Programi i Transparencës

Informacion për Publikun

2015 kld

2015 kld

MBI VLERËSIMIN E PËRSHPEJTUAR "SHUMË MIRË" TË GJYQTARES ORNELA NAQELLARI PËR PERIUDHËN 01.01.2014-31.12.2014

MBI VLERËSIMIN E PËRSHPEJTUAR " SHUMË MIRË" TË GJYQTARIT PASHK GJACI PËR PERIUDHËN Janar-Dhjetor 2014

PËR VERIFIKIMIN E GJENDJES SHËNDETËSORE TË GJYQTARIT ALBANO ÇEPELE DHE CAKTIMIN E EKSPERTËVE MJEKO-LIGJOR

MBI EMËRIMIN E KRYETARIT TË GJYKATËS ADMINISTRATIVE TË SHKALLËS SË PARË GJIROKASTËR

MBI EMËRIMIN E KRYETARIT TË GJYKATËS SË APELIT PËR KRIME TË RËNDA

PËR MIRATIMN E RAPORTIT TEMATIK "MBI PROCEDURAT E NDARJES ME SHORT TË ÇËSHTJEVE GJYQËSORE NËNTOR 2012 – PRILL 2013"

PËR DELEGIM GJYQTARI PËR TË GJYKUAR PËR LLOGARI TË NJË GJYKATE TJETËR

PËR MIRATIMIN E ARRESTIMIT NË FLAGRANCË TË GJYQTARES PARASHQEVI ADEMI DHE DHËNIEN E AUTORIZIMIT PËR CAKTIMIN E MASËS SË SIGURIMIT PERSONAL

PËR MIRATIMIN E KËRKESËS SE PROKURORIT TË PËRGJITHSHËM NR.611/1 PROT, DATË 04.06.2015

MBI DELEGIMIN E GJYQTARËVE

MBI VLERËSIMIN PËRFUNDIMTAR “SHUMË MIRË” TË GJYQTARIT FLAMUR KAPLLANI PËR PERIUDHËN 01.01.2007-31.12.2009