Programi i Transparencës

Informacion për Publikun

2019 klgj

2019 klgj

MBI PEZULLIMIN NGA DETYRA TË GJYQTARIT ROLAND HYSI, PRANË GJYKATËS SË RRETHIT GJYQËSOR FIER

MBI FILLIMIN E PROCESIT TË KRIJIMIT TË SKEMËS SË DELEGIMIT

PËR MIRATIMIN E STRUKTURËS ORGANIZATIVE TË ADMINISTRATËS SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR

MBI NGRITJEN DHE PËRBËRJEN E KOMISONEVE TË PËRHERSHME TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR

NGRITJEN E KOMISIONIT TË PËRKOHSHËM PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL NË KUADËR TË PROCESIT TË RIVLERËSIMIT KALIMTAR TË GJYQTARËVE

MBI MIRATIMIN E PROCESVERBALEVE TË MBLEDHJEVE TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR.

MBI NUMRIN E KANDIDATËVE QË DO TË PRANOHEN NË PROGRAMIN E FORMIMIT FILLESTAR PRANË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS, PËR VITIN AKADEMIK 2019-2020, I NDRYSHUAR

MBI NGRITJEN E KOMISIONIT TË PËRKOHSHËM PËR VERIFIKIMIN E PLOTËSIMIT TË KRITEREVE TË KANDIDATËVE PËR KËSHILLTARË DHE NDIHMËS LIGJORË, QË DO TË PRANOHEN PËR TË NDJEKUR PROGRAMIN E FORMIMIT FILLESTAR PRANË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS, PËR VITIN AKADEMIK 2019-2020

MBI PËRBËRJEN E KOMISIONIT TË PËRKOHSHËM PËR VERIFIKIMIN E PLOTËSIMIT TË KRITEREVE TË KANDIDATËVE PËR KËSHILLTARË DHE NDIHMËS LIGJORË

MBI

NISJEN E PROCEDURËS PËR CAKTMIN E PËRKOHSHËM TË GJYQTARËVE TË GJYKATAVE PËR KRIMET E RËNDA NË GJYKATAT E POSAÇME PËR GJYKIMIN E VEPRAVE PENALE TË KORRUPSIONIT DHE KRIMIT TË ORGANIZUAR

MBI MIRATIMIN E PROCESVERBALEVE TË MBLEDHJEVE TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR

Faqe 1 nga 29