Programi i Transparencës

Informacion për Publikun

2015 kld

2015 kld

MBI SHPALLJEN PUBLIKE TË 1 (NJË) VENDI VAKANT NË GJYKATËN E RRETHIT GJYQËSOR VLORË

MBI KONSTATIMIN E MBARIMIT TË USHTRIMIT TË DETYRËS, PËR SHKAK TË MBUSHJES SË MOSHËS SË PENSIONIT, TË GJYQTARES ANASTASI SHEHU PRANË GJYKATËS SË RRETHIT GJYQËSOR VLORË.

PËR PLOTËSIMIN E DOKUMENTACIONIT NGA SHKOLLA E MAGJISTRATURËS TË KANDIDATËVE PËR MAGJISTRATË QË DO TË CAKTOHEN PËR TË KRYER STAZHIN PROFESIONAL NË GJYKATAT E RRETHEVE GJYQËSORE

PËR DISA PROPOZIME PËR EMËRIMIN PËRFUNDIMTAR TË MAGJISTRATËVE TË CILËT KANË MBARUAR VITIN E TRETË TË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS, NË VITIN AKADEMIK 2013 - 2014, NË GJYKATAT E RRETHEVE GJYQËSORE

PËR MIRATIMIN E SKEMËS SË STUDIMIT MBI ORGANIKAT E GJYKATAVE TË SHKALLËS SË PARË DHE TË APELIT

PËR DELEGIM GJYQTARI PËR TË GJYKUAR PËR LLOGARI TË NJË GJYKATE TJETËR

MBI DELEGIMIN E GJYQTARËVE

PËR DELEGIMIN E GJYQTAREN FLUTURA HOXHA PËR TË KRYER PËRKOHËSISHT DETYRËN E KRYETARIT TË GJYKATËS SË RETHIT GJYQËSOR PUKË

PËR DHËNIEN E MASËS DISIPLINORE "SHKARKIM NGA DETYRA" GJYQTARES E.GJ.

PËR DHËNIE TË MASËS DISIPLINORE "VËRETJEJE ME PARALAJMËRIM" NDAJ GJYQTARIT SH.Ç

PËR PËRCAKTIMIN E VËNDEVE NË DISPOZICION TË MAGJISTRATËVE QË KANË PËRFUNDUAR STUDIMET NË VITIN AKADEMIK 2013-2014