Programi i Transparencës

Informacion për Publikun

Të nderuar qytetarë,

 

Kushdo ka të drejtën e një gjykimi të drejtë dhe publik brenda një afati të arsyeshëm nga një gjykatë e pavarur dhe e paanshme e caktuar me ligj.
Këto të drejta garantohen nga Konventa Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut, në nenin 6, pika 1 dhe nga Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë në nenin 42.

Për t'Ju ardhur në ndihmë për mënyrën dhe procedurën e paraqitjes së një ankese Tuaj ndaj një gjyqtari, u jemi përgjigjur disa pyetjeve më të shpeshta të bëra nga Ju...

2017 kld

2017 kld

PËR

EMËRIMIN “MAGJISTRAT” TË ZJ. SEMIRAMIS HOXHOLLI

PËR

EMËRIMIN “MAGJISTRAT” TË ZJ. OLTJONA GOXHA

PËR

EMËRIMIN “MAGJISTRAT” TË ZJ. BESJANA GARXENAJ

PËR

EMËRIMIN “MAGJISTRAT” TË Z. ERGYS GASHI

PËR

EMËRIMIN “MAGJISTRAT” TË ZJ. FILDEZE HAFIZI

PËR

EMËRIMIN “MAGJISTRAT” TË ZJ. ERSIDA BAJGORA

PËR

EMËRIMIN “MAGJISTRAT” TË Z. BEVIS SHEHAJ

PËR

EMËRIMIN “MAGJISTRAT” TË Z. ARTAN JAHOLLARI

PËR

SHPALLJEN E VENDEVE TË LIRA NË GJYKATA

MBI

PEZULLIMIN NGA DETYRA TË GJYQTARES P.F. PRANË GJYKATËS SË RRETHIT GJYQËSOR XXX

PËR

CAKTIMIN NË POZICION TË MAGJISTRATËVE QË KANË PËRFUNDUAR NË PERIUDHËN TETOR 2013 - QERSHOR 2016 NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS

Faqe 1 nga 10