Programi i Transparencës

Informacion për Publikun

Të nderuar qytetarë,

 

Kushdo ka të drejtën e një gjykimi të drejtë dhe publik brenda një afati të arsyeshëm nga një gjykatë e pavarur dhe e paanshme e caktuar me ligj.
Këto të drejta garantohen nga Konventa Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut, në nenin 6, pika 1 dhe nga Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë në nenin 42.

Për t'Ju ardhur në ndihmë për mënyrën dhe procedurën e paraqitjes së një ankese Tuaj ndaj një gjyqtari, u jemi përgjigjur disa pyetjeve më të shpeshta të bëra nga Ju...

2018 kld

2018 kld

PËR

MIRATIMIN E “RAPORTI MBI SITUATËN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE PËR DHUNËN NË FAMILJE”

PËR

DEKLARIMIN E MBARIMIT TË STATUSIT TË MAGJISTRATIT PËR SHKAK TË MBUSHJES SË MOSHËS PËR PENSION TË GJYQTARESFIQIRETE MULLAJ

PËR

DEKLARIMIN E MBARIMIT TË STATUSIT TË MAGJISTRATIT PËR SHKAK TË MBUSHJES SË MOSHËS PËR PENSION TË GJYQTARIT AGIM FERIZAJ

PËR KOMANDIMIN PRANË GJYKATËS SË LARTË TË GJYQTARES INA HOXHAJ

MBI DELEGIMIN E GJYQTARËVE

PËR

SHQYRTIMIN E KËRKESËS

PËR PROCEDIM DISIPLINOR NDAJ GJYQTARIT A.K

PËR

SHQYRTIMIN E KËRKESËS

PËR PROCEDIM DISIPLINOR NDAJ GJYQTARES Sh.P

PËR

SHQYRTIMIN E KËRKESËS

PËR PROCEDIM DISIPLINOR NDAJ GJYQTARIT A.SH

MBI

ZGJATJEN E MANDATIT TË INSPEKTORIT QEMAL ZAIMI

 

MBI

MIRATIMIN E LEJES PËR VEPRIMTARI JASHTË FUNKSIONIT PËR GJYQTARIN ERVIN POLLOZHANI

MBI

MIRATIMIN E LEJES PËR VEPRIMTARI JASHTË FUNKSIONIT PËR GJYQTARIN GERD HOXHA

Faqe 1 nga 3