Programi i Transparencës

Informacion për Publikun

2006 kld

2006 kld

Në bazë të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, neni 147, të Ligjit Nr. 8811, datë 17.05.2001, Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë, i ndryshuar, të Ligjit Nr. 9399, datë 12.05.2005, Për organizimin dhe funksionimin e Konferencës Gjyqësore Kombëtare, të Ligjit Nr. 8502, datë 30.06.1999, Për krijimin e Qendrës së Publikimeve Zyrtare, të Ligjit Nr. 8136, datë 31.07.1996, Për Shkollën e Magjistraturës së Republikës së Shqipërisë, i ndryshuar, të Ligjit Nr. 8436, datë 28.12.1998, Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë, i ndryshuar, të Ligjit Nr. 9110, datë 24.07.2003, Për organizimin dhe funksionimin e Gjykatave për Krime të Rënda, në mbledhjen e tij të datës 03.02.2006,

Në bazë të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, neni 147, të Ligjit Nr. 8811, datë 17.05.2001, Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë, i ndryshuar, në mbledhjen e tij të datës 09.02.2006, pasi vijoi shqyrtimin e tre çështjeve të Rendit të Ditës të pashqyrtuara në mbledhjen e datës 03.02.2006,

Në bazë të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, neni 147, të Ligjit Nr. 8811, datë 17.05.2001, "Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë", i ndryshuar, të Ligjit Nr.9399, datë 12.05.2005, "Për organizimin dhe funksionimin e Konferencës Gjyqësore Kombëtare", të Ligjit Nr. 8436, datë 28.12.1998, "Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë", i ndryshuar, të Ligjit Nr. 9110, datë 24.07.2003, "Për organizimin dhe funksionimin e Gjykatave për Krime të Rënda", të Rregullores për Procedimin Disiplinor të Gjyqtarëve, në mbledhjen e tij, të datës 28.03.2006,

Në bazë të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, neni 147, të Ligjit Nr. 8811, datë 17.05.2001, "Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë", i ndryshuar, të Ligjit Nr. 8436, datë 28.12.1998, "Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë", i ndryshuar, të Ligjit Nr. 9110, datë 24.07.2003, "Për organizimin dhe funksionimin e Gjykatave për Krime të Rënda", në mbledhjen e tij të datës 14.04.2006,

Në bazë të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, neni 147, të Ligjit Nr. 8811, datë 17.05.2001, "Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë", i ndryshuar, të Ligjit Nr.9087, datë 19.06.2003, "Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë", i ndryshuar, të Ligjit Nr. 8436, datë 28.12.1998, "Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë", i ndryshuar, në mbledhjen e tij të datës 05.05.2006,

Në bazë të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, neni 147, të Ligjit Nr. 8811, datë 17.05.2001, "Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë", i ndryshuar, të Ligjit Nr. 9087, datë 19.06.2003, "Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë ", i ndryshuar, të Ligjit Nr. 8436, datë 28.12.1998, "Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë", i ndryshuar, në mbledhjen e tij të datës 11.05.2006,

Bazuar në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, neni 147, në Ligjin Nr. 8811, datë 17.05.2001, "Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë", i ndryshuar, në Ligjin Nr. 8436, datë 28.12.1998, "Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë", i ndryshuar, në Vendimin Nr.14, datë 22.05.2006, të Gjykatës Kushtetuese, në mbledhjen e tij të datës 26.05.2006,

Në zbatim të nenit 1 dhe nenit 2, germa "e" të ligjit Nr.8811, datë 17.05.2001, "Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë",

Bazuar në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, neni 147, të Ligjit Nr.8811, datë 17.05.2001, "Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë", të Ligjit Nr.8436, datë 28.12.1998, "Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë", të Ligjit Nr.8136, datë 31.07.1996, "Për Shkollën e Magjistraturës së Republikës së Shqipërisë", në mbledhjen e tij, të datës 05.07.2006,

Këshilli i Lartë i Drejtësisë, në Mbledhjen e datës 20.07.2006, mbasi trajtoi çështjen e verifikimit të mandatit të zotit Ardian Nuni, i zgjedhur nga Kuvendi i Shqipërisë si anëtar i Këshillit të Lartë të Drejtësisë, në zëvendësim të zotit Sokol Çomo dhe deklarimin e mbarimit të mandatit si anëtar i Këshillit të Lartë të Drejtësisë të zotit Sokol Çomo, si dhe çështjen e verifikimit të mandatit të zotit Guxim Zenelaj, i zgjedhur nga Kuvendi i Shqipërisë si anëtar i Këshillit të Lartë të Drejtësisë, në zëvendësim të zonjës Pranvera Strakosha dhe deklarimin e mbarimit të mandatit si anëtare e Këshillit të Lartë të Drejtësisë të zonjës Pranvera Strakosha,

Bazuar në nenet 147 dhe 154 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, të Ligjit Nr.8811, datë 17.05.2001, "Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë", i ndryshuar, të Ligjit Nr.9087, datë 19.06.2003, "Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë", neni 22, pika 3, shkronja "b", i ndryshuar, në mbledhjen e tij, të datës 26.07.2006, me rend dite zgjedhjen e një anëtari të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve,

Faqe 1 nga 2