Gjykatës së Apelit Korçë, Olsi Xhavella, Etleva Temo dhe Brunilda Orhani, caktohen në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Apelit Gjirokastër, çështjen civile me palë paditëse: Foto Çano; të paditur: Tase Çano, etj; me objekt: Pjestim pasurie në bashkëpronësi (kërkesë për përjashtim të trupit gjykues).

19. Gjyqtari i Gjykatës së Apelit Korçë, Sotiraq Lubonja, caktohet në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Apelit Gjirokastër, çështjen civile me palë paditëse: Rina Nesturi; të paditur: Aleksandër Bala, etj; me objekt: Njohje e pavërtetësisë, goditje për falsitet.

20. Gjyqtarja e Gjykatës së Apelit Korçë, Etleva Temo, caktohet në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Apelit Gjirokastër, çështjen penale në ngarkim të të pandehurit Krenar Skënduli; i akuzuar për: Prodhim dhe shitje e lëndëve narkotike.

21. Gjyqtari i Gjykatës së Apelit Gjirokastër, Enton Dhimitri, caktohet në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Apelit Korçë, çështjen penale në ngarkim të të pandehurit Pëllumb Murati; i akuzuar për: Kontrabandë me mallra të tjerë.

22. Gjyqtarja e Gjykatës së Apelit Vlorë, Margarita Buhali, caktohet në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Apelit Korçë, çështjen civile me palë paditëse: Danjela Riska; të paditur: Anastas Riska, Sokol Riska, etj; person të tretë: Z.V.R.Paluajtshme Pogradec; me objekt: Pavlefshmëri kontrate shitblerje.

23. Gjyqtari i Gjykatës së Apelit Vlorë, Skënder Damini, caktohet në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Apelit Korçë, çështjen civile me palë paditëse: Piro Cepa, Andrea Cepa; të paditur: Shqipërie Llapushi, Marcela Llapushi, Erjon Llapushi; me objekt: Detyrim njohje pronar.

24. Gjyqtari i Gjykatës së Apelit Durrës, Besim Trezhnjeva, caktohet në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Apelit Shkodër, çështjen gjyqësore me kërkues: Prel Gjoni, Gjon Podja, Mark Pusi, Nikole Smajlaj, Ndok Qepuri; me objekt: Përmbledhje e ankimit kundër vendimit të pushimit të prokurorit.

25. Gjyqtarët e Gjykatës së Apelit Korçë, Brunilda Orhani, Olsi Xhavella dhe Sotiraq Lubonja, caktohen në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Apelit Vlorë, çështjen civile me palë paditëse: Sonila Muhametaj (Idrizaj); të paditur: Shoqëria O.SH.E.E sh.a; me objekt: Dëmshpërblim.

26. Gjyqtarët e Gjykatës së Apelit Korçë, Stavri Kallço dhe Etleva Temo, caktohen në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Apelit Vlorë, çështjen civile me palë paditëse: Klodjan Demiraj; të paditur: Genci Demiraj, Desdemona Demiraj; me objekt: Sigurim padie.

27. Gjyqtarët e Gjykatës së Apelit Tiranë, Shkëlqim Miri, Hysni Demiraj dhe Ridvan Hado, caktohen në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Apelit së Apelit për Krime të Rënda, çështjen penale në ngarkim të të pandehurve: Aldi Rexhaj etj; të akuzuar për: Rrëmbim ose mbajtja peng e personit, Heqja e paligjshme e lirisë.

28. Gjyqtarja e Gjykatës së Apelit Tiranë, Marie Qirjazi, caktohet në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Apelit për Krime të Rënda, çështjen penale në ngarkim të të pandehurit Leonard Shabani; i akuzuar për: Trafikim i narkotikëve.

29. Gjyqtarët e Gjykatës së Apelit Tiranë, Valdete Hoxha, Agim Bendo, Fatmira Hajdari dhe Zamir Poda, caktohen në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Apelit së Apelit për Krime të Rënda, çështjen penale në ngarkim të të pandehurve: Kozma Laçka etj; të akuzuar për: Trafikim i narkotikëve, i mbetur në tentativë.

30. Gjyqtarët e Gjykatës së Apelit Tiranë, Fiqirete Mullaj dhe Ervin Metalla, caktohen në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Apelit së Apelit për Krime të Rënda, çështjen penale në ngarkim të të pandehurit Gentian Dervishi; i akuzuar për: Trafikim i narkotikëve.

31. Gjyqtarët e Gjykatës së Apelit Tiranë, Zegjine Sollaku, Artur Kalaja dhe Evjeni Sinoimeri, caktohen në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Apelit së Apelit për Krime të Rënda, çështjen penale në ngarkim të të pandehurve: Avni Tahiraj etj; të akuzuar për: Ndihma për kalim të paligjshëm të kufijve, Grupi i strukturuar kriminal, Kryerja e veprave penale nga organizata kriminale dhe grupi i strukturuar kriminal, Forma të veçanta të bashkëpunimit.

32. Gjyqtari i Gjykatës së Apelit Tiranë, Genti Shala, caktohet në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës Administrative të Apeli, çështjen gjyqësore me kërkues: Shoqëria "Balkan Green Energy" sh.p.k; me objekt: Kërkohet përjashtimi i gjyqtares Lindita Sinanaj dhe Altina Nasufi nga gjykimi i çështjes me palë paditëse Balkan Green Energy sh.p.k, palë e paditur E.R.E Shoqëria KESH sh.a, me objekt: deklarimin e pavlefshmërisë së vendimit nr.144, datë 26.12.2014 të Entit Rregullator të Energjisë "Për rishikimin e çmimit unik të shitjes së energjisë elektrike etj".

33. Gjyqtarja e Gjykatës së Apelit Tiranë, Flutura Skënderi, caktohet në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës Administrative të Apeli, çështjen civile me palë paditëse: Shoqëria "Balkan Green Energy" sh.p.k; të paditur: Entit Rregullator i Energjisë, Korporata Elektroenergjitike Shqiptare; me objekt: Deklarimin e pavlefshmërisë së vendimit nr.143, datë 26.12.2014 të Entit Rregullator të Energjisë "Për rishikimin e çmimit unik të shitjes së energjisë elektrike etj".

34. Gjyqtari i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Mat, Ali Koleci, caktohet në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Dibër, çështjen penale në ngarkim të të pandehurve: Kurt Skara, Bajram Imeri; të akuzuar për: Shkelje e rregullave të mbrojtjes në punë.

35. Gjyqtari i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës, Rexhep Bekteshi, caktohet në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kavajë, çështjen gjyqësore me kërkues: Valbona Kollçaku; me objekt: Heqje zotësie për të vepruar.

36. Gjyqtarët e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës, Dhurata Bilo dhe Petraq Çuri, caktohen në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kavajë, çështjen penale në ngarkim të të pandehurve: Durim Byku, Nexhat Byku; të akuzuar për: Plagosje e rëndë me dashje.

37. Gjyqtarja e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës, Ema Gashi, caktohet në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kavajë, çështjen civile me palë paditëse: Myslim Cani; të paditur: Eqerem Lecini; me objekt: Përmbushje detyrimi kontraktor.

38. Gjyqtarja e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës, Nurjeta Tafa, caktohet në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kavajë, çështjen penale në ngarkim të të pandehurit Vladimir Meçaj; i akuzuar për: Plagosje e rëndë me dashje.

39. Gjyqtarët e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kurbin, Ded Miri dhe Aurel Arapi, caktohen në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Krujë, çështjen penale në ngarkim të të pandehurës Besnike Hymerllaj; e akuzuar për: Mashtrim.

40. Gjyqtarët e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kurbin, Ded Miri dhe Aurel Arapi, caktohen në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Krujë, çështjen gjyqësore me kërkues: Ilir Muzhaqi; me objekt: Rivendosje në afat të ankimit.

41. Gjyqtarët e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kurbin, Ded Miri dhe Marcela Shehu, caktohen në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Krujë, çështjen gjyqësore me kërkues: Florenc Paluca; me objekt: Shfuqizim i vendimit të pushimit.

42. Gjyqtari i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kurbin, Aurel Arapi, caktohet në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Krujë, çështjen gjyqësore me kërkues: Femi Xhani, Erjon Xhani; me objekt: Shfuqizim i vendimit të pushimit.

43. Gjyqtarja e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kurbin, Marcela Shehu, caktohet në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Krujë, çështjen civile me palë paditëse: ZVRPP Krujë; të paditur: Zyra e Përmbarimit EG Balif Service; person të tretë: Ramazan Çela, Agron Çela; me objekt: Pavlefshmëri pezullim titulli ekzekutiv.

44. Gjyqtari i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tropojë, Erjon Çela, caktohet në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kukës, çështjen penale në ngarkim të të pandehurve: Ardion Bajraktari, Enis Mata, Dritan Uka e Erjon Toshi; të akuzuar për: Prodhim dhe shitje të narkotikëve, moskallzim i krimit.

45. Gjyqtarët e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Lezhë, Ilir Perdeda dhe Jak Ndoka, caktohen në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kurbin, çështjen gjyqësore me kërkues: Prokuroria pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kurbin; person i interesuar: Dritan Fani; me objekt: Ndreqje gabimi.

46. Gjyqtarët e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Lezhë, Ded Deda dhe Jak Ndoka, caktohen në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kurbin, çështjen penale në ngarkim të të pandehurit Elton Gera; i akuzuar për: Shkelja e rregullave të qarkullimit rrugor.

47. Gjyqtari i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kurbin, Ded Miri, caktohet në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Lezhë, çështjen penale në ngarkim të të pandehurve: Autor Deda, Ervis Lesaj; të akuzuar për: Prodhimi dhe mbajtja pa leje e armëve luftarake dhe municionit, plagosje e lehtë me dashje.

48. Gjyqtari i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kurbin, Marcela Shehu, caktohet në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Mat, çështjen penale në ngarkim të të pandehurve: Roland Lela, Ramiz Lela; të akuzuar për: Plagosje e rëndë e kryer në bashkëpunim.

49. Gjyqtarët e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kurbin, Marcela Shehu dhe Ded Miri, caktohen në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Mat, çështjen gjyqësore me kërkues: Eglantina Stafasani; me objekt: Heqje e zotësisë për të vepruar ndaj shtetasit Albert Stafasani.

50. Gjyqtarët e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Gjirokastër, Pëllumb Vehbiu, Blerta Çibuku dhe Mirela Kore, caktohen në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Përmet, çështjen penale në ngarkim të të pandehurve: Emiklajdo Kele, etj; të akuzuar për: Vjedhje në bashkëpunim e me pasoja të rënda, moskallzim krimi dhe deklarim të rremë.

51. Gjyqtarja e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Korçë, Ariola Kristo, caktohet në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Pogradec, çështjen gjyqësore me kërkues: Suli Çollaku; me objekt: Rivendosje në afat.

52. Gjyqtari i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Korçë, Arben Lera, caktohet në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Pogradec, çështjen gjyqësore me kërkues: Prokuroria pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Pogradec; me objekt: Caktimi i masës mjekësore, mjekim i detyrueshëm në një institucion mjekësor për shtetasin Naum Teço.

53. Gjyqtari i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Korçë, Seladin Pysqyli, caktohet në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Pogradec, çështjen penale në ngarkim të të pandehurit Ilirjan Dangolli; i akuzuar për: Prodhim dhe mbajtje pa leje të armëve luftarake dhe municioneve.

54. Gjyqtari i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Korçë, Arben Lera, caktohet në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Pogradec, çështjen penale në ngarkim të të pandehurit Fatjon Kamberllari; i akuzuar për: Prodhim dhe shitje e narkotikëve.

55. Gjyqtari i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Korçë, Seladin Pysqyli, caktohet në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Pogradec, çështjen penale në ngarkim të të pandehurve: Aleks Dushku, Bajram Barama; të akuzuar për: Plagosje e rëndë me dashje dhe deklarime të rreme para oficerit të policisë gjyqësore.

56. Gjyqtari i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkodër, Erjon Bani, caktohet në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Pukë, çështjen gjyqësore me kërkues: Anton Permarkaj, Sokol Permarkaj; me objekt: Kundërshtim i vendimit të prokurorisë.

57. Gjyqtari i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkodër, Tonin Stërkaj, caktohet në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Pukë, çështjen gjyqësore me kërkues: Prokuroria pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Pukë; person i interesuar: Zamir Puka; me objekt: Revokimin e dënimit me burgim të pezulluar dhe bashkimin e dënimeve të formës së dhënë ndaj të dënuarit Zamir Puka.

58. Gjyqtarët e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Gjirokastër, Mirela Kore dhe Arben Dosti, caktohen në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Sarandë, çështjen penale në ngarkim të të pandehurve: Taulant Xhini, Klaudioi Koçi; të akuzuar për: Vrasja me dashje, prodhim dhe mbajtje pa leje e armëve luftarake.

59. Gjyqtarja e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Krujë, Nazmije Pengili, caktohet në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, çështjen civile me palë paditëse: Klorinda Çela; të paditur: Posta Shqiptare sh.a; me objekt: Lirim e dorëzim pasurie.

60. Gjyqtarja e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Krujë, Enkeleida Hoxha, caktohet në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, çështjen civile me palë paditëse: Sokol Haruni; të paditur: Dritan Caka; me objekt: Shpërblim dëmi.

61. Gjyqtarja e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier, Marsela Dervishi, caktohet në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë, çështjen civile me palë paditëse: Vodafon Albania; të paditur: Gjykata e Rrethit Gjyqësor Vlorë; me objekt: Detyrimin për përmbushjen e detyrimit monetar 497.732.59 lekë. Marrjen e masës së sigurimit të padisë duke vendosur bllokimin e të gjitha llogarive bankare deri në masën e detyrimit monetar.

62. Gjyqtari i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Gjirokastër, Pëllumb Vehbiu, me mbi 5 vjet përvojë në detyrë, caktohet në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Gjirokastër, çështjen civile me palë paditëse: Shoqëria "ANACONDA"sh.p.k; të paditur: Drejtoria e Shërbimit Spitalor Tepelenë; me objekt: Detyrimin të paguajë shumën prej 447.344 lekë.

63. Gjyqtarja e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Gjirokastër, Albina Lako, me mbi 5 vjet përvojë në detyrë, caktohet në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Gjirokastër, çështjen civile me palë paditëse: Shoqëria "ANACONDA"sh.p.k; të paditur: Universiteti "Eqerem Çabej" Gjirokastër; me objekt: Detyrimin të paguajë shumën prej 751.580 lekë.

64. Gjyqtarja e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Gjirokastër, Mirela Kore, me mbi 5 vjet përvojë në detyrë, caktohet në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Gjirokastër, çështjen civile me palë paditëse: Shoqëria "ANACONDA"sh.p.k; të paditur: Drejtoria e Rajonit Rugor Gjirokastër; me objekt: Detyrimin të paguajë shumën prej 357.382 lekë.

65. Gjyqtarja e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Gjirokastër, Blerta Çibuku, me mbi 5 vjet përvojë në detyrë, caktohet në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Gjirokastër, çështjen civile me palë paditëse: Shoqëria "ANACONDA"sh.p.k; të paditur: Spitali Rajonal Gjirokastër; me objekt: Detyrimin të paguajë shumën prej 620.026 lekë.

66. Gjyqtarja e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Gjirokastër, Albina Lako, me mbi 5 vjet përvojë në detyrë, caktohet në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Gjirokastër, çështjen civile me palë paditëse: Guri Velaj; të paditur: Drejtoria e Shërbimit Pyjor Vlorë, Drejtoria e Shërbimit Pyjor Sarandë, Sokol Ormenaj; me objekt: Detyrimin për të respektuar kontratën e qerasë nr.47, datë 21.08.2013 dhe moscënimit në posedim deri në përfundim të afatit.

67. Gjyqtari i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Gjirokastër, Pëllumb Vehbiu, me mbi 5 vjet përvojë në detyrë, caktohet në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Gjirokastër, çështjen civile me palë paditëse: Shoqëria "ANACONDA"sh.p.k; të paditur: Drejtoria e Shëndetit Publik Gjirokastër; me objekt: Detyrimin për të paguar shumën prej 268.036 lekë.

68. Gjyqtarja e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Gjirokastër, Blerta Çibuku, me mbi 5 vjet përvojë në detyrë, caktohet në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Gjirokastër, çështjen civile me palë paditëse: Shoqëria "ANACONDA"sh.p.k; të paditur: Gjykata e Apelit Gjirokastër; me objekt: Detyrimin për të paguar shumën prej 270.347 lekë.

69. Gjyqtarja e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Gjirokastër, Blerta Çibuku, me mbi 5 vjet përvojë në detyrë, caktohet në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Gjirokastër, çështjen civile me palë paditëse: Shoqëria "ANACONDA"sh.p.k; të paditur: Bordi i Kullimit Gjirokastër; me objekt: Detyrimin për të paguar shumën prej 446.727 lekë.

70. Gjyqtari i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Gjirokastër, Pëllumb Vehbiu, me mbi 5 vjet përvojë në detyrë, caktohet në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Gjirokastër, çështjen civile me palë paditëse: Shoqëria "ANACONDA"sh.p.k; të paditur: Trajtimi i Studentëve sh.a Gjirokastër; me objekt: Detyrimin për të paguar shumën prej 527.600 lekë.

71. Gjyqtarja e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Korçë, Eglantina Mikani, me mbi 5 vjet përvojë në detyrë, caktohet në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Korçë, çështjen civile me palë paditëse: "Albert Sezairi" person fizik; të paditur: Bashkia Pogradec; me objekt: Detyrimin të paguajë 125160 lekë që rrjedh nga kontrata e furnizimit, si dhe kamatat ligjore.

72. Gjyqtari i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Korçë, Alvano Murataj, me mbi 5 vjet përvojë në detyrë, caktohet në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Korçë, çështjen civile me palë paditëse: "Ilirjan Postoli" person fizik; të paditur: Bashkia Pogradec; me objekt: Detyrimin të paguajë 324804 lekë që rrjedh nga kontrata e furnizimit, si dhe kamatat ligjore.

73. Gjyqtari i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Korçë, Besnik Shehu, me mbi 5 vjet përvojë në detyrë, caktohet në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Korçë, çështjen civile me palë paditëse: "Avduli"sh.p.k; të paditur: Bashkia Korçë; me objekt: Shpërblim dëmi që rrjedh nga zgjidhja e kontratës së sipërmarrjes.

74. Gjyqtarja e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkodër, Ermira Dedja, me mbi 5 vjet përvojë në detyrë, caktohet në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Shkodër, çështjen civile me palë paditëse: Bashkimi i Operatorëve "TMD Aldeko, Pjetri P"sh.p.k; të paditur: Drejtoria e Shërbimit Pyjor Shkodër, Ministria e Mjedisit Tiranë; me objekt: Ndryshimin e aneks kontratës nr.01, datë 15.06.2015, nr.697 prot, lidhjen e një kontrate të re.

75. Gjyqtari i Gjykatës së Apelit Vlorë, Nazmi Troka, caktohet në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Apelit Gjirokastër, çështjen penale në ngarkim të të pandehurit Jani Balliu; i akuzuar për: Shkelje të rregullave të qarkullimit rrugor.

76. Gjyqtarja e Gjykatës së Apelit Vlorë, Iliba Bezati, caktohet në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Apelit Gjirokastër, çështjen penale në ngarkim të të pandehurve: Roland Axhaj, Damiano Koci, etj; të akuzuar për: Ndihmë për kalim të paligjshëm të kufirit.

77. Gjyqtarja e Gjykatës së Apelit Vlorë, Klodiana Gjyzari, caktohet në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Apelit Gjirokastër, çështjen penale në ngarkim të të pandehurit Abaz Rabia; i akuzuar për: Prodhim dhe shitje narkotikësh etj.

78. Gjyqtarja e Gjykatës së Apelit për Krime të Rënda, Nure Dreni, caktohet në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Apelit Korçë, çështjen civile me palë paditëse: Luan Ashiku; të paditur: Albert Panariti, Elda Panariti; me objekt: Ankim ndaj vendimit të pezullimit (kërkesë për përjashtim gjyqtari).

79. Gjyqtarët e Gjykatës së Apelit për Krime të Rënda, Nertina Kosova dhe Amarildo Laçi, caktohen në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Apelit Korçë, çështjen civile me palë paditëse: Shoqëria "Tona Co" sh.p.k. Korçë; të paditur: Zyra Përmbarimore Korçë, përmbarues privat Spartak Ceta; me objekt: Shfuqizim dhe anullim veprimesh përmbarimore.

80. Gjyqtarët e Gjykatës së Apelit Durrës, Agim Ferizaj dhe Arjan Balliu, caktohen në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Apelit Korçë, çështjen civile me palë paditëse: Petrit Braholli; të paditur: Shoqëria Përmbarimore "Petani Bailiff's Office" sh.p.k; person të tretë: Ferdinand Shurdha; me objekt: Kundërshtim veprime përmbarimore.

81. Gjyqtarja e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Sarandë, Enkeleda Doda, caktohet në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Gjirokastër, çështjen penale në ngarkim të të pandehurve: Alfred Baco, Flamur Zani, Ermal Shpata, Ervis Bushi; të akuzuar për: Vjedhje të pasurisë në shuma të mëdha.

82. Gjyqtari i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës, Rexhep Bekteshi, caktohet në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kavajë, çështjen civile me palë paditëse: Xhevat Hylviu; të paditur: Zyra e Përmbarimit Kavajë; me objekt: Kundërshtim veprimesh përmbarimore.

83. Gjyqtarët e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës, Fejzo Hysi dhe Shpëtim Reka, caktohet në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kavajë, çështjen civile me palë paditëse: Shoqëria e Sigurimeve "Atlantik"; të paditur: Shoqëria "Krajli"; me objekt: Ankim kundër vendimit të pushimit të prokurorisë.

84. Gjyqtarja e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës, Eda Kaja, caktohet në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kavajë, çështjen civile me palë paditëse: Shefik Zeqiri; të paditur: Zyra e Përmbarimit Kavajë; me objekt: Kundërshtim veprimesh përmbarimore.

85. Gjyqtarja e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës, Anita Mici, caktohet në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kavajë, çështjen penale në ngarkim të të pandehurit Blerim Kurti; i akuzuar për: Përndjekje.

86. Gjyqtarët e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Lezhë, Elsa Ulliri, Ded Deda dhe Jak Ndoka, caktohen në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Mat, çështjen penale në ngarkim të të pandehurit Mariglen Pergjini; i akuzuar për: Prodhim dhe shitje të narkotikëve.

87. Gjyqtari i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkodër, Sokol Shehu, caktohet në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Pukë, çështjen gjyqësore me kërkues: Flora Sokolaj; person i tretë: Prokuroria Pukë, Bashkia Fushë-Arrëz; me objekt: Heqje ose kufizim i zotësisë për të vepruar të shtetases Rigerta Sokolaj.

88. Gjyqtarët e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkodër, Aleks Nikolli dhe Arbër Çela, caktohet në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Pukë, çështjen penale në ngarkim të të pandehurve: Preng Marku, Arben Jaku; të akuzuar për: Kultivim i bimëve narkotike në bashkëpunim.

89. Gjyqtarët e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkodër, Tonin Stërkaj dhe Arben Zefi, caktohet në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Pukë, çështjen penale në ngarkim të të pandehurve: Roland Mhilli, Klodjan Mhilli; të akuzuar për: Prodhimi, shitja, mbajtja e bimëve narkotike në bashkëpunim, kultivimi i bimëve narkotike në bashkëpunim, mbajtja pa leje e armëve luftarake etj.

90. Gjyqtarja e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Gjirokastër, Blerta Çibuku, caktohet në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Sarandë, çështjen gjyqësore me kërkues: Shkëlqim Lala, Sarandë; me objekt: Heqje e zotësisë për të vepruar të shtetasit Mynyr Lala.

91. Gjyqtari i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Gjirokastër, Pëllumb Vehbiu, me mbi 5 vjet përvojë në detyrë, caktohet në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Gjirokastër, çështjen civile me palë paditëse: Lutfi Kamberi; të paditur: Z.V.R.P.Paluajtshme Sarandë; me objekt: Anullim urdhëri nr.189, datë 19.02.2014.