Informacion për Publikun

Të nderuar qytetarë,

 

Kushdo ka të drejtën e një gjykimi të drejtë dhe publik brenda një afati të arsyeshëm nga një gjykatë e pavarur dhe e paanshme e caktuar me ligj.
Këto të drejta garantohen nga Konventa Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut, në nenin 6, pika 1 dhe nga Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë në nenin 42.

Për t'Ju ardhur në ndihmë për mënyrën dhe procedurën e paraqitjes së një ankese Tuaj ndaj një gjyqtari, u jemi përgjigjur disa pyetjeve më të shpeshta të bëra nga Ju...

2016 kld

2016 kld

MBI

DELEGIMIN E GJYQTARËVE

MBI 

VLERËSIMIN PËRFUNDIMTAR “SHUMË MIRË” TË GJYQTARIT

ENGERT PËLLUMBI PËR VITIN 2012

MBI VLERËSIMIN PËRFUNDIMTAR “SHUMË MIRË” TË GJYQTARES

BRIKENA UKPERAJ (LUBONJA) PËR PERIUDHËN 2010-2012

MBI VLERËSIMIN PËRFUNDIMTAR “SHUMË MIRË” TË GJYQTARIT

GURALI BRAHIMLLARI PËR PERIUDHËN 2007 – 2009

PËR EMËRIMIN E NJË INSPEKTORI PRANË

INSPEKTORATIT TË KËSHILLIT TË LARTË TË DREJTËSISË

MBI EMËRIMIN E KRYETARIT TË GJYKATËS SË RRETHIT GJYQËSOR LEZHË

MBI EMËRIMIN E KRYETARIT TË GJYKATËS SË RRETHIT GJYQËSOR TIRANË

PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR. 227/2, DATË 28.03.2008 “PËR FUNKSIONIN DREJTUES NË GJYKATA” I NDRYSHUAR, TË KËSHILLIT TË LARTË TË DREJTËSISË

PËR DELEGIMIN E GJYQTARES EMONA MUÇI PËR TË KRYER PËRKOHËSISHT DETYRËN E KRYETARIT TË GJYKATËS SË RRETHIT GJYQËSOR POGRADEC

PËR 

SHPALLJEN E VENDEVE VAKANT NË DISA GJYKATA

PËR TRANSFERIMIN E 4 (KATËR) GJYQTARËVE NË GJYKATËN E RRETHIT GJYQËSOR TIRANË

Faqe 1 nga 12