Programi i Transparencës

Informacion për Publikun

Vendim Nr. 212, datë 22.05.2007

Bazuar në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, neni 147, në Ligjin Nr.8811, datë 17.05.2001, "Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë", i ndryshuar, në Ligjin Nr.8436, datë 28.12.1998, "Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë", i ndryshuar, në mbledhjen e tij, të datës 22.05.2007,

Këshilli i Lartë i Drejtësisë:

 

1. Shqyrtoi procedimin disiplinor ndaj gjyqtarit Artan Gjermëni, ish gjyqtar dhe Kryetar i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Lushnje dhe aktualisht gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Elbasan dhe, pasi votoi propozimin e bërë nga Ministri i Drejtësisë për masën disiplinore "shkarkim nga detyra" ndaj këtij gjyqtari, e rrëzoi atë.

 

KËSHILLI I LARTË I DREJTËSISË