Programi i Transparencës

Informacion për Publikun

Të nderuar qytetarë,

 

Kushdo ka të drejtën e një gjykimi të drejtë dhe publik brenda një afati të arsyeshëm nga një gjykatë e pavarur dhe e paanshme e caktuar me ligj.
Këto të drejta garantohen nga Konventa Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut, në nenin 6, pika 1 dhe nga Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë në nenin 42.

Për t'Ju ardhur në ndihmë për mënyrën dhe procedurën e paraqitjes së një ankese Tuaj ndaj një gjyqtari, u jemi përgjigjur disa pyetjeve më të shpeshta të bëra nga Ju...

2004 kld

2004 kld

Në bazë të nenit 147 të Kushtetutës, të Ligjit Nr. 8811, datë 17.05.2001, "Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë", të Ligjit Nr. 8436, datë 28.12.1998, "Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë" dhe të Ligjit Nr.9110, datë 24.07.2003, "Për organizimin dhe funksionimin e gjykatave për krime të rënda", në mbledhjen e tij, të datës 31.01.2004, ndër të tjera,

Në bazë të nenit 147 të Kushtetutës, të Ligjit Nr. 8811, datë 17.05.2001, "Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë", të Ligjit Nr. 8436, datë 28.12.1998, "Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë", të Ligjit Nr.9110, datë 24.07.2003, "Për organizimin dhe funksionimin e gjykatave për krime të rënda" dhe të neneve 19 dhe 20 të Ligjit Nr. 8502, datë 30.06.1999, "Për krijimin e qendrës së publikimeve zyrtare", në mbledhjen e tij, të datës 03.03.2004,

Në bazë të nenit 147 të Kushtetutës, të Ligjit Nr. 8811, datë 17.05.2001, "Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë" dhe të Ligjit Nr. 8436, datë 28.12.1998, "Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë", në mbledhjen e tij të datës 31.03.2004, Këshilli i Lartë i Drejtësisë, ndër të tjera

Në bazë të nenit 147 të Kushtetutës, të Ligjit Nr. 8811, datë 17.05.2001, "Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë" dhe të Ligjit Nr. 8436, datë 28.12.1998, "Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë", në mbledhjen e tij të datës 20.05.2004,

Në bazë të nenit 147 të Kushtetutës, të Ligjit Nr. 8811, datë 17.05.2001, "Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë", në mbledhjen e tij të datës 23.06.2004, Këshilli i Lartë i Drejtësisë, zhvilloi analizën e problematikës dhe të komenteve që organizmat ndërkombëtare i bëjnë sistemit gjyqësor në Shqipëri dhe, në vijim Këshilli i Lartë i Drejtësisë,

Këshilli i Lartë i Drejtësisë në bazë të nenit 147 të Kushtetutës, të Ligjit Nr. 8811, datë 17.05.2001, "Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë", të Ligjit Nr. 9205, datë 15.03.2004, "Për mbrojtjen e dëshmitarëve dhe të bashkëpunëtorëve të Drejtësisë", të nenit 16, paragrafi 1, të Ligjit Nr. 8136, datë 31.07.1996, "Për Shkollën e Magjistraturës së Republikës së Shqipërisë" dhe të Ligjit Nr. 8436, datë 28.12.1998, "Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë",

Këshilli i Lartë i Drejtësisë në bazë të nenit 147 të Kushtetutës, të Ligjit Nr. 8811, datë 17.05.2001, "Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë" dhe të Ligjit Nr. 8436, datë 28.12.1998, "Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë",

Këshilli i Lartë i Drejtësisë, në bazë të nenit 147 të Kushtetutës, të Ligjit Nr. 8811, datë 17.05.2001, "Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë" dhe të Ligjit Nr. 8436, datë 28.12.1998, "Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë", në mbledhjen e tij të datës 26.07.2004,

Në mbledhjen e tij të datës 05.11.2004, bazuar në nenin 147 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, të Ligjit Nr. 8811, datë 17.05.2001, "Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë" dhe të Ligjit Nr. 8436, datë 28.12.1998, "Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë",

Në bazë të neneve 147 dhe 154 të Kushtetutës së Republikës të Shqipërisë, të Ligjit Nr. 8811, datë 17.05.2001, "Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë", të neneve 1 dhe 2 të Ligjit Nr.9297, datë 21.10.2004, "Për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin Nr. 9087, datë 19.06.2003, "Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë", që kanë ndryshuar nenin 26 dhe shtuar nenin 181/1 të Kodit Zgjedhor, dhe të nenit 22, pika 3, shkronja "a" të Kodit Zgjedhor, të Ligjit Nr. 8436, datë 28.12.1998, "Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë, të nenit 7 të Ligjit Nr. 8136, datë 31.7.1996, "Për Shkollën e Magjistraturës së Republikës të Shqipërisë",

Në bazë të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, neni 147, të Ligjit Nr. 8811, datë 17.05.2001, "Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë", të Ligjit Nr. 8436, datë 28.12.1998, "Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë", të Ligjit Nr.9110, datë 24.07.2003, "Për organizimin dhe funksionimin e Gjykatave për Krime të Rënda", në mbledhjen e tij të datës 16.12.2004,