Programi i Transparencës

Informacion për Publikun

2015 kld

2015 kld

PËR KRYERJEN E NJË STUDIMI VLERËSUES MBI NUMRIN E GJYQTARËVE NË GJYKATAT E SHKALLËS SË PARË DHE TË APELEVE

MBI DELEGIMIN E GJYQTARËVE

MBI VLERËSIMIN PËRFUNDIMTAR " MIRË" TË GJYQTARIT SHPËTIM REKA PËR PERIUDHËN 2007 – 2009

MBI VLERËSIMIN PËRFUNDIMTAR "MIRË" TË GJYQTARES FLORA HASIMI PËR PERIUDHËN 2007 – 2009

MBI VLERËSIMIN PËRFUNDIMTAR "SHUMË MIRË" TË GJYQTARES ARIOLA KRISTO PËR PERIUDHËN 2007 – 2009

MBI PEZULLIMIN NGA DETYRA TË GJYQTARES SË GJYKATËS SË RRETHIT GJYQËSOR xxx P.A.

MBI PEZULLIMIN NGA DETYRA TË GJYQTARIT TË GJYKATËS SË RRETHIT GJYQËSOR xxx, R.D.

PËR EMËRIMIN E NJË INSPEKTORI PRANË INSPEKTORATIT TË KËSHILLIT TË LARTË TË DREJTËSISË

PËR DISA PROPOZIME PËR EMËRIMIN E 3 (TRE) GJYQTARËVE NË GJYKATËN E SHKALLËS SË PARË PËR KRIMET E RËNDA

PËR DELEGIM GJYQTARI PËR TË GJYKUAR PËR LLOGARI TË NJË GJYKATE TJETËR

MBI DELEGIMIN E GJYQTARËVE