Ankesa Online

Ankesa Online

 

Programi i Transparencës

Informacion për Publikun

Vendim Nr. 215/2, datë 30.08.2007

"Mbi sistemimin e gjyqtarëve të gjykatave të rretheve gjyqësore të suprimuara sipas Dekretit të Presidentit të Republikës Nr.5350, datë 11.06.2007, "Për krijimin e rretheve gjyqësore, caktimin e kompetencave tokësore dhe të qendrës së ushtrimit të veprimtarisë së tyre"

Bazuar në nenin 147 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, në Ligjin Nr.8811, datë 17.05.2001, "Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë", i ndryshuar, në nenin 47 të Ligjit Nr.8436, datë 28.12.1998, "Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë", në Dekretin e Presidentit të Republikës Nr.5350, datë 11.06.2007, "Për krijimin e rretheve gjyqësore, caktimin e kompetencave tokësore dhe të qendrës së ushtrimit të veprimtarisë së tyre", i ndryshuar, në mbledhjen e tij të datës 30.08.2007,

 

KËSHILLI I LARTË I DREJTËSISË