Ankesa Online

Ankesa Online

 

Programi i Transparencës

Informacion për Publikun

2018 klgj

2018 klgj

MBI MIRATIMIN E RREGULLAVE PËR ZGJEDHJEN E KRYETARIT DHE TË ZËVENDËSKRYETARIT TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR

MBI ZGJEDHJEN E ZNJ. NAUREDA LLAGAMI KRYETARE TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR

MBI ZGJEDHJEN E Z. MAKSIM QOKU ZËVENDËSKRYETAR TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR

MBI DEKLARIMIN E KRIJIMIT TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR

MBI CAKTIMIN ME SHORT TË MANDATIT 3-VJEÇAR TË ANËTARËVE GJYQTARË DHE ANËTARËVE JOGJYQTARË

MBI TRANSFERIMIN E PËRKOHSHËM TË GJYQTARIT BESMIR STROKA NË GJYKATËN E RRETHIT GJYQËSOR PUKË

RREGULLORE PËR MIRATIMIN E RREGULLAVE PËR ZGJEDHJEN E ZËVENDËSKRYETARËVE TË GJYKATAVE

 

MBI NISJEN E PROCEDURAVE PER EMËRIMIN E TË DIPLOMUARVE NGA SHKOLLA E MAGJISTRATURËS NË VITIN 2018

PËR DEKLARIMIN E MBARIMIT TË STATUSIT TË MAGJISTRATIT, PËR SHKAK DORËHEQJEJE, TË GJYQTARIT METUSH SARAÇI

MBI

NISJEN E PROCEDURËS PËR CAKTMIN E PËRKOHSHËM TË GJYQTARËVE TË GJYKATAVE PËR KRIMET E RËNDA NË GJYKATAT E POSAÇME PËR GJYKIMIN E VEPRAVE PENALE TË KORRUPSIONIT DHE KRIMIT TË ORGANIZUAR