Programi i Transparencës

Informacion për Publikun

Të nderuar qytetarë,

 

Kushdo ka të drejtën e një gjykimi të drejtë dhe publik brenda një afati të arsyeshëm nga një gjykatë e pavarur dhe e paanshme e caktuar me ligj.
Këto të drejta garantohen nga Konventa Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut, në nenin 6, pika 1 dhe nga Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë në nenin 42.

Për t'Ju ardhur në ndihmë për mënyrën dhe procedurën e paraqitjes së një ankese Tuaj ndaj një gjyqtari, u jemi përgjigjur disa pyetjeve më të shpeshta të bëra nga Ju...

2006 kld

2006 kld

Në bazë të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, neni 147, të Ligjit Nr. 8811, datë 17.05.2001, Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë, i ndryshuar, të Ligjit Nr. 9399, datë 12.05.2005, Për organizimin dhe funksionimin e Konferencës Gjyqësore Kombëtare, të Ligjit Nr. 8502, datë 30.06.1999, Për krijimin e Qendrës së Publikimeve Zyrtare, të Ligjit Nr. 8136, datë 31.07.1996, Për Shkollën e Magjistraturës së Republikës së Shqipërisë, i ndryshuar, të Ligjit Nr. 8436, datë 28.12.1998, Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë, i ndryshuar, të Ligjit Nr. 9110, datë 24.07.2003, Për organizimin dhe funksionimin e Gjykatave për Krime të Rënda, në mbledhjen e tij të datës 03.02.2006,

Në bazë të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, neni 147, të Ligjit Nr. 8811, datë 17.05.2001, Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë, i ndryshuar, në mbledhjen e tij të datës 09.02.2006, pasi vijoi shqyrtimin e tre çështjeve të Rendit të Ditës të pashqyrtuara në mbledhjen e datës 03.02.2006,

Në bazë të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, neni 147, të Ligjit Nr. 8811, datë 17.05.2001, "Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë", i ndryshuar, të Ligjit Nr.9399, datë 12.05.2005, "Për organizimin dhe funksionimin e Konferencës Gjyqësore Kombëtare", të Ligjit Nr. 8436, datë 28.12.1998, "Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë", i ndryshuar, të Ligjit Nr. 9110, datë 24.07.2003, "Për organizimin dhe funksionimin e Gjykatave për Krime të Rënda", të Rregullores për Procedimin Disiplinor të Gjyqtarëve, në mbledhjen e tij, të datës 28.03.2006,

Në bazë të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, neni 147, të Ligjit Nr. 8811, datë 17.05.2001, "Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë", i ndryshuar, të Ligjit Nr. 8436, datë 28.12.1998, "Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë", i ndryshuar, të Ligjit Nr. 9110, datë 24.07.2003, "Për organizimin dhe funksionimin e Gjykatave për Krime të Rënda", në mbledhjen e tij të datës 14.04.2006,

Në bazë të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, neni 147, të Ligjit Nr. 8811, datë 17.05.2001, "Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë", i ndryshuar, të Ligjit Nr.9087, datë 19.06.2003, "Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë", i ndryshuar, të Ligjit Nr. 8436, datë 28.12.1998, "Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë", i ndryshuar, në mbledhjen e tij të datës 05.05.2006,

Në bazë të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, neni 147, të Ligjit Nr. 8811, datë 17.05.2001, "Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë", i ndryshuar, të Ligjit Nr. 9087, datë 19.06.2003, "Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë ", i ndryshuar, të Ligjit Nr. 8436, datë 28.12.1998, "Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë", i ndryshuar, në mbledhjen e tij të datës 11.05.2006,

Bazuar në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, neni 147, në Ligjin Nr. 8811, datë 17.05.2001, "Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë", i ndryshuar, në Ligjin Nr. 8436, datë 28.12.1998, "Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë", i ndryshuar, në Vendimin Nr.14, datë 22.05.2006, të Gjykatës Kushtetuese, në mbledhjen e tij të datës 26.05.2006,

Në zbatim të nenit 1 dhe nenit 2, germa "e" të ligjit Nr.8811, datë 17.05.2001, "Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë",

Bazuar në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, neni 147, të Ligjit Nr.8811, datë 17.05.2001, "Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë", të Ligjit Nr.8436, datë 28.12.1998, "Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë", të Ligjit Nr.8136, datë 31.07.1996, "Për Shkollën e Magjistraturës së Republikës së Shqipërisë", në mbledhjen e tij, të datës 05.07.2006,

Këshilli i Lartë i Drejtësisë, në Mbledhjen e datës 20.07.2006, mbasi trajtoi çështjen e verifikimit të mandatit të zotit Ardian Nuni, i zgjedhur nga Kuvendi i Shqipërisë si anëtar i Këshillit të Lartë të Drejtësisë, në zëvendësim të zotit Sokol Çomo dhe deklarimin e mbarimit të mandatit si anëtar i Këshillit të Lartë të Drejtësisë të zotit Sokol Çomo, si dhe çështjen e verifikimit të mandatit të zotit Guxim Zenelaj, i zgjedhur nga Kuvendi i Shqipërisë si anëtar i Këshillit të Lartë të Drejtësisë, në zëvendësim të zonjës Pranvera Strakosha dhe deklarimin e mbarimit të mandatit si anëtare e Këshillit të Lartë të Drejtësisë të zonjës Pranvera Strakosha,

Bazuar në nenet 147 dhe 154 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, të Ligjit Nr.8811, datë 17.05.2001, "Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë", i ndryshuar, të Ligjit Nr.9087, datë 19.06.2003, "Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë", neni 22, pika 3, shkronja "b", i ndryshuar, në mbledhjen e tij, të datës 26.07.2006, me rend dite zgjedhjen e një anëtari të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve,

Faqe 1 nga 2