Ankesa Online

Ankesa Online

 

Si të ankohem pranë KLD?

Si te ankohem prane kld?

Programi i Transparencës

Raportet e Monitorimit

Raportet e monitorimit per Vitin 2016 Raportet progresive: 3-Mujor,6-Mujor,9-Mujor,12-Mujor   Raportet e monitorimit per Vitin 2017 Raportet progresive:3-Mujor,6-Mujor,9-Mujor,12-Mujor     Raportet e monitorimit per vitin 2018 Raportet e monitorimit: 3-Mujor     Klikoni mbi link per te pare dokumentin!  

Struktura e KLD

Struktura Organizative e Administratës së Këshillit të Lartë të Drejtësisë  

Informacion për Publikun

Të nderuar qytetarë,

 

Kushdo ka të drejtën e një gjykimi të drejtë dhe publik brenda një afati të arsyeshëm nga një gjykatë e pavarur dhe e paanshme e caktuar me ligj.
Këto të drejta garantohen nga Konventa Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut, në nenin 6, pika 1 dhe nga Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë në nenin 42.

Për t'Ju ardhur në ndihmë për mënyrën dhe procedurën e paraqitjes së një ankese Tuaj ndaj një gjyqtari, u jemi përgjigjur disa pyetjeve më të shpeshta të bëra nga Ju...

2004

2004

Në bazë të nenit 147 të Kushtetutës, të Ligjit Nr. 8811, datë 17.05.2001, "Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë", të Ligjit Nr. 8436, datë 28.12.1998, "Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë" dhe të Ligjit Nr.9110, datë 24.07.2003, "Për organizimin dhe funksionimin e gjykatave për krime të rënda", në mbledhjen e tij, të datës 31.01.2004, ndër të tjera,

Në bazë të nenit 147 të Kushtetutës, të Ligjit Nr. 8811, datë 17.05.2001, "Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë", të Ligjit Nr. 8436, datë 28.12.1998, "Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë", të Ligjit Nr.9110, datë 24.07.2003, "Për organizimin dhe funksionimin e gjykatave për krime të rënda" dhe të neneve 19 dhe 20 të Ligjit Nr. 8502, datë 30.06.1999, "Për krijimin e qendrës së publikimeve zyrtare", në mbledhjen e tij, të datës 03.03.2004,

Në bazë të nenit 147 të Kushtetutës, të Ligjit Nr. 8811, datë 17.05.2001, "Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë" dhe të Ligjit Nr. 8436, datë 28.12.1998, "Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë", në mbledhjen e tij të datës 31.03.2004, Këshilli i Lartë i Drejtësisë, ndër të tjera

Në bazë të nenit 147 të Kushtetutës, të Ligjit Nr. 8811, datë 17.05.2001, "Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë" dhe të Ligjit Nr. 8436, datë 28.12.1998, "Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë", në mbledhjen e tij të datës 20.05.2004,

Në bazë të nenit 147 të Kushtetutës, të Ligjit Nr. 8811, datë 17.05.2001, "Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë", në mbledhjen e tij të datës 23.06.2004, Këshilli i Lartë i Drejtësisë, zhvilloi analizën e problematikës dhe të komenteve që organizmat ndërkombëtare i bëjnë sistemit gjyqësor në Shqipëri dhe, në vijim Këshilli i Lartë i Drejtësisë,

Këshilli i Lartë i Drejtësisë në bazë të nenit 147 të Kushtetutës, të Ligjit Nr. 8811, datë 17.05.2001, "Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë", të Ligjit Nr. 9205, datë 15.03.2004, "Për mbrojtjen e dëshmitarëve dhe të bashkëpunëtorëve të Drejtësisë", të nenit 16, paragrafi 1, të Ligjit Nr. 8136, datë 31.07.1996, "Për Shkollën e Magjistraturës së Republikës së Shqipërisë" dhe të Ligjit Nr. 8436, datë 28.12.1998, "Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë",

Këshilli i Lartë i Drejtësisë në bazë të nenit 147 të Kushtetutës, të Ligjit Nr. 8811, datë 17.05.2001, "Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë" dhe të Ligjit Nr. 8436, datë 28.12.1998, "Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë",

Këshilli i Lartë i Drejtësisë, në bazë të nenit 147 të Kushtetutës, të Ligjit Nr. 8811, datë 17.05.2001, "Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë" dhe të Ligjit Nr. 8436, datë 28.12.1998, "Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë", në mbledhjen e tij të datës 26.07.2004,

Në mbledhjen e tij të datës 05.11.2004, bazuar në nenin 147 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, të Ligjit Nr. 8811, datë 17.05.2001, "Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë" dhe të Ligjit Nr. 8436, datë 28.12.1998, "Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë",

Në bazë të neneve 147 dhe 154 të Kushtetutës së Republikës të Shqipërisë, të Ligjit Nr. 8811, datë 17.05.2001, "Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë", të neneve 1 dhe 2 të Ligjit Nr.9297, datë 21.10.2004, "Për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin Nr. 9087, datë 19.06.2003, "Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë", që kanë ndryshuar nenin 26 dhe shtuar nenin 181/1 të Kodit Zgjedhor, dhe të nenit 22, pika 3, shkronja "a" të Kodit Zgjedhor, të Ligjit Nr. 8436, datë 28.12.1998, "Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë, të nenit 7 të Ligjit Nr. 8136, datë 31.7.1996, "Për Shkollën e Magjistraturës së Republikës të Shqipërisë",

Në bazë të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, neni 147, të Ligjit Nr. 8811, datë 17.05.2001, "Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë", të Ligjit Nr. 8436, datë 28.12.1998, "Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë", të Ligjit Nr.9110, datë 24.07.2003, "Për organizimin dhe funksionimin e Gjykatave për Krime të Rënda", në mbledhjen e tij të datës 16.12.2004,